Puutarhatuotteiden varastointituen tarkastusohje 2022

Julkaisupäivä: 23. marraskuuta 2022

5614/03.00.00.01/2022
Voimassa 23.11.2022 – toistaiseksi
Tämä ohje korvaa 18.11.2021 annetun ohjeen Asia 7199/03.00.00.01/2021
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Ahvenanmaan valtionvirasto

1. Yleistä valvonnasta

Ruokavirasto antaa tässä menettelyohjeet puutarhatuotteiden varastointituen paikalla tehtävien tarkastuksien suorittamisesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Ahvenanmaan valtionvirasto (jäljempänä ELY-keskus) tekevät tukijärjestelmään kuuluvat tarkastukset paikalla.[1] Valvonnan suorittaa tilan sijaintikunnan ELY-keskus ja Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirasto.[2]

Puutarhatuotteiden varastointituen hakemukset käsittelee Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen ja Etelä-Savon ELY-keskusten osalta Varsinais-Suomen ELY-keskus. Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin ELY-keskusten osalta käsittelevä viranomainen on Pohjanmaan ELY-keskus. Ahvenanmaan hakemukset käsittelee Ahvenanmaan valtionvirasto.

1.1 Otanta ja valvontavelvoite

Puutarhatuotteiden varastointituen hakijoista Ruokavirasto tekee tarkastusotannan, jossa poimitaan tarkastettavaksi noin 3 % tuenhakijoista.[3]  Otokseen tulleet tuenhakijat viedään uuteen Tukisovellukseen valvonta-ajolle 7324. ELY-keskukset ja Ahvenanmaan valtionvirasto voivat myös itse valita omalle otannalle tuenhakijoita tarkastettavaksi heti hakemustietojen tallentamisen jälkeen. Oman otannan valvonta-ajon numero on 7325.

1.2 Tarkastuksen ajankohta

Puutarhatuotteiden varastointituen tukihakemuksen (lomake 228) ja marraskuun varastomääräilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 16.11.2022. Tuenhakija voi jättää joulukuun varastomäärätiedot 31.1.2023 asti.[4] Tukea voi hakea ja joulukuun varastomäärät voi ilmoittaa myös sähköisesti Vipu-palvelussa.[5]

Paikalla tehtävä tarkastus ajoitetaan tukihakemuksen jättämisen jälkeiselle varastokaudelle, joka on 1.11.–31.12.2022.[6] Suositeltavaa on, että tarkastus tehdään hyvissä ajoin ennen vuoden loppua, jotta varastossa on vielä tavaraa. Tarkastuksen tulokset on tallennettava Tukisovellukseen viimeistään 27.1.2023.

1.3 Tarkastuksesta ilmoittaminen

Paikalla tehtävistä tarkastuksista ilmoitetaan vallitsevan koronatilanteen takia aina ennalta. Valvontapäivää voidaan sovitella, jos viljelijä on estynyt erityisen syyn, kuten koronaan (COVID-19) sairastumisen, lähiomaisen kuolemantapauksen tai merkkipäivän johdosta. Ilmoitus on annettava mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla, joka saa olla enintään 14 päivää.[7] Valvonnasta ilmoittaminen on suositeltavaa tehdä enintään 48 tuntia ennen paikalla tehtävää valvontaa. Valvonta voidaan tarvittaessa suorittaa myös ilman viljelijän/yrityksen tai hänen edustajansa läsnäoloa. Varastorakennuksiin ei kuitenkaan saa mennä ilman tuenhakijaa tai hänen lupaansa.

1.4 Tarkastuksen estäminen

Jos tarkastajan ilmoittaessa tarkastuksesta viljelijä kertoo, että tarkastusta ei saa tehdä, hänelle kerrotaan ELY-keskuksen hylkäävän viljelijän tukihakemuksen.[8] Viljelijälle lähetetään kirjallinen ilmoitus (kuuleminen) tarkastuksen estämisestä ja siitä aiheutuvista seuraamuksista. Lisäksi hänelle varataan kohtuullinen määräaika antaa asiassa selvitys.[9] Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä viranomaista ratkaisemasta asiaa.[10]

Viljelijä voi antaa selvityksessään suostumuksensa tarkastukseen ilmoitusajan puitteissa. Tilakäynnin estäminen ei aiheuta erillisiä seuraamuksia, jos valvonta voidaan kuitenkin suorittaa myöhemmässä vaiheessa. Silloin seuraamusta määrättäessä on arvioitava tavallista tarkemmin virheen tahallisuus ja ilmoittamisen jälkeen mahdollisesti korjatut puutteet. Jos viljelijälle on maksettu tukiennakkoa ja ennakon maksun perusteena olevien tukiehtojen tarkastus estyy viljelijästä johtuvasta syystä, ennakko on perittävä takaisin.

Jos tuenhakija tai tämän edustaja estää tarkastuksen tekemisen kuulemisen jälkeenkin, ELY-keskuksen tulee hylätä hakijan tukihakemus.[11] Tässä tapauksessa Valvontatapahtuman tiedot -välilehdelle tallennetaan Kohteella ei valvottavaa ja perusteluihin valvonnan estämisestä.

1.5 Turvallisuusohjeet

Henkilösuojaimia tulee käyttää tarvittaessa. Henkilösuojaimia ovat mm. turvakengät, liukuesteet, korvatulpat, kypärä ja viiltosuojatut käsineet. Myös kasvomaskia suositellaan aina käytettävän. Muut koronavirus COVID-19 - erityistilanteeseen liittyvät ohjeet löytyvät Ruokaviraston yleisistä ohjeista, joita päivitetään tarvittaessa. Ohjeet löytyvät Pikantista kohdasta Lisukkeet → Koronavirus COVID-19.[12]

Tarkastuskäynnille pukeudutaan sään mukaan ja varaudutaan varastotilojen erityisen kylmiin olosuhteisiin. Paleltumilta suojaudutaan kerrospukeutumisella. Erityisesti pää sekä kaulan ja niskan alue on syytä suojata ja käydä tarpeen mukaan lämmittelemässä.

Tarkastuspaikoilla varmistetaan, että henkilökunta huomaa tarkastajan pinojen/laatikoiden yms. seasta. Liian korkeat kasat/pinot pitää purattaa, ellei niitä ole ladottu niin hyvin, etteivät ne aiheuta kaatumis- tai vyörymisvaaraa. Tarkastuspaikalla tulee olla riittävä valaistus. Työturvallisuuspuutteista huomautetaan paikan työnantajalle. Turhia riskejä ei saa ottaa.

Ruokaviraston tarkastajan työturvallisuusohjeet löytyvät Pikantista (Kasvit → Kasvinterveys → Ohjeet → Yleiset kasvinterveysohjeet → Tarkastajan työturvallisuusohje).[13] Tarkastuskäynnille valmistauduttaessa on tarpeen tutustua myös kunkin ELY-keskuksen omiin työturvallisuusohjeisiin.

Jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti, ota yhteyttä esimieheen / työsuojeluvaltuutettuun. Ongelmakohteisiin ei tarvitse mennä yksin, vaan apua saa kollegoilta/poliisilta. Peltovalvontaohjeesta (luku 3) löytyvät tarkemmat toimintaohjeet ongelmatilanteisiin.

2. Tarkastuksen suorittaminen

Puutarhatuotteiden varastointituen paikan päällä tehtävässä tarkastuksessa käytetään Ruokaviraston laatimaa tarkistuslistaa. Se tulostetaan uudesta Tukisovelluksesta, kun valvonnan perustiedot on ensin tallennettu Valvontatapahtuman tiedot -välilehdelle. Tarkistuslista toimii tarkastajan työasiakirjana, jonka perusteella tarkastuksen havainnot tallennetaan Tukisovellukseen. Jos valvonnan havainnot tallennetaan suoraan tabletilla/ maastotallentimella, ei paperista tarkistuslistaa tarvitse täyttää. Tarkistuslista ja mahdolliset valokuvat tallennetaan sähköiseen arkistoon, jotta niiden avulla pystytään tarvittaessa jälkikäteen selvittämään todetut asiat. Kun tarkistuslista on tallennettu sähköiseen arkistoon, sitä ei tarvitse arkistoida paperiversiona ELY-keskuksen arkistoon. Arkistoinnissa noudatetaan Ruokaviraston ohjetta sähköisestä asianhallinnasta ja arkistoinnista, joka löytyy Pikantista kohdasta Maataloustuet → yhteiset ohjeet → Asianhallinta ja arkistointi.[14]

Ennen tarkastuskäyntiä tulee tarkastaa Tukisovelluksen Asioiden käsittely -osiosta, onko hakija ilmoittanut hakemuksensa virheellisyydestä ja/tai ylivoimaisesta esteestä tai muuttanut hakemusta. Mahdolliset muutokset tulee huomioida valvonnassa. Jos tuen myöntämiseen tai maksamiseen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat, hakijan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti ELY-keskukseen. Ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista oloista hakijan täytyy ilmoittaa 15 työpäivän kuluessa siitä, kun hänen on mahdollista asiasta ilmoittaa.[15]

Tarkastuskäynnin alussa tarkastajan tulee kertoa tuenhakijalle tarkastuksen tarkoituksesta, käytettävistä valvonta- ja mittausmenetelmistä, tarkastuksen tulosten mahdollisesta vaikutuksesta tuen määrään sekä tarkastuksen kohteen valinnasta, jos tieto ei vaaranna tarkastuksen tekemistä. Tarkastuksen aikana tuenhakijaa on tarvittaessa neuvottava.[16]

Tarkastajan on valvontakäynnin yhteydessä esitettävä tuensaajalle virkakortti tai muu tarkastusoikeuden osoittava asiakirja kuten valtakirja.[17] Maaseutuviraston maatalousosasto on myöntänyt valvontapassin vakituisessa tai vähintään vuoden määräaikaisessa virkasuhteessa olevalle ELY-keskuksen virkamiehelle ja ne ovat edelleen voimassa. Uusia valvontapasseja ei enää myönnetä ja valvontapassien käytöstä ollaan siirtymässä pois. ELY-keskuksen tai Ahvenanmaan valtionviraston virkakortti osoittaa tarkastusoikeuden. Valvontoja suorittavan henkilön edellytetään perehtyvän hyvin tukihallinnon toimeenpanoon ja osallistuvan tarkastuksiin valvontaryhmän vastuullisena henkilönä.

Paikalla tehtävässä tarkastuksessa

 • tarkastetaan hakijan kirjanpidosta ilmoituspäivän (1.11.) varastomäärä ja verrataan sitä hakemuksessa ilmoitettuun määrään
 • mitataan varastoissa olevien tuotteiden määrät
 • tarkastetaan, vastaavatko varastossa olevat määrät varastokirjanpitoa tai kirjanpitokuitteja tarkastushetkellä
 • tarkastetaan varaston teknisten vaatimusten täyttyminen (koneellisesti jäähdytetty ja muu varasto)
 • merkitään kaikki poikkeusolot ja -järjestelyt tarkistuslistaan.[18]

Tarkastajan tulee kertoa suullisesti tuenhakijalle havaitsemistaan tuen maksamiseen mahdollisesti vaikuttavista seikoista ja havaintojen seuraamuksista. Lisäksi tarkastajan tulee kertoa tuenhakijalle muutoksenhakumahdollisuuksista sekä vastata tuenhakijan tai hänen edustajansa esittämiin kysymyksiin tarkastuksesta.[19]

Jos tarkastuksessa ilmenee, että tuenhakija on antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai ei ole noudattanut tuen myöntämisen ehtoja, tukea alennetaan tai se voidaan jättää myöntämättä. Tuki voidaan jättää myöntämättä myös, jos hakijan ilmeisenä tarkoituksena on tukiehtojen tai tukijärjestelmän kiertäminen.[20]

Jos tarkastajan turvallisuutta uhataan, tarkastus voidaan milloin tahansa keskeyttää. Tarvittaessa tarkastus tehdään poliisin virka-avun kanssa.[21]

2.1 Tarkistuslistan täyttäminen

Tukisovelluksen valvontaosion Valvontatapahtuman tiedot -välilehdeltä tulostetaan esitäytetty tarkistuslista, johon tulostuu tuenhakijan perustiedot (nimi, osoite, tilatunnus, tuenhakija, puhelinnumero, ja käsittelykunta). Lisäksi ensimmäisellä sivulla valvontatapahtumaa koskevissa tiedoissa näkyy valvontaperuste, valvonta-ajo, milloin valvonnasta on ilmoitettu, ilmoituksen vastaanottaja, valvontakäynnin ajankohta, tarkastajat ja tuenhakijan edustaja valvonnassa sekä muut läsnä olleet henkilöt (jos ne on tallennettu sovellukseen). Ensimmäiselle sivulle voi kirjoittaa muistiinpanoja valvonnan havainnoista.

Jos tuenhakijalla on useampi varasto, joista hän on hakenut tukea, jokaisesta varastosta tulostuu automaattisesti erikseen toinen sivu. Sivun yläosaan tulostuu varaston nimi ja osoite sekä tieto siitä, onko varasto ilmoitettu koneellisesti jäähdytetyksi vai muuksi varastoksi. Jokaisen tukikelpoiseksi haetun varaston tulee täyttää joko koneellisesti jäähdytetyn tai muun varaston tekninen tasovaatimus.

Tuottajien muodostamissa yhteenliittymissä yksittäinen jäsen voi hakea tukea vain tuottamilleen tuotteille.[22] Tuenhakijan varastomäärien selvittämiseen saattaa näissä tapauksissa olla asianmukaista käyttää tukihakemuksen sisältämiä selvityksiä samaa varastotilaa käyttävistä tuottajista ja heidän varastomääristään.

Varastomäärät

Kaikki määrät merkitään kuutiometreinä kokonaislukuina noudattamalla normaalia pyöristyssääntöä.[23] Tässä ohjeessa ilmoituspäivän määrällä tarkoitetaan 1. marraskuuta varastossa kirjanpidon mukaan ollutta määrää ja ilmoituspäivällä 1.11. Jos varasto on tyhjä, tarkastetaan vain varaston teknisten vaatimusten täyttyminen ja tuenhakijan kirjanpito.

HUOM! Tarkastuksessa hyväksytty määrä on hakijan kirjanpitoon merkitty ilmoituspäivän varastomäärä, jota käytetään tuenmaksun perusteena. Varastomäärävirhe on tarkastuspäivänä kirjanpidossa olevan määrän ja mitatun määrän välinen erotus (negatiiviset luvut muutetaan nollaksi).

Tarkistuslistaan tulostuu automaattisesti seuraavat tiedot:

Tuote ja viljelyalue => Tuotteet, joille on haettu tukea ja niiden viljelyalueet (AB- tai C-alue)

Ilmoitettu määrä => Hakemuksella ilmoitettu 1.11. varastossa oleva tuotemäärä

Tarkastuskäynnillä tarkastetaan ja mitataan seuraavat määrät:

Valvonnassa hyväksytty määrä m3 => Kirjanpitoon merkitty ilmoituspäivän määrä

Valvonnassa hyväksytty määrä on kirjanpidossa 1.11. oleva varastomäärä, jota käytetään tuenmaksun laskennassa. Eli hakijan kirjanpidosta tarkastetaan, pitääkö tukihakemuksella ilmoitettu marraskuun määrä paikkansa.  Jos varastokirjanpitoa tai muuta dokumentaatiota ei ole, merkitään 0. Tällöin tuenlaskennassa marraskuun varastomääräksi muodostuu 0. Jos muutoksia varastomäärissä ei kirjanpidon mukaan ole tapahtunut, valvonnassa hyväksytty määrä on sama kuin tarkastuksessa mitattu määrä, vaikka se poikkeaa kirjanpitoon merkitystä 1.11. päivän määrästä. Jos mitattu määrä on suurempi kuin ilmoitettu määrä, hyväksytään ja merkitään ilmoitettu määrä. [24]

Kirjanpidossa tarkastuspäivänä m3 => Kirjanpitoon merkitty tarkastuspäivän määrä

Jos ilmoituspäivän jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia varastomäärissä ja kirjanpidossa on vain ilmoituspäivän määrä, merkitään ilmoituspäivän määrä. Jos muutoksia varastomäärissä on tapahtunut, merkitään kirjanpidon mukainen varastomäärä tarkastuspäivänä.

Mitattu varastomäärä m3 => Tarkastuksessa mitattu tukikelpoisten tuotteiden varastomäärät tukikelpoisissa varastoissa

Jos varastossa ei enää tarkastushetkellä ole tukikelpoisia tuotteita, merkitään 0. Tarkastuksessa mitattu määrä pitäisi olla sama kuin kirjanpitoon merkitty tarkastuspäivän määrä. Jos varastomäärässä ei ole tapahtunut muutoksia ilmoituspäivän jälkeen, mitattu määrä tulisi olla sama kuin ilmoitettu määrä. Jos mitattu tuotemäärä on suurempi kuin ilmoitettu määrä, tuki lasketaan enintään hakemuksessa ja varastomääräilmoituksessa ilmoitetun mukaisena.

Jos varastomäärässä on tapahtunut muutoksia hakemuksen jättämisen jälkeen, tarkastuksessa mitattua määrää verrataan kirjanpidossa tarkastuspäivänä osoittamaan määrään. Jos määrät eivät täsmää, syntyy varastomäärävirhettä, josta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 3.

Laatikoihin varastoitujen tuotteiden tilavuuden mittaamisessa ei oteta huomioon laatikkoa eikä tuuletusvälejä. Mittaus koskee pelkästään tuotteen määrää.[25]

Kun tuotetta varastoidaan säkeissä tms., tarkastajan on selvitettävä, miten hakija on määrittänyt säkin tai vastaavan koon. Irtotavaraa varastoitaessa kasassa syntyvää luontaista hävikkiä ei oteta huomioon.[26]

Tuottajien yhteisvarastossa olevia laatikoita tai tuotteita ei tarvitse siirtää erilleen. Jos tuotteiden määriä on vaikea mitata tai laskea, voidaan tuottajaa pyytää merkitsemään laatikoihin tai tuotteisiin nimensä niin, että tuotemäärät kyetään arvioimaan luotettavasti.[27]

Puutarhatuotteiden varastointituessa tukikelpoisia tuotteita ovat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali. Tuen myöntäminen edellyttää, että tuotteet säilytetään tavanomaista varastointitapaa noudattaen. Kauppakunnostuksessa pilaantuneeksi havaittava tuote ei ole tukikelpoinen.[28]

Tarkastustiedot

Tarkastetaan kaikkien vaatimusten noudattaminen varastokohtaisesti. Tarkistuslistalle kohtaan Kunnossa (K/E) merkitään K, jos tuenhakija on noudattanut vaatimusta ja E, jos havaitaan puutteita. Viivan voi merkitä, jos vaatimus ei koske varastoa. Tukisovellukseen vaatimusten noudattaminen tallennetaan Tarkastushavainnot -välilehdelle varastokohtaisiin tietoihin kohtaan Tarkastustiedot. Jokaiseen ehtoon voi kirjoittaa lisätietoja tuenhakijalle. Lisätiedot tuenhakijalle -kohta aukeaa klikkaamalla valvontakysymystä.  Erityisesti siinä tapauksessa, että ehtoa ei ole noudatettu, kirjoitetaan lisätietoihin tuenhakijalle perustelut, jonka vuoksi puute/laiminlyönti todettiin.

Kuvankaappaus Tukisovelluksesta kohdasta Tarkastustiedot.Kuva 1: Kuvankaappaus Tukisovelluksesta kohdasta Tarkastustiedot.

Seuraavaksi kuvataan lyhyesti paikan päällä tarkastettavat vaatimukset, seuraamukset ja niiden tallentaminen Tukisovellukseen.

 Varasto on tuenhakijan hallinnassa

Varastotilan on oltava tuen hakijan hallinnassa 1.11.–31.12.2022. Jos tuenhakija ei omista varastoa, hänen täytyy osoittaa esimerkiksi vuokrasopimuksella varastotilan hallintaoikeus. [29] Ehtoon tallennetaan joko Kunnossa tai Puute.

Tallennus:

Jos tarkastuksella todetaan, että varasto ei ole hakijan hallinnassa, varastossa olevista tuotteista ei makseta tukea. Tällöin tarkistuslistalle merkitään E ja Tukisovellukseen tallennetaan Puute.

Varastossa on riittävän tehokas kiinteä jäähdytyslaitteisto

Varastossa täytyy vallita olot, joissa varastoitavat tuotteet säilyvät kauppakelpoisina tavanomaisella varastointitavalla. Koneellisesti jäähdytettävässä varastossa tulee olla kiinteä jäähdytysjärjestelmä, joka on mitoitettu varaston koon ja siellä säilytettävän tuotemäärän mukaisesti. [30]

Tallennus:

Varasto on ilmoitettu koneellisesti jäähdytetyksi varastoksi

 • kiinteä jäähdytysjärjestelmä täyttää tekniset vaatimukset → tallennetaan Kunnossa.

Varasto on ilmoitettu koneellisesti jäähdytetyksi varastoksi

 • kiinteä jäähdytysjärjestelmä puuttuu tai se ei ole mitoitukseltaan riittävä → tallennetaan Puute ja tarkastetaan muun varaston teknisten vaatimusten täyttyminen

Jos varasto on ilmoitettu muuksi varastoksi → tallennetaan Ei koske tilaa.

Varastossa on tuuletuslaite

Vaatimuksen noudattaminen koskee varastotyypiltään muuta varastoa, eikä tätä tarvitse tarkastaa, jos varasto on ilmoitettu koneellisesti jäähdytetyksi varastoksi. Jos kuitenkin koneellisesti jäähdytetty varasto ei täytä vaatimusta jäähdytysjärjestelmän osalta, tulee tarkastaa, onko varastossa tuuletuslaite. Jos varastossa on tuuletuslaite, varastossa olevista tuotteista maksetaan tukea muun varaston tukitason mukaan edellyttäen, että varasto on myös riittävästi eristetty.

Tallennus:

Varasto ilmoitettu koneellisesti jäähdytetyksi varastoksi

 • varasto täyttää koneellisesti jäähdytetylle varastolle asetetut vaatimukset → tallennetaan Ei koske tilaa

Varasto ilmoitettu koneellisesti jäähdytetyksi, mutta siellä ei ole kiinteää jäähdytyslaitteistoa

 • varastossa on tuuletuslaite → tallennetaan Kunnossa → Tuki maksetaan alemman varastotyypin tukitason mukaan. Lisäksi sovellus alentaa automaattisesti maksettavaa kokonaistukea 10 %. [31]
 • varastossa ei ole tuuletuslaitetta → tallennetaan Puute ja kirjoitetaan lisätiedot sille varattuun kohtaan → tukea ei makseta tuotteista, jotka varastoitu kyseisessä varastossa

Varasto ilmoitettu muuksi varastoksi:

 • varastossa on tuuletuslaite → tallennetaan Kunnossa
 • varastossa ei ole tuuletuslaitetta → tallennetaan Puute ja kirjoitetaan lisätiedot sille varattuun kohtaan → tukea ei makseta tuotteista, jotka varastoitu kyseisessä varastossa

Varasto on riittävästi eristetty

Vaatimuksen noudattaminen koskee muuta varastoa, eikä tätä tarvitse tarkastaa, jos varasto on ilmoitettu koneellisesti jäähdytetyksi varastoksi. Jos kuitenkin koneellisesti jäähdytetty varasto ei täytä vaatimusta jäähdytysjärjestelmän osalta, tulee tarkastaa, onko varasto riittävästi eristetty. Jos varasto on riittävästi eristetty, varastossa olevista tuotteista maksetaan tukea muun varaston tukitason mukaan edellyttäen, että varastossa on tuuletuslaite.

Jos varastorakennuksen varastotyypiksi on ilmoitettu muu varasto, varaston on oltava eristetty asianmukaisesti, ettei lämmitystarvetta poikkeustapauksia lukuun ottamatta ole.[32] Muuksi varastoksi ei katsota aumaa tai kasvihuonetta, jossa on ollut viljelyä tai varastoa, jossa pääosin säilytetään muuta tavaraa (esim. maatalouskoneita). Tehtaan tiloissa tapahtuva varastointi ei ole tukikelpoista (hakijan hallittava varasto).

Tallennus:

Varasto ilmoitettu koneellisesti jäähdytetyksi varastoksi

 • varasto täyttää koneellisesti jäähdytetylle varastolle asetetut vaatimukset → tallennetaan Ei koske tilaa

Varasto ilmoitettu koneellisesti jäähdytetyksi, mutta siellä ei ole kiinteää jäähdytyslaitteistoa

 • varasto on riittävästi eristetty → tallennetaan Kunnossa → Tuki maksetaan alemman varastotyypin tukitason mukaan. Lisäksi sovellus alentaa automaattisesti maksettavaa kokonaistukea 10 %
 • varasto ei ole riittävästi eristetty → tallennetaan Puute ja kirjoitetaan lisätiedot sille varattuun kohtaan → tukea ei makseta tuotteista, jotka varastoitu kyseisessä varastossa

Varasto ilmoitettu muuksi varastoksi:

 • varasto on riittävästi eristetty → tallennetaan Kunnossa
 • varasto ei ole riittävästi eristetty → tallennetaan Puute ja kirjoitetaan lisätiedot sille varattuun kohtaan → tukea ei makseta tuotteista, jotka varastoitu kyseisessä varastossa

Tuenhakija on pitänyt varastokirjanpitoa

Tarkastetaan, onko hakija pitänyt varastokirjanpitoa ja onko siihen merkitty muutoksia. Tuenhakijan velvollisuus on pitää koko varastointikauden ajan (1.11.-31.12.) ajantasaista varastokirjanpitoa varastoissaan olevista tuotteista kuutiometrin tarkkuudella.[33] Varastokirjanpidosta tai muusta dokumentaatiosta tulee voida todentaa hakemuksessa ilmoitetun tuotemäärän oikeellisuus ja mahdolliset muutokset sekä tarkastushetken varastomäärä.

Jos varastomäärä ei muutu varastointikaudella, hakemuksella ilmoitetun varastomäärän täytyy vastata varastokirjanpidossa olevaa määrää sekä paikalla tehtävässä tarkastuksessa mitattua määrää. Jos tuotteiden määrä on ilmoituspäivän jälkeen muuttunut, muutoksen tulee näkyä varastokirjanpidossa. Silloin kirjanpidon mukainen varastomäärä tulisi vastata tarkastuksessa mitattua määrää. 

Tallennus:

Tuenhakija on merkinnyt kirjanpitoon ilmoituspäivän varastomäärän ja mahdolliset muutokset → tallennetaan Kunnossa

Tuenhakija ei ole merkinnyt varastokirjanpitoon ilmoituspäivän määrää eikä varastossa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia tai muuta dokumentaatiota ei löydy → tallennetaan Puute, jonka seurauksena sovellus hylkää kyseisessä varastossa olevat tuotemäärät eikä tuotteista myönnetä tukea.

Varastoidut tuotteet ovat tuenhakijan tuottamia

Tarkastetaan, ovatko varastoidut tuotteet hakijan tuottamia. Tarkastelun voi tehdä ennen paikalla suoritettavaa tarkastusta Tukisovelluksesta. Tuenhakijan päätukihakemuksella pitäisi olla samaa kasvia, mitä tuenhakija varastoi. Jos varastoitua kasvia ei ole ilmoitettu päätukihakemuksella, tuote hylätään.

Tallennus:

Varastoitu tuote/kasvi on ilmoitettu päätukihakemuksella jollain kasvulohkolla → tallennetaan Kunnossa

Kasvia ei ole ilmoitettu päätukihakemuksella → tallennetaan Puute. Lisätietoihin tulee kirjoittaa mitä tuotetta puute koskee ja kyseisen tuotteen kaikkiin varastomääriin tallennetaan nolla. Tuotteen määrää ei siten tarvitse mitata tarkastuksella.

3. Valvontatietojen tallentaminen tukisovellukseen

Tarkastuskäynnin jälkeen tarkistuslistaan kirjatut havainnot tallennetaan uuteen Tukisovellukseen Valvonta-osioon. Vastuutarkastajan nimeämisen jälkeen päästään etenemään Valvontatapahtuman tiedot -välilehdelle, jonne tallennetaan valvontakäynnin aloitus- ja päättymisajankohta, valvontakohteen edustaja valvonnassa, muut läsnäolleet henkilöt, muistiinpanot ja lisätiedot tuenhakijalle. Tämän jälkeen siirrytään Tarkastushavainnot-välilehdelle, jonka yläosasta nähdään, mikä valvonta on kyseessä ja valvontatapahtuman tilanne. Lisäksi sinne tallentuu valvontatietojen tallentaja ja varmentaja sekä lähetetyt asiakirjat.

Kuvankaappaus Tukisovelluksesta Tarkastushavainnot-välilehdeltä

Kuva 2: Kuvankaappaus Tukisovelluksesta Tarkastushavainnot-välilehdeltä.

Tarkastushavainnot tallennetaan varastokohtaisiin tietoihin, jossa näkyy hakijan kaikki varastot, joista on haettu tukea sekä niiden osoitteet ja varastotyypit. Lisäksi on tieto, jos varasto on vuokrattu ja kunkin varaston tarkastustietojen tallennustilanne (Tiedot tallennettu/Tietoja tallentamatta).

Kuvakaappaus Tukisovelluksesta kohdasta Varastokohtaiset tiedot.

Kuva 3: Kuvakaappaus Tukisovelluksesta kohdasta Varastokohtaiset tiedot.

Kohdassa Varastomäärät näkyy hakijan ilmoittamat tuotteet, niiden viljelyalueet ja marraskuun varastomäärät. Valvonnassa tarkastetut ja mitatut määrät voi tallentaa, kun valitsee Avaa rivit, jolloin aukeaa kaikkien tuotteiden tallennettavat kohdat tai vaihtoehtoisesti voi klikata tuotteen päällä, jolloin aukeaa vain kyseisen tuotteen tallennettavat kohdat. Rivit saa halutessaan piiloon valitsemalla Sulje rivit tai klikkaamalla yksittäistä tuotteen riviä. Tallennettavat tiedot on merkitty tähdellä ja ne ovat siis:

 • Valvonnassa hyväksytty määrä
 • Kirjanpidossa tarkastuspäivänä
 • Mitattu määrä

Kun tiedot on kirjattu edellä mainittuihin kohtiin, sovellus laskee automaattisesti erotuksen, joka on kirjanpidossa tarkastuspäivänä olevan määrän ja mitatun määrän erotus. Jos mitattu määrä on suurempi kuin kirjanpidossa tarkastuspäivänä oleva määrä, erotus on negatiivinen. Varastomäärävirheen laskennassa Tukisovellus muuttaa negatiiviset luvut nollaksi. Varastomäärävirhe näkyy tarkastuskertomuksessa.

Kuvakaappaus Tukisovelluksesta kohdasta Varastomäärät.

Kuva 4: Kuvakaappaus Tukisovelluksesta kohdasta Varastomäärät.

Varastomäärien tallentamisen jälkeen tallennetaan tarkastustiedot jokaiselle varastolle erikseen. Jokaisen ehdon kohdalla on valittavissa Ei otettu kantaa, Kunnossa, Puute ja Ei koske tilaa. Kun valvontakysymykseen ei ole vielä vastattu, näkyy havainnon kohdalla Ei otettu kantaa (kysymysmerkki). Edellä kappaleessa 2 on ohjeistettu tarkastustietojen tallentaminen sovellukseen. Kun kaikki tiedot on tallennettu, klikataan Tallenna-painiketta.

Kuvakaappaus Tukisovelluksesta kohdasta Tarkastustiedot.

Kuva 5: Kuvakaappaus Tukisovelluksesta kohdasta Tarkastustiedot.

Kun kaikki valvontahavainnot on tallennettu, valvonta varmennetaan klikkaamalla Tarkastushavainnot-välilehden yläosassa Siirrä varmennukseen. Varmennus on edellytys tuen maksamiselle. Varmentajan on kiinnitettävä erityistä huomioita tallennuksen oikeellisuuteen vertaamalla tallennustietoja paperiseen tarkistuslistaan, jos sitä on käytetty tarkastuksella. Varmentajan tulee olla joku muu kuin tarkastuksen ja tallennuksen tehnyt henkilö.

4. Tarkastuskertomus ja valvonnasta aiheutuvat seuraamukset 

Tietojen tallennuksen jälkeen tuenhakijalle lähetetään tarkastuskertomus sähköisesti Tukisovelluksesta Valvontatapahtuman tiedot -välilehdeltä. Tarkastuskertomus allekirjoitetaan koneellisesti. Jos tarkastuskertomukseen haluaa tekstiä, joka ei liity mihinkään yksittäiseen puutteeseen, kirjoitetaan teksti Valvontatapahtuman tiedot - välilehdellä olevaan Lisätiedot tuenhakijalle -kohtaan. Tarkastuskertomuksesta tulee ilmetä kaikki tarkastushavainnot, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa tuen myöntämiseen tai maksamiseen. [34] Tarkempi ohje tarkastuskertomuksen lähettämisestä löytyy Pikantista kohdasta Maataloustuet → Tukien valvonta → Valvonnan sähköinen arkisto ja tarkastuskertomus. [35]

Tarkastuskertomus lähetetään viljelijälle tiedoksi ja kuultavaksi. Viljelijän on mahdollisuus kommentoida valvonnan havaintoja ja palauttaa yhteenveto allekirjoitettuna määräajassa. Jos viljelijällä ei ole kommentoitavaa, yhteenvetoa ei ole välttämätöntä palauttaa. Allekirjoituksen puuttuminen ei estä asian jatkokäsittelyä. Viljelijän allekirjoitus tarkastuskertomuksessa ei poista viljelijän muutoksenhakuoikeutta lopulliseen tukipäätökseen. Mahdollisen allekirjoituksen jälkeen tarkastuskertomusta ei saa muuttaa ilman kuulemismenettelyä.[36]

Puutarhatuotteiden varastointituen tarkastuskertomukseen tulostuvat seuraavat asiat:

 • Tarkastetut varastot (nimi ja osoite)
 • Varastokohtaiset havainnot (tarkastetut tukiehdot, tulos ja lisätiedot, jos niitä on kirjoitettu tarkastustietoihin)
 • Varastomäärät varastoittain (Ilmoitettu, valvonnassa hyväksytty, kirjanpidossa tarkastuspäivänä ja mitattu määrä sekä erotus)
 • Mahdollinen varastomäärävirhe ja seuraamus kokonaistukeen
 • Valvonnan tulos
 • Lisätiedot (Valvontatapahtuman tiedot -välilehdeltä)

Hakijalle maksettavan tuen määrä riippuu varastotyypistä ja varastossa 1.11. ja 15.12. olevien tuotteiden määrästä. Koneellisesti jäähdytetyssä varastossa tuen määrä on korkeampi kuin varastotyypiltään muussa varastossa.

Valvonnassa voidaan todeta varastomäärävirhettä, jos mitattu varastomäärä eroaa kirjanpitoon merkitystä määrästä. Varastomäärävirhe lasketaan koko hakemuksen tasolla eli laskennassa huomioidaan kaikki hakijan varastot ja tuotteet, joille on haettu tukea. Valvonnassa hyväksytyn marraskuun varastomäärän ja joulukuun ilmoituksen perusteella laskettavasta keskiarvosta ja siitä saatavasta tukisummasta laskenta vähentää sanktioprosentin verran tukea. Tukisovellus laskee automaattisesti varastomäärävirheen ja sanktioprosentin, joten sitä ei tarvitse itse laskea ja merkitä mihinkään.

Varastomäärävirhe kuutiometreinä saadaan vähentämällä tarkastuspäivänä kirjanpidossa olevasta määrästä tarkastuksessa mitattu varastomäärä. Varastomäärävirhe prosentteina saadaan, kun edellä laskettu erotus (varastomäärävirhe) jaetaan tarkastuksessa mitatulla varastomäärällä, jonka jälkeen osamäärä kerrotaan sadalla. Sanktioprosentti on sama kuin varastomäärävirhe prosentteina (kahden desimaalin tarkkuudella). Jos erotus (eli varastomäärävirhe kuutiometreinä) on negatiivinen, laskenta muuttaa sen nollaksi. Tällaisessa tapauksessa varastomäärävirheprosenttia laskettaessa mitatussa määrässä huomioidaan kirjanpitoon merkitty määrä.

Varastomäärävirhe (m3) Varastomäärävirheprosentti

Kirjanpidossa tarkastuspäivänä oleva varastomäärä (m3) – mitattu määrä (m3)

Jos erotus negatiivinen → laskenta muuttaa sen nollaksi.

Lasketaan kaikki tuenhakijan tuotteet ja varastot yhteen.

Varastomäärävirhe / mitattu määrä yht. * 100 %

Jos jonkun tuotteen varastomäärävirhe on negatiivinen, mitatun määrän yhteenlaskussa huomioidaan tuotteen kirjanpitoon tarkastuspäivänä merkitty määrä

 • jos sanktioprosentti on ≤ 10 %, tuen laskennan perusteena käytetään valvonnassa hyväksyttyä määrää
 • jos sanktioprosentti on yli 10 %, mutta alle 20 %, maksettavaa tukea alennetaan sanktioprosentin verran
 • jos sanktioprosentti on yli 20 %, tukea ei makseta lainkaan. [37]

Jos tuenhakija on ilmoittanut varaston täyttävän koneellisesti jäähdytettävän varaston tekniset vaatimukset, mutta tarkastaja toteaa varaston olevan alempaan yksikkötukeen oikeuttava muu varasto, sovellus alentaa automaattisesti maksettavaa kokonaistukea 10 prosenttia. [38] Mikäli varasto ei täytä edes muun varaston teknisiä vaatimuksia, varastossa olevat tuotteet eivät ole tukikelpoisia. [39]

Esimerkki 1:

Tuenhakija hakee puutarhatuotteiden varastointitukea 745 kuutiometrin suuruiselle määrälle valko- eli keräkaalia. Tuotteet on varastoitu koneellisesti jäähdytetyssä varastossa, jossa varastoiduissa tuotteista maksetaan tukea 10 e/m3 (AB-alue). Varastomäärässä ei ole tapahtunut muutoksia ja kirjanpidossa on vain ilmoituspäivän määrä, joka on sama kuin hakemuksessa ilmoitettu määrä eli 745 m3. Tarkastuksessa mitattu varastomäärä on kuitenkin 650 m3. Koska muutoksia varastomäärässä ei ole tapahtunut, ilmoitettu määrä olisi tullut olla 650 m3, joten sitä pidetään valvonnassa hyväksyttynä määränä.

Varastomäärävirhe on (745-650) m3/650 m3 × 100 % = 14,62 %.

Joulukuun ilmoituksen mukaan hakijalla on 15.12. varastossaan vielä 400 m3 tuotteita. 

Maksettavan tuen määrä: (650 m3 + 400 m3) / 2 = 525 m3 => 525 m3 x 10 e/m3 = 5250 e.

Koska varastomäärävirhe on yli 10 %, mutta alle 20 %, maksettavaa kokonaistukea alennetaan 14,62 %, jolloin tukea jää maksettavaksi tämän perusteella 4 482,45 e.Kuvakaappaus Tukisovelluksesta kohdasta Varastomäärät.Kuva 6: Kuvakaappaus Tukisovelluksesta kohdasta Varastomäärät.

Esimerkki 2:

Tuenhakija jättää hakemuksen puutarhatuotteiden varastointitukea varten 200 kuutiometrin suuruiselle määrälle tukikelpoisia tuotteita. Tuotteet on varastoitu koneellisesti jäähdytetyssä varastossa, jossa varastoiduissa tuotteista maksetaan tukea 10 e/m3 (AB-alue). Joulukuun ilmoituksen mukaan hakijalla on 15.12. varastossaan vielä 100 m3 tuotteita.  Valvonnassa todetaan, että kirjanpidossa ilmoituspäivän (eli 1.11.) varastomäärä on 200 m3, joka on siis valvonnassa hyväksytty määrä. Varastomäärässä on tapahtunut muutoksia ja kirjanpidon mukaan tarkastuspäivän varastomäärä on 180 m3. Tarkastuksessa mitattu varastomäärä on kuitenkin 160 m3.

Varastomäärävirhe on (180–160) m3/160 m3 × 100 % = 12,5 %.

Maksettavan tuen määrä: (200 m3 + 100 m3) / 2 = 150 m3 => 150 m3 x 10 e/m3 = 1500 e.

Koska varastomäärävirhe on yli 10 %, mutta alle 20 %, maksettavaa tukea alennetaan 12,5 %, jolloin tukea jää maksettavaksi 1312,50 e.

5. Säädökset

 • Hallintolaki 434/2003 (Laki 434/2003)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014 (809/2014)
 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 1559/2001 (Laki 1559/2001)
 • Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 192/2013 (Laki 192/2013)
 • Valtioneuvoston asetus vuoden 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 80/2022 (VNa 80/2022)
 • Valtioneuvoston asetus vuoden 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta 81/2022 (VNa 81/2022)
 • Valtioneuvoston asetus kasvihuonetuotannon tuen, puutarhatuotteiden varastointituen ja metsämarjojen ja -sienten varastointituen alentamisperusteista 211/2002 (Vna 211/2002)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta 777/2002 muutoksineen (MMMa 777/2002
 • Ruokaviraston määräys kansallisten tukien hakemisesta vuonna 2022 (Ruokaviraston määräyskokoelma 20/2021)

[1] Laki 192/2013 24 §
[2] Laki 192/2013 8, 10, 24 §
[3] Laki 192/2013 22 §, 24 §
[4] Ruokaviraston määräys 20/21, liite 3
[5] Ruokaviraston määräys 20/21 2 §
[6]MMMa 777/2019 4 § (muut. 982/2019)
[7]Asetus (EU) 809/2014 25 art., laki 192/2013 30 §
[8]Laki 192/2013 31 §
[9]Laki 434/2003 34 §, 36 §
[10]Laki 434/2003 33 §
[11]Laki 1559/2001 16 §
12]Elyjen tekemä tarkastustyö Ruokaviraston ohjeistamille sektoreilla COVID-19 -epidemian aikana
[13]Tarkastajan työturvallisuusohje
[14]Ruokaviraston ohje sähköisestä asianhallinnasta, säilyttämisestä ja arkistoinnista Tukisovelluksessa
[15]Laki 192/2013 16 §
[16]Laki 434/2003 8 §
[17]Laki 192/2013 28 §
[18]Laki 1559/2001 12 §; VNa 80/2022 6 §; VNa 81/2022 20 §
[19]Laki 434/2003 8 §
[20]Laki 1559/2001 16 §; VNa 211/2002 2 §
[21]Laki 192/2013 24 §
[22]Laki 1559/2001 12 §
[23]VNa 80/2022 6 §; VNa 81/2022 20 §
[24]Laki 1559/2001 12 §
[25]MMMa 777/2002 5 §
[26]MMMa 777/2002 5 §
[27]MMMa 777/2002 7 §
[28]VNa 80/2022 6 §; VNa 81/2022 20 §
[29] Laki 1559/2001 12 §; MMMa 777/2002 2 §
[30] MMMa 777/2002 3 §
[31] VNa 211/2002 3 §
[32] MMMa 777/2002 3 §
[33] Laki 1559/2001 12 §; MMMa 982/2019 4 §
[34] Laki 192/2013 28 §
[35] Valvonnan sähköinen arkisto ja tarkastuskertomuksen lähettäminen
[36] Laki 434/2003 32-34, 36 §
[37] VNa 211/2002 3 §
[38] VNa 211/2002 3 §
[39] Laki 1559/2001 12 §