Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat

Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat -toimenpide edistää maatiaislajikkeiden ja vanhojen uhanalaisten kauppalajikkeiden geneettistä monimuotoisuutta.

Toimenpiteellä edistetään kansallisesti arvokkaiden maa- ja puutarhataloudenkasvien ja pohjoisten maatiaislajikkeiden kasvullisesti lisättävien geenivarakasvien sekä Suomen pohjoisiin ilmasto-olosuhteisiin sopeutuneiden ja vanhojen uhanalaisten kauppalajikkeiden turvallista säilytystä ja ylläpitoa in situ -viljelyllä.

Toimenpide on yksi ympäristökorvauksen ympäristösopimuksista. Toimenpiteestä tehdään 5-vuotinen sopimus. Sopimusvuosi alkaa vuosittain 1.5.

Sopimuksen tekijän on laadittava toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman tulee kattaa seuraavat toimet:

 • keinot, joilla tunnistetaan säilytettävät kokoelmat
 • säilytettävät kokoelmat ja niille maksettavat korvaukset
 • keinot, joilla edistetään tietojen vaihtoa kokoelman hyväksyttyjen toimijoiden kanssa
 • viestintää säilytettävien kasvigeenivarojen hyödyistä ja suojelun tarpeesta kansalaisille.

Kuka voi saada tukea

Sopimusta voi hakea kansallista kasvigeenivaraohjelmaa koordinoiva taho, joka koordinoi säilyttämistä ja arvioi säilytettävät kokoelmat.

Korvauksen saaja voi antaa ylläpitomahdollisuuden ulkopuoliselle taholle ja korvata kasvatuksesta aiheutuvia kustannuksia ylläpitäjille. Ylläpitäjiä voivat olla esim. yksityiset henkilöt, yhdistykset tai yhteisöt. Korvauksen saaja ei voi antaa ylläpitovelvoitetta sellaisille kasveille, jotka saavat korvausta alkuperäiskasvien ylläpito -toimesta.

Tuen määrä

Korvaus maksetaan vuosittain koordinoinnista aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten perusteella. Tukimäärä on enintään 50 000 euroa/vuosi.

Ruokavirasto maksaa korvauksen yhdessä osassa sopimusvuotta seuraavana keväänä.

Tuen ehdot

Tuen valvonta

Ruokavirasto valvoo korvauksen saajaa tarpeen tullen sekä vähintään kerran sopimuskaudessa.

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja sopimuksesta ja korvauksen hakemisesta saa Ruokavirastosta.

Säädökset

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115, annettu 2 päivänä joulukuuta 2021, jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta (2115/2021)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2116, annettu 2 päivänä joulukuuta 2021, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta (2116/2021)
 • Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista (1333/2022)
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta (1334/2022)
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta (134/2023)
 • Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023 (133/2023)
 • Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta (78/2023)
 • Ruokaviraston määräys eräiden maatalouden geenivarojen säilytystoimenpiteiden korvausten hakemisesta (9/2022, dnro 2695/00.00.01.02.00/2022)
Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2023