Porotalousvahinkojen korvaus

Porotalousvahinkojen korvaushaku ei ole auki.

Luonnonvarakeskus on aloittanut  talven 2021-2022 lumituhojen selvittämisen. Selvitys valmistuu 1.8.2022 mennessä.  Mahdollisesta uudesta korvaushausta tiedotetaan vasta selvityksen valmistumisen jälkeen. 

Edellisestä tuhotalvesta poiketen Luonnonvarakeskuksen selvitystä täydennetään tänä vuonna kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten tekemillä tarkastuksilla. Vuonna 2019-2020 tuho koski koko poronhoitoaluetta ja Lapin ELY-keskus luopui vahingon arvioimisesta perustellusta syystä. Vuonna 2021-2022 lumitalvesta johtuvat tuhot koskevat vain osaa poronhoitoalueesta. Vahinkojen arviointiprosessi kunnissa etenee seuraavasti: 

1. Vahingon kärsinyt tai paliskunta täyttää vahinkoilmoituslomakkeen. Lomake toimitetaan kuntaan. Tiedot voi toimittaa myös Excel-tiedostona.

2. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee maastotarkastuksia. Osasta tarkastettavia poroja otetaan näyte, joka lähetetään Ruokavirastoon.  

3. Kunta kokoaa lomakkeiden ja Ruokaviraston analyysien tiedot erilliseen Excel-taulukkoon ja toimittaa yhteenvedon Lapin ELY-keskukseen.

HUOM!

  •  Lomakkeella 522 ilmoitetaan vain lumitalven vuoksi menehtyneet porot, ei petojen aiheuttamia porokuolemia. 
  • Lomaketta käytetään vain tuhojen arvioimiseen, ei korvausten maksun perusteena yksittäisille vahingon kärsijöille.

Saamenkielinen versio lomakkeesta lisätään nettisivuille heti käännöksen valmistuttua.

Lisätietoja asiasta antaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen ja Lapin ELY-keskus.

 

Boazodoallovahágiid buhtadeapmi

Boazodoallovahágiid buhtadusohcan ii leat rabas.

Luondduriggodatguovddáš lea álggahan dálvvi 2021-2022 muohtaduššuid čielggademiid. Čielggadeapmi gárvána 1.8.2022 rádjái. Vejolaš ođđa buhtadusohcamis dieđihuvvo easka čielggadeami gárváneami maŋŋá.

Nuppe láhkai go ovddit goavvejagi, Luondduriggodatguovddáža čielggadeapmi dievasmahtto dán jagi gielddaid eananguovloealáhusvirgeoapmahaččaid dahkan dárkkástusaiguin. Jagi 2019-2020 duššu guoskkai olles boazodoalloguvlui ja Lappi EJB-guovddáš luobai vahága árvvoštallamis ákkastallon siva geažil. Jagi 2021-2022 muohtadálvvi dagahan duššut gusket dušše oassái boazodoalloguovllus. Vahágiid árvvoštallanproseassa gielddain ovdána čuovvovaš láhkai:

  1. Vahága gillájeaddji dahje bálggus deavdá vahátalmmuhusskovi. Skovvi doaimmahuvvo gildii. Dieđuid sáhttá doaimmahit maiddái Excel-fiilan.
  2. Gieldda eananguovloealáhusvirgeoapmahaš dahká meahccedárkkástusaid. Muhtin dárkkistanvuloš bohccuin váldo čájánas, mii sáddejuvvo Biebmovirgedoaimmahahkii.
  3. Gielda čohkke skoviid ja Biebmovirgedoaimmahaga analysaid dieđuid sierra Excel-tabellii ja doaimmaha čoahkkáigeasu Lappi EJB-guovddážii.

FUOM!

  •  Skoviin 522 almmuhuvvojit dušše muohtadálvvi dihtii jápmán bohccot, eai boraspiriid dagahan boazojámut.
  • Skovvi geavahuvvo dušše duššuid árvvoštallamii, ii buhtadusaid mávssu vuođđun ovttaskas vahága gillájeaddjiide.

Sámegielat veršuvdna skovis lasihuvvo neahttasiidduide dalán, go jorgalus gárvána.

Lassidieđuid ášši birra addá gieldda eananguovloealáhusvirgeoapmahaš ja Lappi EJB-guovddáš.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2022