Märkyydestä tai kuivuudesta aiheutuvan ylivoimaisen esteen vaikutus eläintukiin

Viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen, jos kasvukauden märkyydestä tai kuivuudesta johtuen eläinten hyvinvointikorvauksen laidunnustoimenpiteitä ei voi toteuttaa tai viljelijä joutuu vähentämään eläinmäärää siten, että vähentäminen vaikuttaa tukiin.

Viljelijän on tällöin toimitettava tiedot ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista sekä niihin liittyvistä todisteista kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella toimivaltaiselle viranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista. Tämän jälkeen viranomainen arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen perusteet.

Viljelijän on pystyttävä todistamaan, minkä vuoksi eläinmäärän vähentäminen on tehtävä. Ylivoimaiseksi esteeksi ei riitä, että tilan oma rehu ei tule riittämään eläimille tulevana syksynä ja talvena. Viljelijän pitää todistaa, ettei rehua ole muutenkaan saatavilla.

Alla on kuvattu miten hyväksytty ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde vaikuttaa viljelijälle myönnettäviin eläintukiin ja -korvauksiin.

Eläinten hyvinvointikorvaus

Jos laidunnustoimenpidettä ei voi toteuttaa ollenkaan, toimenpide on peruttava tekemällä kuntaan kirjallinen ilmoitus luopumisesta. Toimenpiteestä luovuttaessa ei laidunnustoimenpiteen korvausta makseta ollenkaan.

Jos laidunnustoimenpidettä pystyy toteuttamaan osittain, on eläinryhmittäin pidettävä kirjaa siitä, kuinka monena päivänä laidunnusta on toteuttanut. Korvaus voidaan maksaa vain toteutuneiden laidunpäivien perusteella. Viljelijän on tehtävä kuntaan ilmoitus ylivoimaisesta esteestä ja toimitettava laidunnuksen jälkeen laidunnuskirjanpito kuntaan.

Jos maatilan eläinmäärä laskee ylivoimaisen esteen vuoksi alle vuotuisen vaaditun keskimääräisen vähimmäiseläinmäärän, sitoumus säilyy voimassa ja korvaus voidaan maksaa todellisen eläinmäärän (€/ey) mukaisesti. Myös tällöin on tehtävä ilmoitus ylivoimaisesta esteestä kuntaan määräajassa.

EU:n eläinpalkkiot

EU:n eläinpalkkiot maksetaan tukikelpoisten eläinten perusteella. Eläinpalkkiota ei voi maksaa eläimistä, joita tilalla ei ole ollut, vaikka eläinmäärä jäisi esimerkiksi märkyyden tai kuivuuden vuoksi alle tilan tavanomaisen eläinmäärän.

Kansalliset kotieläintuet (muut kuin sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki)

Kansalliset eläintuet maksetaan tukikelpoisten eläinten perusteella. Jos eläinmäärä tuen määräytymisajankohtana on tulipalon, eläintaudin tai muun vastaavan hakijasta riippumattoman syyn takia tilapäisesti vähintään kolmasosan pienempi kuin vakiintunut eläinmäärä, tuen myöntämisperusteena voidaan käyttää vakiintunutta eläinmäärää. Tämä edellyttää kuitenkin, että tuotanto jatkuu.

Tällöin on erityisesti harkittava, milloin eläinmäärän väheneminen on tilapäistä. Jos perusteet vakiintuneen eläinmäärän käyttämiseksi täyttyvät, voidaan kansallisissa eläintuissa soveltaa ylivoimaista estettä.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotus

Jos eläintiheys laskee ylivoimaisen esteen takia alle vaaditun vähimmäiseläintiheyden (luonnonhaittakorvaus: 0,35 ey/ha, luomu: 0,3 ey/ha), korotus voidaan maksaa kokonaan.

Alkuperäisrotujen kasvattaminen

Jos eläinmäärä laskee ylivoimaisen esteen takia alle sopimuksessa vaaditun vähimmäiseläinmäärän, sopimus säilyy voimassa ja korvaus maksetaan toteutuneen eläinmäärän mukaan.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Jos vaadittu vähimmäiseläintiheys 0,35 ey/ha ei täyty, tukea ei makseta.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.7.2021