Kuivuudesta aiheutuvan ylivoimaisen esteen vaikutus eläintukiin ja eläinpalkkioihin

Jos tila joutuu kasvukauden kuivuudesta johtuen vähentämään eläinmäärää tai ei voi toteuttaa eläinten hyvinvointikorvauksen laidunnustoimenpiteitä, viljelijä voi harkintansa mukaan vedota ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen. Viljelijän on tällöin toimitettava tiedot ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista sekä niihin liittyvistä todisteista kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella toimivaltaiselle viranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista. Tämän jälkeen viranomainen arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen perusteet.

Jos tila vähentää eläinmäärää kuivuuden vuoksi, on viljelijän pystyttävä todistamaan, minkä vuoksi eläinmäärän vähentäminen on tehtävä. Ylivoimaiseksi esteeksi ei riitä, että tilan oma rehu ei tule riittämään eläimille tulevana syksynä/talvena. Tilan pitää todistaa, ettei rehua ole muutenkaan saatavilla.

Kunnan tai ELY-keskuksen on perusteltava ylivoimaisen esteen hyväksyminen.

Hyväksytty ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellinen olosuhteen päätös vaikuttaa viljelijälle myönnettäviin eläintukiin ja -korvauksiin seuraavalla tavalla:

Eläinten hyvinvointikorvaus

Laidunnustoimenpiteet: Jos toimenpidettä ei voi toteuttaa ollenkaan, siitä on luovuttava ja toimenpide on peruttava tekemällä kuntaan kirjallinen ilmoitus luopumisesta. Toimenpiteestä luovuttaessa ei laidunnustoimenpiteen korvausta makseta ollenkaan.

Jos laidunnustoimenpidettä pystyy toteuttamaan osittain, on eläinryhmittäin pidettävä kirjaa siitä, kuinka monena päivänä laidunnusta on toteuttanut. Jos laidunnustoimenpidettä pystyy toteuttamaan osittain, eikä vaadittujen laidunnuspäivien määrä tule täyteen, maksetaan korvaus vain osittain. Viljelijän on tehtävä kuntaan ilmoitus ylivoimaisesta esteestä ja toimitettava laidunnuksen jälkeen laidunnuskirjanpito kuntaan. Korvauksen laskeminen ohjeistetaan myöhemmin erikseen.

Jos eläinmäärä laskee ylivoimaisen esteen vuoksi alle vuotuisen vaaditun keskimääräisen vähimmäiseläinmäärän, sitoumus säilyy voimassa ja korvaus maksetaan todellisen eläinmäärän (€/ey) mukaisesti. Myös tällöin on tehtävä ilmoitus ylivoimaisesta esteestä kuntaan määräajassa.

EU-eläinpalkkiot

EU:n eläinpalkkiot maksetaan aina tukikelpoisten eläinten perusteella. Suoraa tukea ei voi maksaa eläimistä, joita tilalla ei ole ollut, vaikka eläinmäärä jäisi esimerkiksi kuivuuden vuoksi alle tilan tavanomaisen eläinmäärän.

Kansalliset eläintuet (muut kuin sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki)

Kansalliset eläintuet maksetaan tukikelpoisten eläinten perusteella. Kansallisten tukien lain (1559/2001) 10 §:n 5 momentin mukaan, jos eläinmäärä tuen määräytymisajankohtana on tulipalon, eläintaudin tai muun vastaavan hakijasta riippumattoman syyn takia tilapäisesti vähintään kolmasosan pienempi kuin vakiintunut eläinmäärä, tuen myöntämisperusteena voidaan käyttää tuen määräytymisajankohtana vakiintunutta eläinmäärää. Tämä edellyttää kuitenkin, että tuotanto jatkuu.

Tällöin on erityisesti harkittava, milloin eläinmäärän väheneminen on tilapäistä. Jos perusteet vakiintuneen eläinmäärän käyttämiseksi täyttyvät, voidaan kansallisissa eläintuissa soveltaa ylivoimaista estettä.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotus

Jos eläintiheys laskee ylivoimaisen esteen johdosta alle vaaditun vähimmäiseläintiheyden (luonnonhaittakorvaus: 0,35 ey/ha, luomu: 0,3 ey/ha), korotus voidaan maksaa kokonaan.

Alkuperäisrotujen kasvattaminen

Jos eläinmäärä laskee ylivoimaisen esteen johdosta alle sopimuksessa vaaditun vähimmäiseläinmäärän, sopimus säilyy voimassa ja korvaus maksetaan toteutuneen eläinmäärän mukaan.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Jos vaadittu vähimmäiseläintiheys 0,35 ey/ha ei täyty, tukea ei makseta.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.6.2020