Tuotantoeläinten lannan poltto

EU:n sivutuotelainsäädännön muutoksen myötä tuotantoeläinten lannan polttoa polttoaineteholtaan korkeintaan 50 MW polttolaitoksessa ei enää katsota jätteen poltoksi, jolloin toiminnassa ei tarvitse myöskään noudattaa jätteenpolttolainsäädäntöä. Mikäli kattilassa kuitenkin poltetaan tuotantoeläinten lannan lisäksi joitain muita eläinperäisiä sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, tai jos kattilan polttoaineteho on yli 50 MW, katsotaan toiminta edelleen jätteen poltoksi.

EU-asetusmuutos aiheutti muutostarpeita sekä kansalliseen sivutuote- että ympäristölainsäädäntöön. Nämä lakimuutokset astuivat voimaan 15.11.2018. Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto ovat yhteistyössä laatineet lannan polttoa koskevan ohjeen.

Lisäneuvojen saamiseksi lannanpolttoa suunnitteleva toimija voi olla yhteydessä Ruokaviraston eläintautien- ja sivutuotteiden jaostoon jättämällä soittopyyntö osoitteeseen abp@ruokavirasto.fi tai kunnan ympäristöviranomaiseen.

Polttolaitoksessa (jatkossa kattila) voi polttaa pelkkää lantaa tai samanaikaisesti kahta tai useampaa polttoainetta, kuten esimerkiksi lantaa ja puuhaketta. Tällöin puhutaan monipolttoaineyksiköstä.

Vaatimukset lannan poltolle

Lannan poltossa noudatetaan samoja sivutuoteasetuksen edellyttämiä yleisiä vaatimuksia kuin kokonaisia raatoja poltettaessa. Tällaisia ovat mm. hygieniaan, tuholaistorjuntaan, polttolaitoksen sijaintiin, kirjanpitoon ja omavalvontaan liittyvät edellytykset. Näiden lisäksi on huomioitava seuraavat erityisvaatimukset.

Lanta on varastoitava sille varattuun paikkaan siten, että sen myöhempi siirtelyn tarve minimoidaan, ja joka on alueella, jonne tuotantoeläimet eivät pääse. Pitkäaikaisessa varastoinnissa varastotila on katettava, jotta estetään lannan (ravinteiden) leviäminen ympäristöön sadeveden mukana.

Poltossa syntyvän savukaasun lämpötila on nostettava kahdeksi sekunniksi 850 °C:seen tai 0,2 sekunniksi 1 100 °C:seen. Lämpötilan mittaustulokset on tallennettava automaattisesti ja esitettävä niin, että viranomainen voi varmistaa riittävän polttolämpötilan.

Kattilassa on oltava lisäpoltin, jota on käytettävä käynnistys- ja pysäytystoimien aikana sen varmistamiseksi, että edellä esitetyt lämpötilavaatimukset täyttyvät niin kauan kuin polttokammiossa on palamatonta lantaa.

Kattiloilla, jotka ovat olleet toiminnassa kansallisten muutoslakien tullessa voimaan 15.11.2018, on 6 vuoden siirtymäaika (15.11.2024 asti) lisäpolttimelle ja savukaasun lämpötila- ja viipymäaikavaatimuksille. Siirtymäaika ei koske vaatimuksia lämpötilan mittaamisesta eikä mittaustulosten tallentamista ja esittämisestä.

Lannan polton päästöraja-arvot: Sivutuoteasetuksessa on savukaasujen epäpuhtauspitoisuuksille asetettu päästöraja-arvot, joita ei saa ylittää. Jos kyseessä on monipolttoaineyksikkö, päästöraja-arvojen määrittämiseen käytetään ns. PIPO-asetuksen (valtioneuvoston asetus 1065/2017) mukaista laskentakaavaa. Ympäristöviranomainen määrittää monipolttoaineyksikön raja-arvot toiminnanharjoittajan esittämien lähtötietojen perusteella.

Päästömittaukset: Toiminnanharjoittajan on vuosittain mittautettava rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten päästöt. Rikkidioksidipäästöjen määrityksessä voidaan päästömittausten sijaan käyttää myös muita viranomaisen hyväksymiä menettelyjä. Kaikki tulokset on tallennettava, käsiteltävä ja esitettävä siten, että viranomainen voi todentaa päästöraja-arvojen noudattamisen.

Lannan syötön kattilaan on tapahduttava automaattisella kuljetuslaitteistolla. Hevosen lannan syöttö kattilaan voi tapahtua tästä poiketen käsin syöttönä, kun kattilan polttoaineteho on enintään 0,5 MW.

Kattiloiden hyväksyntä ja valvonta

Kattilat, jotka tarvitsevat kunnaneläinlääkärin hyväksynnän, mutta eivät ympäristöviranomaisen rekisteröintiä tai ympäristölupaa

Polttoaineteholtaan alle 1 MW:n kattilat tai sellaiset eläintiloilla sijaitsevat kattilat, jotka eivät edellyttää ympäristöviranomaisen rekisteröintiä tai ympäristölupaa, hakevat sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää paikalliselta kunnaneläinlääkäriltä. Epävarmoissa tapauksissa rekisteröinnin tai ympäristöluvan tarvetta voi tiedustella esimerkiksi oman kunnan ympäristöviranomaiselta.

Hyväksyntää haetaan toistaiseksi vapaamuotoisella hakemuksella. Uuden kattilan ollessa kyseessä, todisteeksi poltossa syntyvän savukaasun lämpötila- ja viipymäaikavaatimuksien täyttymisestä sekä päästöarvojen pysymisestä vaadituissa rajoissa, riittää kattilavalmistajan vakuutus. Kattiloilla, jotka ovat olleet toiminnassa kansallisten muutoslakien tullessa voimaan 15.11.2018, on 6 vuoden siirtymäaika (15.11.2024 asti) lisäpolttimelle ja savukaasun lämpötila- ja viipymäaikavaatimuksille.

Ennen kunnaneläinlääkärin hyväksynnän hakemista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta on pyydettävä monipolttoaineyksikön päästöraja-arvojen määrittämistä. Ympäristöviranomainen ilmoittaa päästöraja-arvot kunnaneläinlääkärille. Toimintaa ei voi aloittaa ennen kunnaneläinlääkärin myöntämää hyväksyntää. Hyväksyntä edellyttää kunnaneläinlääkärin tarkastuksen paikan päälle. Jos toiminnan edellytykset täyttyvät, kunnaneläinlääkäri antaa määräaikaisen hyväksynnän toiminnalle ja toiminta voi alkaa. Kattila saa hyväksyntänumeron ja se lisätään Eviran nettisivulle hyväksyttyjen polttolaitosten listalle. Noin 6 kk kuluttua kunnaneläinlääkäri tulee tarkastamaan toiminnan uudelleen ennalta ilmoittamattomana ajankohtana. Tämän jälkeen toiminta saa lopullisen hyväksynnän.

Kunnaneläinlääkäri valvoo toimintaa. Ympäristöviranomainen antaa apua kunnaneläinlääkärille polttolämpötilan ja päästöraja-arvojen valvonnassa.

Kattilat, jotka tarvitsevat kunnaneläinlääkärin hyväksynnän lisäksi ympäristöviranomaisen rekisteröinnin tai ympäristöluvan

Kattila saattaa edellyttää kunnaneläinlääkärin hyväksynnän lisäksi joko ympäristöviranomaisen rekisteröintiä tai ympäristölupaa. Epävarmoissa tapauksissa rekisteröinnin tai ympäristöluvan tarvetta voi tiedustella esimerkiksi oman kunnan ympäristöviranomaiselta.

Toiminnanharjoittaja jättää ympäristöviranomaiselle rekisteröinti-ilmoituksen tai ympäristölupahakemuksen joko kokonaan uudesta toiminnasta, tai olemassa olevan toiminnan muutoksesta.

Rekisteröinnin tai ympäristöluvan saamisen jälkeen toimija hakee sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää paikalliselta kunnaneläinlääkäriltä.

Ympäristöviranomainen ja kunnaneläinlääkäri valvovat toimintaa yhdessä.

Lisätietoa tuotantoeläinten lannan poltosta

Tuotantoeläinten lannan käyttö polttoaineena polttoaineteholtaan enintään 50 MW:n kattiloissa (pdf)

Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohje

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2022