Eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetukset

Sivutuotekuljetuksia valvotaan kuten muitakin sivutuotealan toimijoita. Kuljetusten osalta valvonnassa korostuvat sivutuotteiden merkitsemiseen, kaupallisiin asiakirjoihin ja kirjanpitoon liittyvät asiat.

Kuljetusliikkeeltä vaaditaan sivutuoteasetuksen mukainen rekisteröinti silloin, kun kuljetetaan sivutuotteita sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyyn tai rekisteröityyn käsittelylaitokseen, väliasteenlaitokseen, varastointilaitokseen, tekniseen laitokseen tai tilarehustamoon. Käytännössä esim. kokonaisten raatojen, raakavuotien ja renderöidyn rasvan kuljetus sivutuoteasetuksen mukaiseen laitokseen vaatii kuljetusliikkeeltä sivutuoterekisteröinnin. Jos kuljetusliike on rekisteröity jätehuoltorekisteriin jätteen kuljettajana tai rehualantoimijaksi rehuja kuljettavana toimijana, mutta kuljettaa myös sivutuotteita em. laitoksiin, toiminta vaatii lisäksi sivutuoteasetuksen mukaisen rekisteröinnin. Jätehuoltorekisterissä olevat kuljetusliikkeet, jotka kuljettavat sivutuotteita vain jätteenpolttolaitoksiin, kaatopaikoille, biokaasulaitoksiin,  kompostointilaitoksiin tai biojätettä  siirtokuormausasemille, eivät tarvitse sivutuoteasetuksen mukaista rekisteröintiä. 

Erillistä rekisteröintiä ei vaadita toimijoilta, jotka on hyväksytty sivutuoteasetuksen 24 artiklan tai elintarvikelain mukaan, ja jotka kuljettavat sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita sivutoimenaan. Tieto kyseisestä sivutoimena tapahtuvasta kuljetuksesta täytyy löytyä toimijaa valvovalta viranomaiselta.

Kokonaiset ruhot eivät ole vielä rehua, joten kokonaisten ruhojen kuljetus vaatii sivutuoterekisteröinnin.

Tunnistamista koskevat vaatimukset                                            

Laitoksen, varaston ja kuljetusliikkeen on varmistettava, että sivutuotteet säilyvät tunnistettavissa ja pidetään erillään keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Pakkaukseen tai muuhun pakkausmateriaaliin, säiliöön, irtolavaan, konttiin tai ajoneuvoon on merkittävä sivutuotteiden luokka sekä

  • luokan 1 aineksen osalta teksti ainoastaan hävitettäväksi
  • luokan 2 aineksen osalta teksti ei eläinten ruokintaan tai siltä osin kun luokan 2 ainesta käytetään turkiseläinten tai muiden sivutuoteasetuksen 18 artiklassa mainittujen eläinten ruokintaan, teksti ...n ruokintaan
  • luokan 3 aineksen osalta teksti ei ihmisravinnoksi

Lisäksi tunnistemerkinnöissä ja kaupallisissa asiakirjoissa tulee ottaa huomioon TSE-asetuksen vaatimukset. Asetuksessa on erityisvaatimuksia mm. kuljetusvälineiden ja varastojen käytölle, kun käsitellään, kuljetetaan tai varastoidaan käsiteltyä eläinvalkuaista tai sitä sisältävää irtorehua (esimerkiksi kalajauhoa). Vaatimukset koskevat myös verituotteita ja verijauhoa sekä luista erotettua di- ja trikalsiumfosfaattia sisältävää irtorehua.

Pakkausmerkintävaatimukset koskevat myös rehuina käytettäviä käsiteltyjä sivutuotteita. 

 Ajoneuvoja ja säiliöitä koskevat vaatimukset

Sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet on kerättävä ja kuljetettava tiiviissä, suljetuissa ja uusissa/puhtaissa pakkauksissa tai katetuissa ja tiiviissä säiliöissä tai ajoneuvoissa. Ajoneuvot ja uudelleen käytettävät säiliöt sekä kaikki uudelleen käytettävät välineet tai kalusto, jotka joutuvat kosketuksiin sivutuotteiden tai käsiteltyjen sivutuotteiden kanssa, on pestävä ja desinfioitava yhtäjaksoisen käytön jälkeen mahdollisten eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Ajoneuvojen ja kaluston on oltava puhtaita ja kuivia ennen käyttöä. Kuljetusliikkeen käytössä olevilla ajoneuvojen konteilla/säiliöillä/irtolavoilla tulee olla yksilölliset tunnisteet pesujen ja desinfiointien jäljitettävyyden seuraamiseksi kohteessa. Pesuista ja desinfioinneista tulee pitää kirjaa.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 6.3.2024