Sivutuotteiden luokittelu

Eläimistä saatavat sivutuotteet jaetaan kolmeen luokkaan niiden ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttaman riskin vakavuuden mukaan. Tarkempi luettelo luokkiin kuuluvista aineksista on asetuksen (EY) N:o 1069/2009 artikloissa 8,9 ja 10.

Luokan 1 sivutuotteita

 • erikseen määritelty riskiaines ja eläimet, joista riskiainesta ei ole poistettu (yli 12 kk ikäiset kokonaiset naudat, lampaat ja vuohet)
 • sivutuotteet, joissa on tarttuvien spongiformisten enkelopatioiden riski (nk. TSE-taudit, esim. BSE eli hullun lehmän tauti)
 • sivutuotteet, joissa on kiellettyjä aineita (esim. hormonit tai beetasalpaajat) yli lainsäädännössä sallitun rajan
 • sivutuotteet, joissa on ympäristömyrkkyjä (dioksiinit, PCB jne.) yli lainsäädännössä sallitun rajan
 • luonnonvaraiset eläimet, jos niiden epäillään sairastavan ihmisiin tai eläimiin tarttuvaa tautia
 • lemmikkieläimet, eläintarhaeläimet ja sirkuseläimet
 • TSE-riskiainesta erottavien teurastamoiden, teurastuspaikkojen ja leikkaamojen jätevedestä erotettu eläinperäinen aines
 • kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte
 • luokan 1 ja 2 tai luokan 1 ja 3 sivutuotteiden seokset

Luokan 2 sivutuotteita

 • eläimet, joissa on muiden kuin TSE-tautien riski
 •  itsestään kuolleet tai lopetetut eläimet:  siat, siipikarja,  hevoset, porot,  turkiseläimet, alle  12 kuukauden ikäiset naudat, lampaat ja vuohet,  mukaan lukien taudintorjuntatarkoituksessa lopetetut eläimet
 • sivutuotteet, joissa on antibioottien tai muiden eläinlääkkeiden jäämiä yli lainsäädännössä sallitun tason (esim. antibioottimaito)
 • lihantarkastuksessa hylätyt ruhon osat (esim. märkäinen niveltulehdus, mätäpaise)
 • muiden kuin TSE-riskiainesta erottavien teurastamoiden ja teurastuspaikkojen (esim. sika- ja siipikarjateurastamot) jätevedestä erotettu eläinperäinen aines
 • lanta ja ruoansulatuskanavan sisältö
 • sivutuotteet, jotka eivät kuulu luokkiin 1 ja 3
 • sikiöt, jotka ovat peräisin muista, kuin luokkaan 1  tai 3 kuuluvista eläimistä
 • kuoriutumattomana kuollut siipikarja
 • luokan 2 ja 3 sivutuotteiden seokset

Luokan 3 sivutuotteita

 • ihmisravinnoksi hyväksytyistä eläimistä saatavat sivutuotteet, joita ei kuitenkaan käytetä elintarvikkeiksi (esim. keuhkot, mahat, likaantuneet osat, vertymät)
 • elävänä tarkastuksessa (ante mortem) hyväksyttyjen eläinten veri, vuodat, nahat, sorkat, kaviot, sarvet, sianharjakset, höyhenet, sulat, siipikarjan päät
 • ravintoloiden, pitopalvelujen ja keittiöiden (mm. keskuskeittiöt ja kotitalouksien keittiöt) ruokajäte, kun se on tarkoitettu eläinten ruokintaan tai käsiteltäväksi biokaasu- tai kompostointilaitoksessa
 • entiset eläinperäiset elintarvikkeet (peräisin esim. tukku- ja vähittäiskaupasta ja elintarviketeollisuudesta), kuten liha ja lihatuotteet sekä kala ja kalatuotteet, joita ei ole enää tarkoitettu ihmisravinnoksi valmistuksessa tai pakkauksessa esiintyneiden ongelmien vuoksi ja jotka eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai eläimille
 • elintarvikkeiden käsittelyssä ja valmistuksessa syntyvät sivutuotteet
 • vesieläimistä saatavat sivutuotteet, joita saadaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita valmistavilta laitoksilta
 • vesieläimet ja niiden osat, merinisäkkäitä lukuunottamatta, joissa ei ole ilmennyt merkkejä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista
 • vedessä tai maalla elävät selkärangattomat, muut kuin eläimille tai ihmisille patogeeniset lajit
 • hautomoiden sivutuotteet, munat ja munien sivutuotteet, kuten munankuoret
 • kaupallisista syistä tapetut untuvikot
Sivu on viimeksi päivitetty 4.10.2021