Eläinlääkäreiden valvonta

Viranomaiset valvovat eläinlääkäreiden ammatillista toimintaa eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain nojalla (ammatinharjoittamislaki).  Viranomaiset valvovat eläinlääkäreitä sekä oma-aloitteisesti että saamiensa ilmoitusten, kuten kanteluiden, perusteella. Lääkkeiden käyttöön ja luovutukseen liittyen suoritetaan lisäksi otantaan perustuvaa valvontaa. Valvontaviranomaisia ovat Ruokavirasto ja aluehallintovirastot.

 Ruokavirasto ja aluehallintovirastojen lisäksi eläinlääkäreiden toimintaa voidaan käsitellä seuraavissa elimissä:

  • Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta antaa pyynnöstä lausuntoja, onko eläimen hoidossa tapahtunut vahingonkorvausvastuun perustava  hoitovirhe. Lautakunnalla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa siihen, mitä seuraamuksia eläinlääkärille mahdollisesti tulisi koitua hoitovirheestä
  • Kuluttajariitalautakunta ottaa kantaa, onko eläinlääkärin palvelussa tapahtunut virhe. Lautakunta antaa suosituksia vahingonkorvauksista.

Ruokavirasto suosittelee, että eläinlääkärin palveluun tai hoitoon tyytymätön keskustelisi ensin eläinlääkärin tai hänen esimiehensä kanssa mahdollisista puutteista ja ongelmista. Tällä tavalla saattavat mahdolliset väärinkäsitykset selvitä nopeammin ilman viranomaiskäsittelyä. Palkkiota tai laskutusta koskevat reklamaatiot tulisi joka tapauksessa esittää suoraan eläinlääkäriasemalle.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022