Vuonna 2017 eläinlääkäreiden toiminnasta kanneltiin 34 tapauksessa

29. marraskuuta 2018

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan tehtiin vuonna 2017 yhteensä 34 uutta kantelua eläinlääkärinammatin harjoittamisesta. Yleisimmin kanneltiin koirien ja kissojen hoidosta. Kanteluiden määrä väheni yli kolmanneksella vuoteen 2016 verrattuna, jolloin tehtiin 55 kantelua.

Kantelut koskivat pääasiassa sitä, oliko eläin saanut asianmukaista hoitoa, oliko eläinlääkäri tehnyt oikean diagnoosin tai antanut oikean lääkityksen ja olivatko jatkohoito-ohjeet riittäviä. Useissa kanteluissa Eviraa pyydettiin myös selvittämään, oliko eläinlääkärin käytös asiakasta kohtaan ollut asianmukaista. Evira ei tavallisesti ota kantaa eläinlääkärin käytöstä koskeviin väitteisiin. Kanteluita tehtiin myös muista syistä, kuten tyytymättömyydestä valvontaeläinlääkäreiden toimintaan eläinsuojelutarkastuksilla. Kolmessa tapauksessa selvitettiin epäilyä luvattomasta eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta. Nämä epäilyt eivät johtaneet tutkintapyyntöjen tekemiseen poliisille.

Vuonna 2017 Evirassa ratkaistiin yhteensä 43 kantelua. Kanteluratkaisuissa eläinlääkärille annettiin huomautus, kiinnitettiin huomiota toiminnassa havaittuihin epäkohtiin tai annettiin ohjausta yhteensä 15 tapauksessa. Kahdessa tapauksessa annettiin varoitus. Eläinlääkärin toiminta katsottiin asianmukaiseksi 20 tapauksessa. Yhden eläinlääkärin ammatinharjoittamisoikeutta rajoitettiin ja yhden osalta yleisen tuomioistuimen antama rikostuomio tallennettiin eläinlääkärirekisteriin. Kanteluista loput eli 4 kappaletta jätettiin tutkimatta. Yleisin syy tähän oli se, että kantelu oli samanaikaisesti myös toisen viranomaisen käsiteltävänä.

Edellä mainittujen kanteluiden lisäksi Evira käsittelee vuosittain valvonta-asioina eläinlääkäreiden lääkkeiden luovutusta, määräämistä ja hankkimista koskevia tapauksia. Lääkitsemislainsäädäntöä koskevat asiat eivät tulleet vireille kanteluina vaan aluehallintoviraston tai Eviran omassa valvonnassa todettujen rikkomusten johdosta. Vuonna 2017 Evira ratkaisi yhteensä 8 tapausta, joissa eläinlääkäri oli hankkinut, luovuttanut tai määrännyt lääkkeitä lääkitsemislainsäädännön vastaisesti. Näistä Evira antoi vuonna 2017 eläinlääkäreille varoituksia yhteensä 4 tapauksessa ja lopuissa 4 tapauksessa Evira antoi huomautuksen tai kiinnitti huomiota toiminnassa havaittuihin epäkohtiin.

Suomessa toimii kaikkiaan 2 729 Eviran laillistamaa eläinlääkäriä. Heidän lisäkseen noin 100:lla alan opiskelijalla on väliaikainen lupa toimia eläinlääkärinä (tieto eläinlääkärirekisteristä tarkistettu 5.3.2018).

Lisätietoja antaa:

Lakimies Heini Peltoniemi, puh. 040 8271156, heini.peltoniemi@ruokavirasto.fi