Vuonna 2022 eläinlääkäreiden toiminnasta kanneltiin 57 tapauksessa

3. helmikuuta 2023

Ruokavirastoon tehtiin vuonna 2022 yhteensä 57 uutta kantelua eläinlääkärinammatin harjoittamisesta. Yleisimmin kanneltiin koirien ja kissojen hoidosta. Kanteluiden määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti. Vuonna 2021 tehtiin 54 ja vuonna 2020 41 uutta kantelua. Ruokavirasto valvoo eläinlääkäreiden toiminnan lainmukaisuutta.

Kantelut koskivat pääasiassa sitä, oliko eläin saanut asianmukaista hoitoa, oliko eläinlääkäri tehnyt oikean diagnoosin tai antanut oikean lääkityksen ja olivatko jatkohoito-ohjeet riittäviä. Kanteluista osa koski myös eläinlääkäriaseman toimintaa. Ruokaviraston käsittelemän kantelun seuraukset voivat kohdistua myös eläinlääkäriasemaan, jos puutteita havaitaan. Ruokavirasto voi ohjeistaa tai määrätä eläinlääkäriasemaa parantamaan ja kehittämään toimintaansa.

Vuonna 2022 Ruokavirastossa ratkaistiin yhteensä 64 kantelua. Kanteluratkaisuissa eläinlääkärille annettiin kolmessa tapauksessa varoitus, seitsemässä tapauksessa huomautus ja viidessä tapauksessa kiinnitettiin eläinlääkärin huomiota toiminnassa havaittuihin epäkohtiin. Eläinlääkärin toiminta katsottiin lain- ja asianmukaiseksi suurimmassa osassa tapauksia. Osa kanteluista raukesi tai ne jätettiin tutkimatta. Yleisin syy tutkimatta jättämiseen oli se, että kantelu oli samanaikaisesti myös toisen viranomaisen tai toimielimen käsiteltävänä. Kanteluita käsittelevät myös aluehallintovirastot, eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta ja kuluttajariitalautakunta.

Epäily luvattomasta eläinlääkärinammatin harjoittamisesta oli neljän kantelun aiheena. Ainoastaan Suomessa laillistetulla eläinlääkärillä tai väliaikaiset ammatinharjoittamisoikeudet omaavalla eläinlääketieteen opiskelijalla on oikeus harjoittaa eläinlääkärin ammattia. Näissä kanteluissa selvitettiin mm. sitä, oliko ulkomaalainen eläinlääkäri harjoittanut eläinlääkärinammattia Suomessa ilman asianmukaista laillistusta, tai oliko muu henkilö kuin eläinlääkäri päättänyt eläimen eläinlääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja tähän liittyvästä hoidosta ja lääkityksestä. Nämä epäilyt eivät johtaneet tutkintapyyntöjen tekemiseen poliisille.

Edellä mainittujen kanteluiden lisäksi Ruokavirasto valvoo eläinlääkäreiden toimintaa viranomaisaloitteisesti. Näissä valvonnoissa painopiste on usein eläinlääkäreiden lääkkeiden luovutusta, määräämistä ja hankintaa koskevissa asioissa.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Marika Melamies, puh. 050 4725137, marika.melamies@ruokavirasto.fi