Eläinlääkäreiden toiminnasta tehtiin 50 uutta kantelua vuonna 2023

26. tammikuuta 2024

Ruokavirastoon tehtiin vuonna 2023 yhteensä 50 uutta kantelua eläinlääkärinammatin harjoittamisesta. Kanteluita tehtiin hieman vähemmän kuin edellisinä vuosina; vuonna 2022 tehtiin 57 ja 2021 54 kantelua. Ruokavirasto valvoo eläinlääkäreiden toiminnan lainmukaisuutta eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain mukaisesti. Eläinten hoitoon liittyviä kysymyksiä ja riitatilanteita käsittelevät myös aluehallintovirastot, eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta ja kuluttajariitalautakunta.

Kantelut koskivat pääasiassa koirien ja kissojen saamaa hoitoa ja erityisesti sitä, oliko eläimelle annettu hoito asianmukaista, oliko eläinlääkäri tehnyt oikean diagnoosin tai antanut oikean lääkityksen ja olivatko jatkohoito-ohjeet riittäviä. Kanteluista osa koski myös eläinlääkäriaseman toimintaa. Ruokaviraston käsittelemän kantelun seuraukset voivat kohdistua myös eläinlääkäriasemaan, jos puutteita havaitaan. Ruokavirasto voi ohjeistaa tai määrätä eläinlääkäriasemaa parantamaan ja kehittämään toimintaansa.

Vuonna 2023 Ruokavirastossa ratkaistiin yhteensä 48 kantelua. Kanteluratkaisuissa eläinlääkärille annettiin kahdessa tapauksessa kirjallinen varoitus, kahdessa tapauksessa huomautus ja yhdeksässä tapauksessa kiinnitettiin huomiota toiminnassa havaittuihin epäkohtiin. Eläinlääkärin toiminta katsottiin lain- ja asianmukaiseksi suurimmassa osassa tapauksia. Eläinlääkäriasemalle päädyttiin antamaan ohjausta kahdessa tapauksessa. Osa kanteluista raukesi tai ne eivät antaneet aihetta ryhtyä toimenpiteisiin.

Epäily luvattomasta eläinlääkärinammatin harjoittamisesta oli kolmen kantelun aiheena. Ainoastaan Suomessa laillistetulla eläinlääkärillä tai väliaikaiset ammatinharjoittamisoikeudet omaavalla eläinlääketieteen opiskelijalla on oikeus harjoittaa eläinlääkärin ammattia. Näissä kanteluissa selvitettiin mm. sitä, oliko muu henkilö kuin eläinlääkäri päättänyt eläimen eläinlääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja tähän liittyvästä hoidosta ja lääkityksestä. Kahdessa tapauksessa epäily johti asian siirtämiseen poliisille.

Edellä mainittujen kanteluiden lisäksi Ruokavirasto valvoo eläinlääkäreiden toimintaa viranomaisaloitteisesti. Näissä valvonnoissa painopiste on usein eläinlääkäreiden lääkkeiden luovutusta, määräämistä ja hankintaa koskevissa asioissa.

Lisätietoja antaa:

Erityisasiantuntija Marika Melamies                marika.melamies@ruokavirasto.fi