Vuonna 2016 eläinlääkäreiden toiminnasta kanneltiin 55 tapauksessa

29. marraskuuta 2018

Eläinlääkäreiden toiminnasta kanneltiin 55 tapauksessa vuonna 2016

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan tehtiin vuonna 2016 yhteensä 55 uutta kantelua eläinlääkärinammatin harjoittamisesta. Yleisimmin kanneltiin koirien ja kissojen hoidosta. Kanteluiden määrä pysyi melko samanlaisena vuoteen 2015 verrattuna, jolloin tehtiin 59 kantelua. 

Kantelut koskivat pääasiassa sitä, oliko eläin saanut asianmukaista hoitoa, oliko eläinlääkäri tehnyt oikean diagnoosin tai antanut oikean lääkityksen ja olivatko jatkohoito-ohjeet riittäviä. Useissa kanteluissa Eviraa pyydettiin myös selvittämään, oliko eläinlääkärin käytös asiakasta kohtaan ollut asianmukaista. Evira ei tavallisesti ota kantaa eläinlääkärin käytöstä koskeviin väitteisiin. Kanteluita tehtiin myös muista syistä, kuten tyytymättömyydestä valvontaeläinlääkäreiden toimintaan eläinsuojelutarkastuksilla. Muutamassa tapauksessa tutkittiin epäilyä luvattomasta eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta. Nämä epäilyt eivät johtaneet tutkintapyyntöjen tekemiseen poliisille.

Viime vuonna Evirassa käsiteltiin yhteensä 64 kantelua. Kanteluratkaisuissa eläinlääkärille annettiin huomautus, kiinnitettiin huomiota toiminnassa havaittuihin epäkohtiin tai annettiin ohjausta yhteensä 17 tapauksessa. Yhden kantelun Evira siirsi käsiteltäväksi valvonta-asiana potilaskortiston ja lääkekirjanpidon pitämisessä ilmenneiden puutteiden vuoksi. Eläinlääkärin toiminta katsottiin asianmukaiseksi 35 tapauksessa. Kanteluista loput eli 12 kappaletta jätettiin tutkimatta. Yleisin syy tähän oli se, että kantelu oli samanaikaisesti myös toisen viranomaisen käsiteltävänä. 

Edellä mainittujen kanteluiden lisäksi Evira käsittelee vuosittain valvonta-asioina eläinlääkäreiden lääkkeiden luovutusta, määräämistä ja hankkimista koskevia tapauksia. Lääkitsemislainsäädäntöä koskevat asiat eivät tulleet vireille kanteluina vaan aluehallintoviraston suorittamien tarkastusten tai Eviran oman valvonnan johdosta. Näissä tapauksissa Evira antoi vuonna 2016 eläinlääkäreille varoituksia yhteensä viidessä tapauksessa ja kiinnitti huomiota toiminnassa havaittuihin epäkohtiin 15 tapauksessa.

Viime vuonna vireille tulleista tai ratkaistuista kantelu- ja valvonta-asioista noin 70 prosentissa tapauksista kantelun kohteena oli Suomessa valmistunut eläinlääkäri ja noin 30 prosentissa tapauksista muualla kuin Suomessa valmistunut eläinlääkäri.

Suomessa toimii kaikkiaan 2 640 Eviran laillistamaa eläinlääkäriä. Heidän lisäkseen noin 130:llä alan opiskelijalla on väliaikainen lupa toimia eläinlääkärinä (luvut tarkistettu 18.5.2017) Eläinlääkäreistä suurin osa työskentelee kunnaneläinlääkäreinä ja yksityiseläinlääkäreinä.

Lisätietoja antavat:

Lakimies Heini Peltoniemi, p. 040 8271156, heini.peltoniemi@ruokavirasto.fi
Lakimies Salla Niemi-Konkari, p. 050 465 9492, salla.niemi-konkari@ruokavirasto.fi