Väliaikainen ja satunnainen eläinlääkäripalvelujen tarjoaminen

Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella on tietyin edellytyksin oikeus tarjota ilmoituksenvaraisesti eläinlääkäripalveluja Suomessa. Tällöin ei siis edellytetä eläinlääkäriksi laillistamista, vaan ilmoitus Ruokavirastolle riittää. Edellytyksenä palvelujen tarjoamiselle on, että henkilöllä on laillinen oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa.

Ennakkoilmoituksen tekeminen

Oikeus väliaikaisten ja satunnaisten eläinlääkäripalvelujen tarjoamiselle edellyttää, että henkilö tekee ennen palvelujen tarjoamista kirjallisen ilmoituksen Ruokavirastolle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

  • Palvelujen tarjoajan nimi ja yhteystiedot.
  • Yksityiskohtaiset tiedot ilmoituksen tekijän vakuutusturvasta tai vastaavasta ammatillista vastuuta koskevasta suojasta.
  • Palvelujen tarjoamisen suunniteltu kesto ja toistuvuus sekä se, millä alueella palveluja pääasiallisesti aiotaan tarjota.

Kun ilmoitus tehdään ensimmäistä kertaa tai kun ilmoitus tehdään uudestaan ja aiemmin tehdyn ilmoituksen liiteasiakirjoilla osoitetut tiedot ovat olennaisesti muuttuneet, ilmoitukseen tulee liittää:

  • Hakijan kansalaisuuden todistava asiakirja (esimerkiksi passi).
  • Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen antama todistus, josta käy ilmi, että ilmoituksen tekijällä on voimassa oleva oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärin ammattia kyseisen EU- tai ETA-valtion alueella ja onko tätä oikeutta rajoitettu (= viranomaistodistus).
     

Viranomaistodistus ei saa olla vuotta vanhempi. On huomattava, että siitä tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • Ilmoituksen tekijällä on voimassa oleva oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia EU- tai ETA-valtion alueella.
  • Onko tätä oikeutta rajoitettu.

Liiteasiakirjat on esitettävä alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Asiakirjoja ei kopioida Ruokavirastossa odotettaessa. Asiakirjoja todistavat virallisesti oikeaksi esimerkiksi julkinen notaari tai poliisi. Jos liiteasiakirjat eivät ole ruotsin-, norjan-, tanskan- tai englanninkielisiä, niihin on liitettävä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös.

Palvelujen tarjoaminen voidaan aloittaa heti, kun ennakkoilmoitus vaadittuine liiteasiakirjoineen on tehty. Ilmoitus on voimassa vuoden, ja se voidaan tarvittaessa tehdä uudestaan. Ruokavirasto ilmoittaa ilmoituksesta edelleen sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella palveluja pääasiallisesti aiotaan tarjota.

Palvelujen väliaikaisuus ja satunnaisuus

Ilmoituksenvaraisia eläinlääkäripalveluja saa tarjota ainoastaan väliaikaisesti ja satunnaisesti. Väliaikaisuutta ja satunnaisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti sekä erityisesti palvelujen tarjoamisen keston, toistuvuuden, säännöllisyyden ja jatkuvuuden perusteella. Väliaikaisia ja satunnaisia eläinlääkäripalveluja tarjoava eläinlääkäri ei voi hoitaa valtion, kunnan, yhteisön tai muuta eläinlääkärin virkaa tai tointa väliaikaisesti.

Satunnaisuuden vaatimus korostaa palvelujen tarjoamisen tilapäistä luonnetta. Ruokavirasto arvioi yksittäistapauksessa, saatuaan eläinlääkäripalvelujen tarjoamista koskevan ilmoituksen, voidaanko palvelujen tarjoamista pitää väliaikaisena ja satunnaisena.

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

2005/36/EY valmisteluvaiheessa katsottiin, että palvelujen tarjoamisen voitaisiin katsoa olevan väliaikaista ja satunnaista, kun palveluja tarjotaan vuoden aikana yhteensä enintään 16 viikon ajan. Tätä rajaa ei ole kuitenkaan kirjattu direktiiviin eikä kansalliseen lainsäädäntöön.

Ruokavirasto arvioi tapauskohtaisesti ilmoituksen saatuaan, voidaanko sen näkemyksen mukaan ilmoitettua palvelujen tarjoamista pitää luoteeltaan väliaikaisena ja satunnaisena.

Eläinlääkäri- ja tutkintonimikkeen käyttäminen

Palvelujen väliaikaisessa ja satunnaisessa tarjoamisessa on käytettävä eläinlääkärinimikettä. Tutkintonimikkeenä voi käyttää alkuperäisellä kielellä sitä tutkintonimikettä tai sen lyhennettä, joka on myönnetty siinä EU- tai ETA-valtiossa, jossa tutkinto on suoritettu. Tutkintonimikettä, joka saatetaan sekoittaa erikoiseläinlääkäri-nimikkeeseen, saa käyttää vain sellaisessa muodossa, joka ei aiheuta sekaantumisen vaaraa.

Eläinlääkärirekisteri

Väliaikaisia ja satunnaisia eläinlääkäripalveluja tarjoava eläinlääkäri merkitään Ruokaviraston ylläpitämään eläinlääkärirekisteriin.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022