Tuotantotiloilla eläinten lääkitsemisasiat hyvin hallinnassa – maidon antibioottivahinkojen selvitykset vähenivät

17. elokuuta 2023

Vuoden 2022 valvontatuloksien raportista selviää, että valvottujen tuotantotilojen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin kolmasosalla ja valvottujen tilojen määrä oli yhdeksän vuoden aikana pienin. Lääkitsemiseen liittyvät asiat olivat pääosin kunnossa. Aluehallintovirastot selvittävät kaikki maidon antibioottivahingot. Näiden selvitysten määrä pieneni huomattavasti.

Tuotantotilojen lääkitsemisen käytäntöjä, lääkkeiden säilytystä ja lääkekirjanpitoa valvottiin vuonna 2022 yhteensä 74 tuotantotilalla. Valvonta oli kattavinta kalanviljelylaitoksilla ja nautatiloilla. Lääkitsemisasioita valvotaan myös muiden valvontojen yhteydessä, mutta näiden tulokset raportoidaan osana tämän muun valvonnan tuloksia. Tuotantotiloilla lääkitsemiseen liittyvät asiat ovat pääosin kunnossa. Monilla tiloilla sekä lääkekirjanpito että lääkkeiden käyttö ja säilytys oli hoidettu erittäin hyvin. Vähäisiä puutteita lääkekirjanpidossa, lääkkeiden käytössä tai säilytyksessä havaittiin kolmasosalla tiloista, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin aiempina vuosina. Vakaviksi puutteet luokiteltiin vain neljällä tilalla.

Aluehallintovirastot valvovat tuotantotilojen lääkekäyttöä. Lääkitsemisen valvonnan tavoitteena on varmistaa lääkkeiden lainsäädännön mukainen hallittu käyttö. Lääkkeiden käyttö eläimille ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäristölle.

Vakavat puutteet voivat vaarantaa elintarviketurvallisuuden

Huolellisilla lääkityskäytännöillä ja lainsäädännön mukaisella lääkitsemiskirjanpidolla varmistetaan, ettei elintarvikkeisiin päädy lääkejäämiä. Huolelliseen lääkkeiden käyttöön liittyy myös lääkittyjen ja varoajalla olevien eläinten tunnistaminen, jottei lääkejäämiä sisältävää maitoa, munia tai lihaa päädy ihmisten ravinnoksi. Lääkkeet hankitaan aina laillisia kanavia pitkin – joko eläinlääkäriltä tai lääkemääräyksellä apteekista. Tilalla ei käytetä omin päin ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä eläimille.

Elintarviketurvallisuus voi vaarantua, jos lääkekirjanpitoa ei pidetä tai kirjanpidosta ei selviä, mikä eläin tai eläinryhmä on lääkitty ja mitkä ovat lääkkeiden varoajat. Samoin elintarviketurvallisuus voi vaarantua, jos ei noudateta eläinlääkärin antamia ohjeita lääkkeen oikeasta käytöstä.

Tuotantotiloilla antibioottivahinkoepäilyjen määrä väheni

Meijereiden omavalvonnassa todettujen antibioottilöydösten vuoksi aluehallintovirastot selvittivät löydöksen syytä 26 tuotantotilalta. Positiivinen testitulos käynnistää  aina sekä meijerin oman selvityksen että viranomaistoimet. Lääkekäytössä ja lääkekirjanpidossa havaitut puutteet olivat pääosin vähäisiä myös antibioottivahinkoepäilyn vuoksi valvotuilla tiloilla eikä niiden määrä poikennut otantatiloilla havaituista puutteista.

Maidon antibioottilöydösten selvitysten määrä pieneni huomattavasti edellisvuosiin verrattuna, jolloin tapauksia on ollut 36–44. Suunta on ilahduttava. Antibioottivahingon syynä oli yli 60 %:ssa tapauksista inhimillinen toiminta tai tehty virhe. Robotti tai muu tekninen syy selitti noin 20 % tapauksista. Joissain tapauksissa epäiltiin syyksi sekä inhimillistä virhettä että robotin toimintaa. Aina syy ei selvinnyt. Työntekijöiden hyvä ohjeistus ja huolellinen toiminta myös kiiretilanteissa on erittäin tärkeää vahinkojen välttämiseksi.

Lisätietoja
johtava asiantuntija Liisa Kaartinen, p. 0295 204 360

Lue lisää Ruokaviraston verkkosivuilta:
Eläinten lääkitsemisen valvonnan raportti 2022 (pdf) (kesäkuu 2023)


Esite ”Käytä lääkkeitä oikein
Tuotantoeläimen lääkityskirjanpito