Eläinlääkkeitten laiton käyttäminen

Älä käytä laittomia eläinlääkkeitä

Tuotantoeläimille saa käyttää ainoastaan sellaisia lääkkeitä, jotka on hyväksytty Suomessa käytettäväksi tuotantoeläimille. Lääkkeitä saa luovuttaa eläimen omistajalle vain eläinlääkäri tai apteekki. Eläinlääkärin antamia ohjeita lääkkeen oikeasta käytöstä on noudatettava. Jos lääke on ostettu apteekista ilman reseptiä, käyttöohjeet löytyvät pakkausselosteesta. Eläinlääkkeiden tuonti ulkomailta samoin kuin tilaaminen internetistä on kiellettyä 

Kaikkien tuotantoeläimille sallittujen lääkeaineiden turvallisuus arvioidaan ja tarvittaessa lääkevalmisteelle asetetaan varoaika. Viljelijän tulee huolehtia varoaikojen noudattamisesta, sillä piittaamattomuus varoajoista voi johtaa liian korkeisiin lääkejäämäpitoisuuksiin elintarvikkeessa ja heikentää siten elintarviketurvallisuutta.

Viljelijän vastuu

Viljelijä on kaikissa tapauksissa vastuussa tuottamansa elintarvikkeen turvallisuudesta ja hän saattaa joutua korvaamaan aiheuttamansa vahingon samoin kuin asian selvittämiseksi tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä aiheutuneet kustannukset. Viljelijälle voi aiheutua taloudellisia menetyksiä, jos hän on lääkinnyt tuotantoeläimiä lääkkeellä, jota ei ole hyväksytty tuotantoeläimille.

Vierasainevalvonta varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden

Ruokavirasto toteuttaa kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi kansallista eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaa. Siinä valvotaan, ettei tuotantoeläinten kasvatuksessa käytetä kiellettyjä aineita ja etteivät elintarvikkeet sisällä eläinten lääkintään sallittujen aineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen. Jos on syytä epäillä, että eläimestä saatava elintarvike sisältää vieraita aineita sallittua enemmän, kunnan valvontaviranomaisen tai teurastamon tarkastuseläinlääkärin on otettava elintarvikkeista näytteet vieraiden aineiden tutkimista varten. 

Vierasainevalvontaohjelmassa on osoitettu vuosittain ainoastaan yksittäisiä määräystenvastaisia näytteitä, joten sen perusteella voidaan todeta, että Suomessa tuotetut elintarvikkeet ovat turvallisia.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.1.2019