Lääkerehujen määrääminen

Lääkerehujen määräämisestä on säädetty EU:n lääkerehuasetuksessa (EU) 2019/4. Tälle sivulle on koottu keskeisimmät asiat lääkerehun määräämisestä.

Eläinlääkäri saa määrätä lääkerehuja eläimen tai eläinryhmän kliinisen tutkimuksen tai muun asianmukaisen terveydentilan arvion perusteella vain diagnosoituun tautiin. Loislääkettä sisältävää lääkerehua voidaan kuitenkin määrätä perustuen tietoon eläimen tai eläinryhmän loistartunnasta, vaikka taudin diagnoosia ei ole mahdollista varmistaa. Lääkerehuja saa määrätä tehtäväksi vain esisekoitteista (premix) eli lääkevalmisteista, jotka on hyväksytty lääkerehun valmistukseen.

Mikrobilääkettä sisältävän lääkerehun määräämisessä tulee huomioida kansalliset mikrobilääkkeiden käyttöä koskevat säännökset: Eläinlääkärin on varmistuttava mikrobiologisesta diagnoosista ja aiheuttajamikrobin lääkeherkkyydestä, jos mikrobilääkkeitä käytetään ryhmälääkityksinä ja aiheuttajamikrobin toteaminen on laboratorioteknisesti mahdollista. Eläimistä on otettava näytteitä näitä laboratoriotutkimuksia varten vähintään kerran vuodessa.

Eläinlääkärin on varmistuttava siitä, ettei lääkerehun antaminen ole ristiriidassa muun hoidon tai muiden annettujen lääkkeiden kanssa.

Elintarviketuotantoeläimille ja turkiseläimille saa määrätä lääkerehua kerralla vain yhteen hoitokertaan. Hoitojakson pituus on lääkkeen valmisteyhteenvedon mukainen. Jos valmisteyhteenvedossa ei ole tästä mainintaa, niin hoitojakso voi olla enintään 2 viikkoa mikrobilääkettä sisältävillä lääkerehuilla ja kuukauden muita lääkkeitä sisältävillä lääkerehuilla.

Elintarviketuotantoeläimille ja turkiseläimille tarkoitettu lääkerehumääräys on voimassa kolme viikkoa ja muille eläinlajeille kuusi kuukautta. Mikrobilääkettä sisältävä lääkerehumääräys on voimassa viisi päivää kaikille eläinlajeille.

Eläinlääkärin täytyy antaa lääkerehumääräys tilasekoittajalle ja rahtisekoittajalle ennen lääkerehun valmistuksen aloittamista.

Eläinlääkärin on säilytettävä kopiota lääkerehumääräyksestä viisi vuotta.

Lääkerehumääräys

Ruokavirasto ei ole tehnyt mallipohjaa lääkerehumääräyksestä. Lääkerehuja ei määrätä tavallisella lääkemääräyslomakkeella, sillä lääkerehumääräyksen pitää sisältää seuraavat tiedot:

 1. Eläinlääkärin koko nimi ja yhteystiedot sekä eläinlääkärinumero
 2. Lääkerehumääräyksen antamispäivä, lääkerehumääräyksen yksilöllinen numero ja viimeinen voimassaolopäivä, jos sen voimassaoloaika on lyhyempi kuin asetuksessa mainitut voimassaoloajat, ja eläinlääkärin allekirjoitus.
 3. Eläintenpitäjän koko nimi ja yhteystiedot sekä laitoksen tunnistenumero, jos sellainen on.
 4. Eläinten tunnistustiedot (mukaan lukien luokka, laji ja ikä) ja lukumäärä tai soveltuvissa tapauksissa paino.
 5. Hoidettava diagnosoitu sairaus. Kun on kyse immunologisista eläinlääkkeistä tai loislääkkeistä, jotka eivät ole mikrobilääkkeitä, ehkäistävä sairaus.
 6. Eläinlääkkeen tai eläinlääkkeiden nimi (kauppanimi ja myyntiluvan numero), mukaan luettuna vaikuttavan aineen tai vaikuttavien aineiden nimi.
 7. Maininta, jos eläinlääke on valittu kaskadisäännösten nojalla.
 8. Eläinlääkkeen tai eläinlääkkeiden ja vaikuttavan aineen tai vaikuttavien aineiden annostus (määrä lääkerehun painoyksikköä kohti).
 9. Lääkerehun määrä.
 10. Käyttöohjeet eläintenpitäjälle, mukaan luettuna hoidon kesto.
 11. Lääkerehun prosenttiosuus päiväannoksesta tai lääkerehun määrä eläintä kohti päivässä.
 12. Elintarviketuotantoeläimillä varoaika, vaikka se olisikin nolla.
 13. Mahdolliset varoitukset, joilla varmistetaan asianmukainen käyttö ja tarpeen mukaan mikrobilääkkeiden hallittu käyttö.
 14. Elintarviketuotantoeläinten ja turkiseläinten osalta maininta ”Tätä lääkerehumääräystä ei saa käyttää uudelleen”.

Lisäksi lääkerehumääräykseen tulee lääkerehun toimittajan tai tilasekoittajan täyttämiä tietoja:

 1. Lääkerehun toimittajan tai soveltuvin osin tilasekoittajan täyttämät seuraavat tiedot: — nimi tai toiminimi ja osoite, — lääkerehutoimituksen tai tilasekoittamisen päivämäärä, — lääkerehumääräystä vastaan toimitetun lääkerehun eränumero; tietoa ei vaadita tilasekoittajalta.

 

Lainsäädäntöä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/4, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (17/14)

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 18.4.2023