Mikrobilääkehoidon periaatteet ja mikrobilääkkeiden käyttösuositukset

Eläinten tartunta- ja tulehdussairauksia tulee ehkäistä ennen kaikkea huolehtimalla hyvistä tuotanto- ja elinolosuhteista. Joskus mikrobilääkkeiden käyttäminen on kuitenkin välttämätöntä. Silloin eläinten mikrobilääkehoidon tulisi perustua seuraaviin periaatteisiin:

 • Mikrobilääkkeiden käytön on oltava hyvin perusteltua.
 • Kaikella mikrobilääkkeiden käytöllä eläimille voi olla myös väestönterveydellisiä vaikutuksia, mutta erityisesti tämä koskee tuotantoeläimiä, koska ne ovat osa elintarvikeketjua.
 • Ennaltaehkäisevää mikrobilääkitystä tulee käyttää vain silloin, kun eläinlääkäri joko sairastapauksen vakavuuden tai eläinyksikön tautitilanteen takia näkee käsittelyn välttämättömäksi.
 • Kun käytettävissä on mikrobilääkehoidon kanssa yhtä tehokkaiksi osoitettuja muita hoitomuotoja, tulee niitä suosia.
 • Mikrobilääkehoitojakson ei tule olla pidempi kuin mitä sairaus edellyttää.
 • Ennen mikrobilääkehoidon aloittamista eläinlääkärin tulee kliinisen tutkimuksen perusteella todeta, että sairauden oireet viittaavat bakteeri-infektioon. Tarvittaessa eläinlääkäri ottaa edustavat näytteet aiheuttajamikrobin ja sen mikrobilääkeherkkyyden määrittämiseksi.
 • Mikrobilääkettä valittaessa tulee ottaa huomioon tiedot potilaasta, infektion aiheuttajasta ja taudista sekä käytettävissä olevat lääkkeet. Valitulla mikrobilääkkeellä ja annoksella pyritään tappamaan mikrobi tai hidastamaan sen kasvua niin, että elimistö pystyy tuhoamaan mikrobin ja parantumaan taudista.
 • Ensisijaisesti käytetään kapeakirjoista mikrobilääkettä. Laajakirjoisten mikrobilääkkeiden ja lääkeaineyhdistelmien käyttöä on vältettävä. Jos taudinaiheuttaja on herkkä penisilliinille, sairauden hoitoon ei pidä käyttää muita beetalaktaameja eikä laajakirjoisia mikrobilääkkeitä, jollei potilas ole yliherkkä penisilliineille.
 • Salmonellainfektioissa mikrobilääkkeitä käytetään vain silloin, kun kyseessä on eläimen henkeä uhkaava yleisinfektio. Siipikarjan, nautojen ja sikojen salmonellatartuntojen hoitoon, ennaltaehkäisyyn tai hävittämiseen ei saa käyttää mikrobilääkkeitä.
 • Virustautien yhteydessä ei pidä käyttää mikrobilääkkeitä sekundaaristen bakteeritartuntojen ennaltaehkäisyyn.
 • Jos eläinyksikössä on jatkuvasti mikrobilääkehoitoja vaativia sairausongelmia, ne on pyrittävä ratkaisemaan muuttamalla tuotanto-olosuhteita ja -tapoja.
 • Tuotantoeläimiä hoidettaessa on otettava huomioon myös hoidon kustannukset ja hoitoon suunniteltujen lääkkeiden varoajat.
 • Mikrobilääkkeitä, joille kehittyy nopeasti resistenssi tai joilla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia ympäristöön, on vältettävä.
 • Eräiden mikrobilääkkeiden käyttöä eläimille on lainsäädännöllä rajoitettu [1]. Nämä mikrobilääkkeet ovat avoparsiini, vankomysiini ja teikoplaniini; virginiamysiini; kolmannen ja neljännen polven kefalosporiinit; rifampisiini ja rifabutiini; moksifloksasiini, ofloksasiini, levofloksasiini ja gatifloksasiini; tigesykliini; mupirosiini; telitromysiini; daptomysiini; linetsolidi; kinupristiini-dalfopristiini; karbapeneemit ja monobaktaamit. Kyseisiä mikrobilääkkeitä saa kuitenkin käyttää eläimille silloin, kun niillä on myyntilupa tai muu kulutukseen luovuttamista koskeva lupa eläinlääkkeenä kuitenkin ainoastaan luvassa määritellyille eläinlajeille sekä käyttöaiheisiin. Myös tällöin näitä mikrobilääkkeitä tulee käyttää harkiten ja kriittisesti ja käytön tulee perustua herkkyysmääritykseen. Lisäksi eläinlääketieteessä tulee välttää ihmisille hyväksyttyjen makrolidien käyttöä, joita ovat muun muassa atsitromysiini, klaritromysiini sekä roksitromysiini.

[1] Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille (1054/2014 muutoksineen)

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset (pdf) eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin on julkaistu saman mallin mukaan kuin aikaisemmat suositukset. Kullekin keskeiselle eläinlajille tai -ryhmälle on annettu omat suosituksensa. Eläinlajikohtaisissa katsauksissa on esitetty kunkin eläinlajin mikrobilääkitykselle tyypillisiä piirteitä. Eri käyttöaiheisiin ja eri eläinlajeille tarkoitetut suositukset on esitetty taulukkoina. Kissoille ja koirille annetut suositukset on yhdistetty samaan taulukkoon.

Työryhmä on jakanut mikrobilääkkeet ensisijaisesti ja toissijaisesti käytettäviin lääkeaineisiin. Ensisijaishoitoihin on koottu lääkeaineet ja -ryhmät, jotka taudinaiheuttajan ja taudin sekä resistenssitilanteen ja lääkeaineen ominaisuuksien kannalta soveltuvat työryhmän näkemyksen mukaan parhaiten taudin hoitoon. Ne ovat lääkeaineita, jotka tehoavat taudin yleisimpiin aiheuttajiin. Ensisijaisella lääkeainevalinnalla pyritään mahdollisuuksien mukaan suunnattuun hoitoon. Sellaisissa taudeissa, joista eristetään monia eri bakteerilajeja, hoito kohdistetaan yleisimpiin aiheuttajiin. 

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset (pdf)

Mikrobilääkesuositusten hakukone (beta-versio)

Suositusten käytettävyyden parantamiseksi suositukset on julkaistu myös hakukoneena marraskuussa 2023. Hakukoneesta kerätään käyttäjäkokemuksia palautelomakkeella. Käynnissä olevan mikrobilääkesuositusten päivityksen yhdeydessä päivitetään myös suositusten rakenne palautteen perusteella palvelemaan käyttäjiä mahdollisimman hyvin.

Valitse hakuehdot valikoista ja klikkaa hae.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.11.2023