Asian käsittely

Lautakunnassa asia käsitellään joko sovittelumenettelyssä tai lausuntoasiana. Käsittelypyynnön johdosta lautakunta selvittää, onko asiassa edellytyksiä sovinnolle. Sovittelumenettelyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Osapuolten suostumuksella lautakunta nimeää yhden jäsenensä sovittelijaksi avustamaan osapuolia asian ratkaisemisessa sovinnollisesti. Sovittelija neuvottelee osapuolten kanssa paikan päällä ja auttaa heitä löytämään sopuratkaisun. On tärkeää huomata, että sovittelija ei toimi asiassa tuomarina eikä ratkaise asiaa. Sovittelun perusteella saavutettu sopimus on osapuolia sitova. Käräjäoikeus voi tarvittaessa vahvistaa sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi.

Mikäli sovittelulle ei ole edellytyksiä, asia käsitellään lausuntoasiana. Lausuntoasiat ratkaistaan kolmen jäsenen kokoonpanossa. Lausunnon antamista varten lautakunta toimittaa yleensä katselmuksen sekä hankkii tarvittavat selvitykset ja asiakirjat. Asian käsittelyssä ja ratkaisemisessa noudatetaan poronhoitolain lisäksi mitä hallintolaissa (434/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään.

Lautakunta ei käsittele asiaa siltä osin kuin asiasta on jo annettu tuomioistuimen ratkaisu. Jos asia on vireillä tuomioistuimessa, lausunto voidaan antaa vain tuomioistuimelle sen pyynnöstä. Jos sovittelupyyntö tehdään lausuntopyynnön tultua vireille, lausuntopyynnön käsittely keskeytyy sovittelumenettelyn ajaksi.

Lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään poroja koskevia liikennevahinkoja, peto- tai koiravahinkoja.

Lisätietoja:

sihteeri Kaisa Kauppinen puh. 029 520 4631
puheenjohtaja Ahti Kontturi puh. 050 473 1051

Sivu on viimeksi päivitetty 14.5.2024