Koirien ja kissojen ruoka

Lemmikkiruokalaitosten vaatimukset, rekisteröityminen ja hyväksynnän hakeminen

Eläinten ruoka on rehua ja sen valmistuksessa noudatetaan rehulainsäädäntöä. Eläinperäinen lemmikkieläinruoka on esimerkiksi koiranmakkaraa, kuivanappuloita, pakastelihaa ja luita tai kuivattuja makupaloja, kuten siankorvia. Koirien ja kissojen ruokien valmistuksessa käytetään sellaisia teuraseläinten osia, jotka eivät päädy elintarvikkeeksi. Koirien ja kissojen ruoka on EU-lainsäädännön mukaisesti valmistettava hyväksytyssä lemmikkieläinten ruokia valmistavassa laitoksessa. Laitosten hyväksymisestä vastaa kunkin maan toimivaltainen viranomainen. 

Ruokavirasto hyväksyy ja rekisteröi Suomessa toimivat lemmikkieläinten ruokia valmistavat laitokset. Hyväksyntää haetaan rehualan toimijaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Rehualan toimijaksi rekisteröitymisestä löytyy tietoa tämän linkin takaa. Laitoksen hyväksyminen edellyttää aina tarkastusta paikanpäällä ennen toiminnan aloittamista ja hyväksynnän myöntämistä. Jos Ruokavirasto katsoo, että tilat ja toiminta täyttävät lainsäädännön vaatimukset, se hyväksyy laitoksen ja antaa sille lainsäädännön edellyttämän hyväksymisnumeron. Ruokavirasto julkaisee nettisivuillaan listaa hyväksytyistä kotimaisista lemmikkiruokalaitoksista. Lemmikkiruokalaitokset rekisteröidään hyväksynnän yhteydessä myös rehualan toimijoiksi. Lista rekisteröidyistä rehualan toimijoista löytyy Ruokaviraston nettisivuilta. Eläinperäisten lemmikkieläinten ruokien valmistamisen aloittamista helpottaa ohje, johon on koottu toiminnalle eri lainsäädännöistä tulevia vaatimuksia.

Lemmikkieläinten ruokien valmistaminen elintarvikeraaka-aineista elintarvikehuoneistossa

Elintarvikealan toimijan ei tarvitse hakea sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää lemmikkieläinten ruokia valmistavaksi laitokseksi, jos toimija käyttää elintarvikekelpoisia raaka-aineita ja valmistaa koiranruokia elintarvikkeiden ohella elintarvikehuoneistossa. Elintarvikealan toimijan on kuitenkin rekisteröidyttävä rehualan toimijaksi Ruokavirastoon (täytä ilmoitukseen toiminto: rehuaineiden ja/tai rehuseosten valmistaja, tuotetyyppi: lemmikkieläinten rehut) ja huolehdittava, että toiminta ja valmistettavat tuotteet sekä niiden pakkausmerkinnät täyttävät rehulainsäädännön asettamat vaatimukset.Rajaus ei koske sivutuoteraaka-aineita. Jos elintarvikehuoneisto käsittelee ja/tai vastaanottaa lainsäädännön sivutuotteeksi määrittelemiä ruhonosia koiranruoaksi, toiminta edellyttää elintarviketuotannosta erillisiä tiloja ja niiden hyväksymistä sivutuoteasetuksen mukaisesti. Sivutuoteasetuksen mukaiset lemmikkieläinten ruokia valmistavat laitokset hyväksyy Ruokavirasto.

Kotikeittiössä elintarvikeraaka-aineista valmistettavat kypsät lemmikkieläinten ruoat

Elintarvikeraaka-aineista saa kotikeittiöissä valmistaa kypsennettyjä lemmikkieläinten ruokia, kuten keksejä ja makupaloja, ilman sivutuoteasetuksen mukaista lemmikkiruokalaitoshyväksyntää. Em. toiminta edellyttää kuitenkin rekisteröitymistä rehualan toimijaksi Ruokavirastoon. Toimijan on varmistettava, että tuotteet täyttävät rehulainsäädännön vaatimukset mm. siltä osin, että ne soveltuvat koostumukseltaan lemmikkieläinten ruokintaan ja ovat turvallisia. Tuotteissa on oltava rehulainsäädännön mukaiset pakkausmerkinnät. Lemmikkieläimille tarkoitettuja raakaruokia ei voi valmistaa kotikeittiössä. Raakaruokien valmistaminen edellyttää sivutuoteasetuksen mukaista lemmikkieläinten ruokia valmistavaa laitosta tai edellä kuvatun kaltaista tilannetta, jossa valmistava laitos on elintarvikehuoneisto.

Sallitut raaka-aineet

Lemmikkieläinten ruoissa saa käyttää vain sellaisia eläinperäisiä raaka-aineita, jotka ovat peräisin elintarvikkeeksi teurastetuista eläimistä tai kaadetusta riistasta. Lainsäädännössä tällaisia ruhonosia kutsutaan luokan 3 sivutuotteiksi ja niitä voivat olla esimerkiksi elimet, luut, korvat, sorkat ja muu kuin elintarvikkeeksi tarkoitettu liha. Ruhonosat ovat sellaisia, joita voisi lähtökohtaisesti käyttää myös elintarvikkeena, mutta joita ei syystä tai toisesta elintarvikkeena käytetä. Mitään haitallisia tai kiellettyjä aineita, kuten antibioottijäämiä sisältäviä ruhonosia tai esimerkiksi ruuansulatuskanavan sisältöä ei saa käyttää eläinten rehun raaka-aineena.

Yritysten tai muiden toimijoiden, jotka toimittavat eläimistä saatavia raaka-aineita lemmikkieläinten ruokia valmistaville laitoksille, on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi Ruokavirastoon. Rekisteröitymisvaatimus koskee myös elintarvikealan toimijoita, kuten teurastamoita, leikkaamoita, kala-alan laitoksia ja ruokakauppoja. Lemmikkieläinten ruokien valmistaja saa hankkia raaka-aineita vain rekisteröidyiltä rehualan toimijoilta.

Omavalvonta ja HACCP

Lainsäädäntö edellyttää lemmikkieläinten ruokien valmistajilta HACCP-perusteista omavalvontasuunnitelmaa ja sen noudattamista. Tämä tarkoittaa, että toimijan on arvioitava toimintaan liittyviä vaaroja valmistusprosessin eri vaiheissa ja otettava käyttöön keinot niiden hallitsemiseksi. Tavoitteena on lainsäädännön vaatimukset täyttävä, turvallinen ja laadukas rehu. Omavalvontasuunnitelman laatiminen, päivittäminen ja noudattaminen ovat laitoksen hyväksymisen ja hyväksynnän ylläpitämisen edellytys. Lisää rehualan laitosten omavalvontasuunnitelmista voit lukea täältä.

Valmiisiin lemmikkieläinten rehuihin liittyvät vaatimukset

Rehujen on oltava turvallisia ja kohde-eläinlajin ruokintaan sopivia. Esimerkiksi kaikki ihmisille sallitut raaka-aineet tai lisäaineet eivät ole sallittuja tai sopivia koirien ja kissojen rehuissa. Rehut eivät myöskään saa sisältää haitallisia tai kiellettyjä aineita, eivätkä ihmisten tai eläinten terveydelle haitallisia mikrobeja. Lainsäädäntö antaa paitsi yleisiä vaatimuksia liittyen rehujen turvallisuuteen, myös esimerkiksi mikrobi- ja yhdistekohtaisia enimmäispitoisuuksia. Vaatimukset voivat vaihdella sen mukaan, onko kyse käsitellystä vai raa'asta lemmikkieläinten ruoasta.

Pakkaskuivatut koirien makupalat katsotaan käsitellyksi lemmikkieläinten ruoaksi. Kuluttajan kannattaa ottaa huomioon, että pakkaskuivaus ei tapa raaka-aineessa olleita bakteereita. Näin ollen pakkaskuivattujen rehujen käsittelyssä on syytä noudattaa enemmän varovaisuutta kuin kuumennuskäsiteltyjen rehujen käsittelyssä.  

Kotimaisen lemmikkieläinten ruoan valmistuksen valvonta

Ruokavirasto hyväksyy Suomessa toimivat, eläinperäisistä raaka-aineista koirien ja kissojen ruokia valmistavat laitokset. Toimijan on haettava tiloille ja toiminnalle hyväksyntää Ruokavirastosta hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa. Hyväksymisen saaminen edellyttää tarkastusta paikan päällä ennen toiminnan aloittamista ja hyväksynnän myöntämistä. Tarkastuksella käydään läpi tuotantotilat ja omavalvontasuunnitelma sekä keskustellaan mm. toimintaan ja tuoteturvallisuuden varmistamiseen liittyvistä asioista. Hyväksymispäätöksessä laitos saa hyväksymisnumeron. Ruokavirasto julkaisee nettisivuillaan listaa suomalaisista hyväksytyistä lemmikkieläinten ruokia valmistavista laitoksista. Hyväksyttyjä laitoksia valvotaan Ruokaviraston riskiperusteisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Hyväksyminen ja valvonta ovat toimijalle maksullisia.

Myös muiden jäsenmaiden viranomaisilla on velvollisuus pitää yllä vastaavaa listaa oman maansa laitoksista. EU komissio julkaisee omilla sivuillaan listaa linkeistä, joiden kautta pääsee kunkin EU-maan hyväksyttyjen laitosten listoille. Samalla sivustolla on lista myös sellaisista EU:n ulkopuolisista laitoksista, joista saa tuoda eläimistä saatavista sivutuotteista valmistettuja tuotteita unionin alueelle. Listojen ideana on, että kuka tahansa voi käydä varmistamassa, että rehu on valmistettu hyväksytyssä laitoksessa. Raaka-ainetoimittajien on varmistettava etukäteen, että vastaanottaja löytyy hyväksyttyjen laitosten listalta.

Kotimaisten lemmikkieläinten ruokien valmistajien valmistamista rehuista otetaan viranomaisnäytteitä Ruokaviraston riskiperusteisen näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Ruokaviraston valtuuttamat näytteenottajat hakevat näytteitä sekä rehua valmistavista laitoksista että kaupoista ja ne tutkitaan Ruokaviraston laboratoriossa. Tuotteista tutkitaan, täyttävätkö ne lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tutkittavia asioita voivat olla esimerkiksi mikrobit, kuten salmonella ja enterobakteerit tai pakkausmerkintöjen paikkansapitävyys. Jos tutkimuksissa todetaan, että tuote ei joltain osin täytä lainsäädännön vaatimuksia, valmistajalta edellytetään selvitystä ja toimenpiteitä asian korjaamiseksi.

Ulkomailla valmistetun lemmikkieläinten ruoan valvonta

Lemmikkieläinten ruokien valmistusta valvotaan siinä maassa, jossa tuote valmistetaan. Vaikka tuotemerkki olisi kotimaisen kuuloinen, tuote voidaan silti valmistaa Suomen ulkopuolella. Ulkomailla valmistettuja rehuja valvotaan Suomessa markkinavalvontana. Tämä tarkoittaa, että vähittäismyymälöistä haetaan näytteitä, joista tutkitaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta. Jos tuotteet eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia, vastuu toimenpiteisiin ryhtymisestä on maahantuojalla.

Lemmikkien luomurehut

Lemmikkieläinten rehujen pakkausmerkinnöissä voidaan käyttää yhteisön tunnusta eli lehtilogoa. Komissio on muuttanut tulkintaansa lemmikkieläinten rehujen osalta ja lehtilogon käyttö on nyt mahdollista, mutta vapaaehtoista. Lehtilogoa voidaan käyttää lemmikkieläinten rehujen pakkausmerkinnöissä, jotka on valmistettu ja valvottu joko yksityisen tai kansallisen luomustandardin mukaisesti. Yhteisen EU:n luomustandardin vielä puuttuessa, lemmikkieläinten rehujen valmistus eri EU:n jäsenmaissa voi perustua joko yksityiseen tai kansalliseen standardiin. Suomessa tällaista standardia ei vielä ole. Yksityisten standardien tulee noudattaa neuvoston asetuksessa ja toimeenpanoasetuksessa säädettyjä periaatteita ja vaatimuksia.

Yhteisön tunnus, lehtilogo

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 20.9.2022