EU-säädökset ovat voimassa ilman kansallista voimaansaattamista.

Konsolidoituun versioon on yhdistetty säädöksen sen antamisen jälkeen tehdyt muutokset ja oikaisut yhdeksi tekstiksi. Ne on tarkoitettu helpottamaan lainsäädäntöön tutustumista ja ne eivät ole oikeudellisesti todistusvoimaisia. Lisätietoa konsolidoinnista tästä.

Säädös Voimaantulo
  (Soveltaminen)
Yleinen elintarvikeasetus  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä

Konsolidoitu versio 26.5.2021

21.2.2002

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1381, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 2065/2003, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 1331/2008, (EY) N:o 1107/2009 ja (EU) 2015/2283 sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

26.9.2019

(27.3.2021)

Rehujen markkinoille saattaminen ja käyttö

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta

Konsolidoitu versio, 26.12.2018

21.9.2009 
(1.9.2010, asetuksen 31 ja 32 artiklaa sovelletaan voimaantulo-päivästä alkaen)

Komission asetus (EU) 2017/2279, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteiden II, IV, VI, VII ja VIII muuttamisesta

1.1.2018 

Komission asetus (EU) N:o 454/2010, annettu 26 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 mukaisista siirtymätoimenpiteistä rehun pakkausmerkintöjä koskevien säännösten osalta

16.6.2010

Komission asetus (EU) 2022/1104, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2022, rehuaineluettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 68/2013 muuttamisesta

24.7.2022
Komission asetus (EU) 2020/354, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusluettelosta ja direktiivin 2008/38/EY kumoamisesta

25.3.2020

(25.12.2020)

Rehuhygienia

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12. päivänä tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista

Konsolidoitu versio, 26.7.2019

8.2.2005 
(1.1.2006)

Komission asetus (EY) N:o 141/2007, annettu 14 päivänä helmikuuta 2007, "kokkidiostaatit ja histomonostaatit" -luokkaan kuuluvia rehun lisäaineita valmistaville tai markkinoille saattaville rehualan toimijoille asetetusta hyväksymisvaatimuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti.

Konsolidoitu versio, 19.11.2014

7.3.2007 
(7.4.2007)

 

Komission asetus (EU) N:o 225/2012, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten laitosten hyväksymisestä, jotka saattavat markkinoille rehukäyttöön kasviöljyistä ja sekoiterasvoista saatuja tuotteita, sekä öljyjen, rasvojen ja niistä saatujen tuotteiden tuotantoa, varastointia, kuljetusta ja dioksiinitutkimuksia koskevista erityisvaatimuksista

5.5.2012 
(16.9.2012)

Komission asetus (EU) 2015/1905, annettu 22 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse öljyjen, rasvojen ja niistä saatujen tuotteiden dioksiinitutkimuksista

12.10.2015

(23.4.2016, osin)

Rehun lisäaineet

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista

Konsolidoitu versio, 27.3.2021

7.11.2003

(18.10.2004)

Komission asetus (EU) N:o 892/2010, annettu 8 päivänä lokakuuta 2010, tiettyjen tuotteiden asemasta rehun lisäaineina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 puitteissa

29.10.2010

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1254, annettu 19 päivänä syyskuuta 2018, Bacillus subtilis KCCM-10445 -organismin tuottamaa riboflaviinia (80 %) funktionaaliseen ryhmään ”vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus” kuuluvana rehun lisäaineena koskevan hyväksynnän epäämisestä

10.10.2018 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/183, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, formaldehydiä säilöntäaineiden ja hygieniaa edistävien aineiden funktionaalisiin ryhmiin kuuluvana rehun lisäaineena koskevan hyväksynnän epäämisestä

28.2.2018
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1145, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, tiettyjen neuvoston direktiivien 70/524/ETY ja 82/471/ETY nojalla hyväksyttyjen rehun lisäaineiden poistamisesta markkinoilta sekä kyseisten rehun lisäaineiden hyväksymistä koskevien vanhentuneiden säännösten kumoamisesta 19.7.2017 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/353, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2018, tiettyjen neuvoston direktiivien 70/524/ETY ja 82/471/ETY nojalla hyväksyttyjen rehun lisäaineiden poistamisesta markkinoilta sekä kyseisten rehun lisäaineiden hyväksymistä koskevien vanhentuneiden säännösten kumoamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1145 oikaisemisesta

12.3.2018

(19.7.2017) 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 754/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, mikro-organismeja Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) ja Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) rehun lisäaineina koskevan hyväksynnän epäämisestä

1.8.2014

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 230/2013, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2013, tiettyjen ryhmään ”aromiaineet ja ruokahalua herättävät aineet” kuuluvien rehun lisäaineiden markkinoilta poistamisesta

10.4.2013 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 451/2012, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012, tiettyjen funktionaaliseen ryhmään "säilörehun lisäaineet" kuuluvien rehun lisäaineiden markkinoilta poistamisesta

19.6.2012

Lääkerehut

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/4, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta

28.1.2019

(28.1.2022)

Valvonta ja tuonti

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta.

Konsolidoitu versio, 28.1.2022

27.4.2017 
(14.12.2019, pääosin) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1793, annettu 22 päivänä lokakuuta 2019, tiettyjen tavaroiden tuloa unioniin tietyistä kolmansista maista sääntelevän virallisen valvonnan tilapäisestä tehostamisesta ja kiireellisistä toimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/625 ja (EY) N:o 178/2002 täytäntöönpanosta ja komission asetusten (EY) N:o 669/2009, (EU) N:o 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 ja (EU) 2018/1660 kumoamisesta

Konsolidoitu versio, 5.5.2021

18.11.2019

(14.12.2019)

Komission asetus (EY) N:o 152/2009, annettu 27 päivänä tammikuuta 2009, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista valvontaa varten.

Konsolidoitu versio, 16.11.2020

18.3.2009 
(26.8.2009)

Komission asetus (EU) 2017/771, annettu 3 päivänä toukokuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 152/2009 muuttamisesta dioksiinien ja polykloorattujen bifenyylien pitoisuuksien määrittämiseen käytettävien menetelmien osalta

24.5.2017

Komission asetus (EU) N:o 619/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, rehun virallisessa valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tutkittaessa sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintymistä, jota koskeva lupamenettely on kesken tai jonka lupa ei ole enää voimassa

15.7.2011

 

Haitalliset aineet ja tuotteet

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa. 
Konsolidoitu versio, 28.11.2019

30.5.2002

Komission asetus (EU) 2015/786, annettu 19 päivänä toukokuuta 2015, eläinten rehuksi tarkoitettuihin tuotteisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY mukaisesti sovellettavien detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteiden määrittämisestä

Konsolidoitu versio 21.5.2015

10.6.2015

(1.7.2015)

Komission suositus (2006/576/EY), annettu 17 päivänä elokuuta 2006, deoksinivalenolin, zearalenonin, okratoksiini A:n, T-2- ja HT-2-toksiinin sekä fumonisiinien esiintymisestä eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa

Konsolidoitu versio, 2.8.2016

- - -

Komission suositus (EU) 2016/1319, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, suosituksen 2006/576/EY muuttamisesta lemmikkieläinten ruoassa esiintyvän deoksinivalenolin, zearalenonin ja okratoksiini A:n osalta

- - -

Komission suositus (2013/165/EU), annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, T-2- ja HT-2-toksiinien esiintyvyydestä viljassa ja viljatuotteissa

- - -

Neuvoston asetus (Euratom) 2016/52, annettu 15 päivänä tammikuuta 2016, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 sekä komission asetusten (Euratom) N:o 944/89 ja (Euratom) N:o 770/90 kumoamisesta

9.2.2016

Komission suositus (EU) 2016/1110, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2016, nikkelin seurannasta rehussa

- - -

Muuntogeeniset rehut

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista

Konsolidoitu versio, 27.3.2021

7.11.2003

(18.4.2004)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

Konsolidoitu versio, 26.7.2019

7.11.2003

(18.4.2004)

 

Komission asetus (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

16.1.2004

Komission asetus (EY) N:o 641/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1829/2003 koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joita sovelletaan uusia muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeviin lupahakemuksiin, olemassa olevia tuotteita koskeviin ilmoituksiin sekä sellaisiin muuntogeenisiin aineksiin, joiden esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää ja joiden riskinarvioinnin tulokset ovat myönteiset

Konsolidoitu versio, 28.6.2013

7.4.2004

(18.4.2004)

 

Komission asetus (EU) N:o 619/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, rehun virallisessa valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tutkittaessa sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintymistä, jota koskeva lupamenettely on kesken tai jonka lupa ei ole enää voimassa

15.7.2011

 

TSE-asetukset

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 
7 artikla: Eläinten ruokintaa koskevat kiellot 
Liite IV: Eläinten ruokinta  
Konsolidoitu versio, 7.9.2021

31.5.2001

(1.7.2001)

Komission asetus (EU) 2021/1372, annettu 17 päivänä elokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kiellosta ruokkia muita tuotantoeläimiä kuin märehtijöitä, turkiseläimiä lukuun ottamatta, eläinvalkuaisella

7.9.2021

Eläimistä saatavat sivutuotteet

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)  
Konsolidoitu versio 14.12.2019

4.12.2009

(4.3.2011)

Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla  
Konsolidoitu versio, 17.10.2021

18.3.2011 
4.3.2011

   
Sivu on viimeksi päivitetty 6.7.2022