Eläinten merkintä- ja rekisteröintipuutteita ilmeni puolella valvotuista tiloista

5. kesäkuuta 2019

Eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskevia valvontakäyntejä tehtiin viime vuonna 854 tuotantoeläintilalla. Rikkomuksia todettiin 51 prosentilla valvotuista nauta-, sika- sekä lammas- ja vuohitiloista. Ilmoitusviiveet sen sijaan vähenivät lammas-, vuohi- ja nautatiloilla toissavuotisesta.

Kaikkien eläinlajien kohdalla kunnossa olevien tilojen prosentuaalinen määrä laski toissa vuodesta. Valvontatiloista 82 prosentilla puutteet olivat lieviä. Vakavien puutteiden osuuden odotetaan nousevan, sillä raportointihetkellä valvonta oli vielä kesken 90 tilalla.

Suurinta kunnossa olevien tilojen lasku on ollut nautatiloilla, jossa epäkohtia havaittiin 60 prosentilla valvontatiloista. Yleisimmät puutteet nauta-, lammas- ja vuohitiloilla liittyivät edellisvuosien tapaan korvamerkkeihin ja rekisteröintiin. Sikatiloilla yleisimmin havaitut puutteet liittyivät pitopaikkakohtaisten eläinluetteloiden ajan tasalla pitämiseen sekä rekisteriin tehtäviin ilmoituksiin.

Alustavien valvontatulosten perusteella voidaan todeta, että valvonnalle asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin myös vuonna 2018. Pääosa valvonnoista tehtiin riskianalyyseihin perustuen.

Lue lisää:

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2018