Tietosuojailmoitus – Hygieniapassitestiin osallistuneita koskeva tietoaineisto

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL100, 00027 RUOKAVIRASTO (käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Puh. 029 530 0400 (vaihde), kirjaamo(at)ruokavirasto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Satu Meririnne

PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO (käyntiosoite: Mustialankatu 3, 00790 Helsinki)

Puh. 029 530 0400 (vaihde), hygieniapassi@ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriä pidetään elintarvikelain (297/2021) 19 §:n mukaisen hygieniapassin myöntämiseksi.
Rekisterin ylläpito perustuu elintarvikelain 79 §:n 4 momentin kohtaan 1 ja 80 § 4 momenttiin.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Rekisteriin tallentuu tiedot hygieniapassitestiin osallistuneiden henkilöiden nimestä ja syntymäajasta, hygieniapassitestin ajasta ja paikasta, testin läpäisystä ja hygieniapassin myöntämispäivämäärästä. Rekisteriin on tallentunut osasta henkilöistä tieto suoritetusta elintarvikealan tutkinnosta tai koulutuksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot ovat hygieniapassitestaajan, joka on myöntänyt hygieniapassin, ilmoittamia tietoja.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Tietoja luovutetaan pyydettäessä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) pe-rusteella, jos pyydetty asiakirja on tullut julkiseksi. Ei-julkisten asiakirjojen luovuttaminen tapahtuu harkinnanvaraisesti.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Ruokaviraston määräyksen hygieniaosaamisesta mukaan hygieniapassitestaajat ja joissakin tapauksissa Ruokavirasto säilyttävät paperiset asiakirjat, joiden perusteella ovat myöntäneet hygieniapasseja, viisi vuotta hygieniapassien myöntämishetkestä lähtien ja hylättyjä testilomakkeita kolme kuukautta testipäivästä eteenpäin. Asiakirjat tuhotaan, kun määräyksen mukainen arkistointiaika on täyttynyt.

Rekisteröityjen tiedot tallentuvat pysyvästi hygieniapassijärjestelmässä käytettävään sähköiseen Kysymyspankki-tietojärjestelmään.

Rekisteröityjen tiedot tallentuvat väliaikaisesti painotalon, joka painaa hygieniapassit, sähköiseen tietojärjsetelmään. Tiedot tuhotaan 45 vuorokauden kuluttua siitä, kun tiedot ovat tulleet painoon.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Vain hygieniapassitestaajalla on pääsy omaan paperiseen asiakirja-arkistoon. Vain Ruokaviraston hygieniapassijärjestelmän ylläpitoryhmään kuuluvilla jäsenillä on pääsy Ruokavirastossa sijaitsevaan paperiseen asiakirja-arkistoon.

Rekisteröityjen tiedot suojataan sähköisessä Kysymyspankki-tietojärjestelmässä siten, että vain ylläpitäjällä ja Ruokaviraston hygieniapassijärjestelmän ylläpitoryhmään kuuluvilla jäsenillä on käyttöoikeus nähdä rekisterin sähköiset tiedot. Ylläpitäjä ottaa rekisterin tiedoista varmuuskopion joka päivä.

Rekisteröityjen tiedot suojataan painotalossa, joka painaa hygieniapassit, siten, että vain painotalonsähköiseen järjestelmään pääsyn oikeuttavilla henkilöillä on käyttöoikeus nähdä tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökoh-taisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekiste-rinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. hen-kilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi.

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä kos-kevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2023