Tietoa hygieniapassitestaajille

Ruokaviraston hyväksymien hygieniapassitestaajien yhteydenpitokanavat Ruokavirastoon

Huom! Hygieniapassi myönnetään 10.6.2024 lähtien koko nimellä ja suomalaisella henkilötunnuksella. Jos henkilöllä ei ole vielä suomalaista henkilötunnusta, myönnetään hygieniapassi koko nimellä ja syntymäajalla. Muutos koskee myös hygieniapassien uusintatilauksia.

Ruokaviraston hyväksymällä hygieniapassitestaajalla on oikeus järjestää hygieniapassitestejä, myöntää hygieniapasseja ja käyttää Kysymyspankki-tietojärjestelmää. Testaajan velvollisuuksiin kuuluu kaikki testien järjestämiseen ja hygieniapassien myöntämiseen liittyvät asiat.

Oikeus toimia Ruokaviraston hyväksymänä hygieniapassitestaajana on henkilökohtainen. Testaaja toimii itsenäisenä, virkamieheen rinnastettavana henkilönä ja vastaa kaikesta tähän toimintaan liittyvästä henkilökohtaisesti. Näin myös silloin, kun testaaja järjestää hygieniapassitestejä tai myöntää hygieniapasseja työnantajansa palveluksessa työtehtäviinsä liittyen. Kaikessa testaajaan liittyvässä toiminnassa on noudatettava ensisijaisesti hygieniapassitestaamiseen liittyviä säädöksiä, määräyksiä ja viranomaisohjeita ennen työpaikan omia toimintaohjeita ja käytäntöjä.

Hygieniapassitestaajan hyväksyntä säilyy testaajalla esimerkiksi työpaikkaa vaihdettaessa, virkavapaalla tai eläkkeellä. Hygieniapassitestaajan oikeudet säilyvät myös esimerkiksi loman, virkavapaan tai muiden vastaavien poissaolojen aikana. Hyväksytty testaaja ei voi omatoimisesti tai pyydettäessä antaa, siirtää tai jättää testaajaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä Kysymyspankki-tietojärjestelmään saatuja käyttäjätunnuksia edes tilapäisesti kenellekään henkilölle, toiselle hygieniapassitestaajalle, työnantajalle tai esimerkiksi työpaikkaa vaihtaessaan. Hygieniapassitestaaja vastaa tunnuksillaan tehdyistä hygieniapassitestien järjestämisestä ja hygieniapassien myöntämisestä. Mikäli hygieniapassitestaaja tietää tai epäilee tunnuksiensa joutuneen vääriin käsiin, tulee tästä ilmoittaa välittömästi Ruokaviraston Kysymyspankin Yhteydenpito-osion kautta.

Hygieniapassitestaajat toimivat virkavastuulla ja heihin sovelletaan mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003), saamen kielilaissa (1086/2003), julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019), digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa (306/2019) ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä sovelletaan myös toimeksiannon saaneen elimen henkilöstöön sekä luonnolliseen henkilöön heidän hoitaessaan elintarvikesäännöksissä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Hygieniapassitestaajat ottavat huomion toiminnassaan myös virkamiehiä koskevat yleisemmät määräykset ja ohjeet. Väärinkäytökset ja oleelliset puutteet toiminnassa johtavat hygieniapassitestaajan oikeuksien menettämiseen sekä tarvittaessa oikeudellisiin toimiin.

Mikäli haluat luopua hygieniapassitestaajan oikeuksista, eli et aio enää järjestää hygieniapassitestejä ja myöntää hygieniapasseja, tee asiasta ilmoitus Ruokavirastoon.

Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti omia henkilökohtaisia tunnuksia käyttäen testaajien Kysymyspankissa kohdassa YHTEYDENPITO -  Muu ilmoitus.

Ruokavirasto tekee kirjallisen ilmoituksen perusteella päätöksen testaajan oikeuksien peruuttamisesta ja lukitsee pääsyn Kysymyspankkiin.

Ruokaviraston hyväksymiä hygieniapassitestaajia on tällä hetkellä noin 1300 henkilöä, jotka toimivat eri puolilla Suomea.

Ruokavirasto seuraa hygieniapassitestaajien toimintaa. Jos testaaja ei ole järjestänyt hygieniapassitestejä tai myöntänyt hygieniapasseja yli kolmeen vuoteen, Ruokavirasto lähettää testaajalle kuulemiskirjeen testaajan oikeuksien peruuttamisesta (elintarvikelaki 297/2021 20 §).

Hygieniapassitestaajan oikeudet perutaan seuraavissa tapauksissa:

  • testaaja vastaa kuulemiseen ja ilmoittaa, ettei halua jatkaa testaajan toimintaa
  • testaaja ei vastaa kuulemiseen
  • testaajaa ei tavoiteta (kuuleminen palautuu Ruokavirastoon).

Ruokavirasto arkistoi kaikki päätökset hygieniapassitestaajien oikeuksien peruuttamisesta. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.5.2024