Ruokamyrkytystapausten selvittäminen

Ruokamyrkytysten selvittäminen ja ehkäisy kuuluvat usean viranomaisen tehtäviin. Ruokamyrkytystapausten selvittämisessä on tartunnan lähteen löytäminen äärimmäisen tärkeätä. Sairastumisen syyn selvittäminen on myös elinkeinonharjoittajan kannalta olennaisen tärkeätä mahdollisten virheiden tunnistamiseksi tai toisaalta epäilyjen osoittamiseksi aiheettomiksi.

Elintarvikealan toimijalla, jonka tuottamasta, jalostamasta, myymästä, tarjoamasta tai välittämästä elintarvikkeesta ruokamyrkytyksen epäilleen alkaneen, on vastuu ruokamyrkytystapausten selvittämisessä yhdessä viranomaisten kanssa.

Kun elintarvikealan toimija on saanut tiedon käsittelemänsä elintarvikkeen aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä tai hän epäilee käsittelemänsä elintarvikkeen voivan aiheuttaa ruokamyrkytyksen, hänen on yleisen elintarvikeasetuksen ja elintarvikelain mukaan ilmoitettava siitä välittömästi kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Yksittäisen työntekijän on vastaavanlaisessa tilanteessa ilmoitettava siitä välittömästi työnantajalleen. Viranomaisille on annettava kaikki heidän tarvitsemansa tieto. Ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi epäiltyä elintarviketta tai näytettä ei saa hävittää, vaan sitä on säilytettävä niin, että se voidaan tutkia laboratoriossa ruokamyrkytyksen syyn selvittämiseksi. Elinkeinonharjoittajan on hyvä sisällyttää myös elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmaan ruokanäytteiden kerääminen ja säilyttäminen. 

Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, tee ilmoitus kuntasi terveystarkastajalle ilppa-palvelussa.

Kun elintarvikevalvontaviranomainen on saanut ruokamyrkytysilmoituksen tai epäilyn ruokamyrkytyksestä, hänen on viipymättä ilmoitettava epäilystä (epäilyilmoitus) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) sekä toimitettava tapausta koskeva tutkimus ja ilmoitettava tutkimuksen tuloksista (selvitysilmoitus) edelleen kolmen kuukauden kuluessa Ruokavirastolle. Ohjeet viranomaisille > Ruokamyrkytysepidemioiden raportointi RYMY

Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen on yhdessä tartuntatautien vastustamisesta kunnan alueella vastaavan viranomaisen kanssa sovittava ruokamyrkytysepidemian selvittämisestä. Jokaisessa kunnassa tulee olla ruokamyrkytystapauksien ja muiden tartuntatautitapauksien selvittämistä varten elintarvikevalvonta- ja tartuntatautivirkamiehistä muodostettu selvitystyöryhmä. (Elintarvike- ja vesiepidemiaselvitysasetus 1365/2011)

Selvitystyöryhmän tehtävänä on

  • huolehtia siitä, että epidemian selvittämiseksi vaadittavat tutkimukset suoritetaan
  • huolehtia epidemian hallintaan tähtäävien toimenpiteiden yhteensovittamisesta
  • vastata tiedonkulusta tutkimuksia tekevien viranomaisten ja laboratorioiden välillä
  • huolehtia tarvittaessa yhteydenpidosta sairaanhoitopiiriin, asiantuntijoihin ja  viranomaisiin
  • tiedottaa epidemiasta väestölle ja tiedotusvälineille
  • tehdä asetuksen mukaiset ilmoitukset muille viranomaisille
  • tehdä muut tarvittavat selvitykset.

Ruokamyrkytyksen aiheuttajan ja lähteen selvittämiseksi on tehtävä sairastuneisiin henkilöihin kohdistuvia laboratoriotutkimuksia, epidemian aiheuttajiksi epäiltyjen elintarvikkeiden tai talousveden tutkimuksia sekä epidemiologisia tutkimuksia. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ottaa nopeasti mahdolliset elintarvike- ja vesinäytteet sekä terveyskeskuksen mahdolliset potilasnäytteet ja elintarviketyöntekijöiden näytteet. Selvitystyöryhmä vastaa tiedonkulusta eri tutkimuksia tekevien viranomaisten välillä. Tutkimuksien keskeinen tavoite on löytää myrkytyksen aiheuttaja ja lähde ja estää tartunnan mahdollinen leviäminen. Toisena tavoitteena on löytää ruokamyrkytykseen johtanut virhe. Tällöin selvitetään, miten elintarvikkeen saastuminen tapahtui sekä mitkä olivat mahdolliset virheelliset olosuhteet, joiden vuoksi ruokamyrkytyksen aiheuttaja pääsi lisääntymään elintarvikkeessa. Virheitä selvitetään usein tapahtumapaikan elintarviketyöntekijöitä haastattelemalla.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.9.2023