Elintarvikeketjun alkutuotannon suojelutoimet säteilyvaaratilanteessa, Kasveista saatavien elintarvikkeiden ja rehujen suojaaminen

Julkaisupäivä: 30. marraskuuta 2022

Ohje nro 7435/04.02.00.01/2022

Varautuminen säteilyvaaratilanteeseen elintarvikkeiden alkutuotannossa

Säteilyvaaratilanteeseen on tärkeää varautua – myös turvallisen elintarvikeketjun takaamiseksi. Alkutuotannossa voidaan varsin pienillä toimilla estää elintarvikkeiden ja rehujen tai niiden raaka-aineiden saastumista säteilyvaaratilanteessa.

Vaikka säteilyvaaratilanteessa ulkoisen säteilyn annosnopeus ei juuri nousisi yli normaalin vallitsevan säteilytason, voi elintarvikkeisiin ja rehuihin päätyä niin paljon radioaktiivisia aineita, että niiden radioaktiivisten aineiden pitoisuusrajat ylittyvät eikä niitä saa käyttää eikä saattaa markkinoille. Alkutuotannon suojaamiseen pitää tarvittaessa ryhtyä mahdollisimman nopeasti ja suojaaminen pitää olla tehtynä ennen kuin radioaktiivisia aineita saapuu alueelle. Esimerkiksi radioaktiivinen jodi siirtyy nopeasti maitoon, jos lehmät syövät saastunutta rehua. Mitä kattavammin ja tehokkaammin suojaustoimet tehdään, sitä pienemmät ovat säteilyvaaratilanteesta aiheutuvat haitat. Myös radioaktiivisten aineiden ohikulun jälkeen voidaan saastuneella alueella tarvita erilaisia alkutuotannon tuotteiden puhtauteen tähtääviä toimia, joihin on syytä varautua.

Tässä ohjeessa esitetään lyhyesti, kuinka erilaisissa elintarvikkeiden ja rehujen alkutuotannon toiminnoissa voidaan varautua säteilyvaaratilanteisiin. Erikseen annetaan ohjeet ennen radioaktiivisten aineiden alueelle tuloa toteutettaviin suojaustoimiin ja niiden ohikulun jälkeen toteutettaviin toimiin (esim. puhdistus). Kullekin tilalle sopivat erilaiset toimet on syytä pohtia etukäteen – ei vasta säteilyvaaratilanteen aikana.

On suositeltavaa varmistaa, että tilalta löytyy tarvittavia suojausvälineitä, kuten:

 • hengityssuojaimia ja suojavaatteita työntekijöille,
 • muovia, kevytpeitteitä, pressuja,
 • ilmastointijärjestelmään soveltuvia suodattimia / suodatinkangasta, lasivillaa, vuorivillaa
 • teippiä
 • puhdistamiseen soveltuvia liinoja, kangasta, rättejä

Lisätietoa alkutuotannon suojaustoimista on saatavissa Säteilyturvakeskuksen julkaisusta Suojelutoimet säteilyvaaratilanteessa.

Ennen päästöpilven alueelle tuloa tehtävillä suojelutoimilla estetään pilven ylikulun aikana tapahtuvaa saastumista. Saastumista voidaan ajatella erittäin hienojakoisena näkymättömänä pölynä, jolta ihmiset, eläimet, kasvit, rehut ja elintarvikkeet tulee suojata. Alkutuotannossa suojattavia kohteita ovat työn tekijät, tuotantoeläimet, rehut, tarvittaessa eläinten juomavesi, tuotantotilat ja erilaiset kasvustot. Pilven ohikulun jälkeen keskeisiä ovat toimet, joilla estetään maahan ja pinnoille laskeutuneiden radioaktiivisten aineiden kulkeutumista alkutuotannon tuotteisiin (mm. tuotantotilojen puhdistus sekä tuotantoeläinten rehun ja tuotteiden säteilyturvallisuuden varmistaminen).

Suojaus- ja muihin toimiin tulisi ryhtyä vasta viranomaisten ohjeiden ja suositusten pohjalta ja vain silloin, kun niillä ei esimerkiksi vaaranneta eläinten hyvinvointia. Suojaustoimiin varautumiseen tulee toki ryhtyä jo omatoimisesti, saataessa tieto aluetta uhkaavasta mahdollisesta säteilyvaaratilanteesta. Viranomaiset seuraavat säteilyvaaratilannetta ja antavat ohjeita ja suosituksia, milloin, millä alueella ja mitä toimia pitää käynnistää. Elintarvikevalvontaviranomaiset antavat tarkempia ohjeita tarvittavista toimenpiteistä. Tietoa eri toimijoiden tehtävistä ja vastuista on esitetty Sisäministeriön julkaisussa Säteilytilanneohje.

Suojelutoimet ennen radioaktiivisten aineiden alueelle tuloa

 • kasvihuoneiden ja muiden tuotanto- ja varastotilojen ilmanvaihto suljetaan (jos mahdollista) tai tuloilma suodatetaan (tehokas tuloilmasuodatin, suodatinkangas, lasivilla, vuorivilla), luukut tiivistetään tarvittaessa, jos mahdollista
 • viljasiilot suljetaan ja luukut tiivistetään tarvittaessa, jos mahdollista
 • sato korjataan ja korjattu sato suojataan; viljelykset (esim. kasvimaat, marjapensaat) peitetään muoveilla, peitteillä tms., jos se on mahdollista ajallisesti ja viljelyn laajuus huomioiden

Suojatoimet radioaktiivisia aineita sisältävän pilven ohikulun jälkeen

 • säteilyvaaratilanteen aikana kerättyä sadevettä ei tule käyttää viljelyksien kasteluun
 • kasvusto, jota ei ole ollut mahdollista peittää ennen radioaktiivisten aineiden tuloa alueelle, niitetään tai puidaan ennen ensimmäistä sadetta (kasvijäte poistetaan) peltojen ja puutarhaviljelmien puhtauden turvaamiseksi
 • kasvustot peittävä lumi poistetaan (talvella)
 • pellot kynnetään, tarvittaessa maan pintakerros kuoritaan ja poistetaan
 • kaliumlannoitus vähentää kasvien cesiumin ottoa ja kalkitus vähentää kasvien strontiumin ottoa
 • sopivien kasvilajien valinta (erityisesti säteilyvaaratilannetta seuraavana kasvukautena); lannoituksen optimointi
 • elintarvikkeeksi tai rehuksi käytettävien kasvien tai laidunten lannoittamiseen ei käytetä saastunutta lantaa

Lisätietoa:

Ohjeen laatijat: Ruokavirasto ja Säteilyturvakeskus