Elintarvikehuoneistojen ja rehulaitosten suojelutoimet säteilyvaaratilanteessa

Julkaisupäivä: 1. joulukuuta 2022

Ohje nro 7434/04.02.00.01/2022

Varautuminen säteilyvaaratilanteeseen

Säteilyvaaratilanteeseen on tärkeää varautua elintarvikkeiden ja rehujen turvallisen käytön varmistamiseksi, toiminnan jatkumisen mahdollistami­seksi sekä taloudellisten tappioiden välttämiseksi. Varautuminen säteilyvaaratilanteeseen on varautumista saastumisen estämiseen ja tuotteiden turvallisuuden varmistamiseen. Elin­tarvikehuoneistojen ja laitosten tulee varautua säteilyvaaratilanteeseen myös, jotta tarvittavat suojaus­toimet voidaan käynnistää oikea-aikaisesti ja siten toiminta voi normalisoitua mahdollisim­man pian säteilyvaaratilanteen jälkeen. Kun suojelutoimet ovat riittävät ja tehokkaat, ovat kuluttajille päätyvät tuotteet turvallisia ja taloudelliset menetykset mahdollisimman pienet.

Saastuminen voi tapahtua elintarvike- ja rehuketjun eri vaiheissa, minkä vuoksi raaka-aineiden, tuo­tantotilojen, varastointitilojen, kuljetukseen käytettävän kaluston, kauppojen ja tarjoilupaik­kojen suojaaminen on tärkeää. Elintarvikehuoneistojen ja rehulaitosten suojaaminen pitää tarvittaessa käynnistää mahdollisimman nopeasti. Suojaaminen pitää olla tehtynä ennen kuin radioaktiivisia aineita saapuu alueelle.

Tässä ohjeessa esitetään lyhyesti, kuinka elintarvikehuoneistoissa ja rehulaitoksissa voidaan varautua sätei­lyvaaratilanteisiin. Ohjeet annetaan erikseen ennen radioaktiivisten aineiden alueelle tuloa toteutettaviin suojaustoimiin ja radioaktiivisen pilven ohikulun jälkeen toteutettaviin toimiin (esim. puhdistus). Yksittäiselle huoneistolle ja laitokselle sopivat toimet on syytä pohtia etukäteen – ei vasta säteilyvaaratilanteen aikana. Esimerkiksi on suositeltavaa varmistaa, että huoneistoista ja laitoksista löytyy tarvittavia suojausvälineitä kuten suojaimia työntekijöille, muovia, peitteitä, ilmastointijärjestelmään soveltuvia suodattimia ja teippiä. Lisätietoa suojelutoimista on saatavissa Säteilyturvakes­kuksen julkaisuista Suojelutoimet säteilyvaaratilanteessa.

Säteilyvaaratilanteessa myyntiin menevien tuotteiden turvallisuus tulee varmistaa koko tilanteen ajan. Kontaminoituneille elintarvikkeille ja rehuille asetetaan tarvittaessa aktiivisuuspitoisuusrajat, joiden ylit­tyessä tuotteita ei saa saattaa markkinoille. Aktiivisuuspitoisuusrajat saatetaan voimaan yhteisötasolla Euroopan komission päätöksellä tai kansallisesti maa- ja metsätalousminis­teriön asetuksella. Erilaisten luonnontuotteiden käytölle voidaan myös antaa suosituksia ja rajoituksia, jos arvioidaan, että niiden aktiivisuuspitoisuusrajat ylittyvät.

Elintarvikehuoneistoissa ja rehulaitoksissa suojattavia kohteita ovat ihmisten lisäksi valmiit elintarvikkeet ja rehut, nii­den raaka-aineet sekä tuotteiden valmistukseen, kuljetukseen, käsittelyyn ja säily­tykseen käytettävät tilat, laitteet ja välineet. Pilven ohikulun jälkeen keskeisiä toimia ovat huoneistojen ja laitosten puhdistus sekä tuotteiden säteilyturvallisuuden varmistus.

Suojaustoimiin tulee ryhtyä vasta viranomaisten ohjeiden ja suositusten pohjalta ja vain silloin, kun ne soveltuvat omalle elintarvikehuoneistolle ja rehulaitokselle. Suojaustoi­miin varautumiseen tulee toki ryhtyä omatoimisesti, saataessa tieto aluetta uhkaavasta mahdollisesta säteilyvaaratilanteesta. Viranomaiset seuraavat säteilyvaaratilannetta ja an­tavat ohjeet, milloin, millä alueella ja mitä toimia pitää käynnistää. Elintarvike-­ ja rehuvalvontaviranomaiset antavat tarkempia ohjeita tarvittavista toimenpiteistä. Tietoa eri toimijoiden tehtävistä ja vastuista on Sisäministeriön julkaisussa Säteilytilanneohje.  

Suojelutoimet ennen radioaktiivisten aineiden alueelle tuloa

 • elintarvike-/rehutuotanto sekä tarvittaessa myös muu toiminta kes­keytetään, jos mahdollista
 • huoneiston/laitoksen ilmanvaihtoa vähennetään tai se suljetaan kokonaan, jos mah­dollista;
 • myllyissä tms. viljasiilot suljetaan ja luukut tiivistetään tarvittaessa
 • tuloilmaa suodatetaan, jos ilmanvaihtoa ei voi sulkea (tehokas tuloilmasuodatin, ilman­vaihtolaitteen hiukkassuodatin, suodatinkangas, lasivilla, vuorivilla…)
 • ilmanvaihtoon vaikuttavat aukot suljetaan; ikkunoiden ja ovien tiiviys varmistetaan esim. teipillä
 • sisätiloissa olevat elintarvikkeet/rehut ja niiden raaka-aineet suojataan esim. muovipeitteellä; tuotteiden pakkaukset suojaavat laskeumalta varsin hyvin, tarvittaessa lisäsuojaus peitteillä ulkopintojen saastumisen estämiseksi
 • elintarvikkeet/rehut siirretään mahdollisuuksien mukaan pienemmissä huoneis­toissa/laitoksissa jääkaappiin, pakastimeen tai muuhun suljettuun tilaan ja suuremmissa elintarvikehuoneistoissa tiiviiseen kylmävarastoon, pakkashuoneeseen tai tilaan, jossa ilmanvaihtokanavat on suljettu
 • mikäli elintarvikkeiden/rehujen raaka-aineita on ulkotiloissa, ne siirretään sisätiloihin; mikäli tämä ei ole mahdollista, ainesosat peitetään huolellisesti (muovipeitteet, kevytpeitteet tms.)
 • elintarvikkeiden/rehujen valmistuksessa tai käsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet suojataan peitteillä, jos mahdollista
 • työntekijöiden säteilysuojelusta huolehditaan

Suojelutoimet radioaktiivisia aineita sisältävän pilven ohikulun jälkeen

 • tilat tuuletetaan ja puhdistetaan (pintojen pesu, kostealla pyyhkiminen) huolellisesti, myös lievästi saastuneilla alueilla; puhdistus toistetaan tarvittavin väliajoin
 • varmistetaan, että ulkoa ei kulkeudu radioaktiivisia aineita sisätiloihin esimerkiksi jaloissa
 • tarvittaessa pilven päälläolon aikana sisätiloihin kulkeutuneet radioaktiiviset aineet poiste­taan pyyhkimällä pinnat/pakkaukset
 • pilven päälläolon aikana suojaamattomana olleita aineita tai tuotteita ei saa käyttää elintar­vikkeiden/rehujen valmistukseen, pakata tai välittää ennen kuin niiden turvallisuus on todettu - sul­jetuissa tiloissa hyvin suojattuina olleet (esim. pakatut) tuotteet, raaka-aineet jne. säilyvät puhtaana
 • tuotteiden ja tilojen turvallisuus varmistetaan mittauksin
 • mikäli aktiivisuuspitoisuusrajat ylittyvät, tuotteita tulee käsitellä saastuneina jätteinä
 • saastuneet tuotteet hylätään ja ne hävitetään viranomaisohjeiden mukaisesti
 • saastuneilta alueilta peräisin olevia elintarvikkeiden/rehujen raaka-aineita ei saa ottaa vastaan en­nen kuin niiden turvallisuus on varmistettu; ts. raaka-aineiden hankinta vain puhtailta alu­eilta
 • työntekijöiden säteilysuojelusta huolehditaan

Elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille saattamisen edellytykset

 • vastuu elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuudesta on elintarvikealan toimijalla ((EY) N:o 178/2002 art. 19 ja 20)
 • toimivaltainen viranomainen voi asettaa väliaikaisen myynti- ja käyttöönottokiellon alueen elintarvike/rehualan toimijoille; kielto puretaan, kun elintarvikkeiden/rehujen turvallisuus on varmistettu
 • myynti- ja käyttöönottokiellot puretaan vaikuttavuudeltaan suurimmista toimijoista läh­tien ruoka-/rehuhuollon varmistamiseksi (viranomaisten mahdollisesti tekemät mittaukset)
 • toimija voi osoittaa tuotteidensa määräystenmukaisuuden omilla mittauksillaan; tuot­teet tulee mitata tarkoitukseen soveltuvilla menetelmillä; päätöksen myynti- ja käyt­töönottokiellon purkamisesta tekee toimivaltainen viranomainen

Lisätietoa:

Ohjeen laatijat: Ruokavirasto ja Säteilyturvakeskus