Kalastustuotteiden jäljitettävyyden valvontaa tehostetaan

29. toukokuuta 2020

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyden valvontaa tehostetaan kesäkuusta 2020 alkaen. Merestä kalastettujen ja meressä viljeltyjen kalastustuote-erien on oltava jäljitettävissä ketjun jokaisen toimijan osalta, alkutuottajasta lähtien kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa aina vähittäismyyntiin saakka.

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) mukaiset kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyttä koskevat säännöt ovat olleet voimassa vuodesta 2011 lähtien. Kalastus- ja vesiviljelytuotteita hallussaan pitäville toimijoille YKP:n jäljitettävyyssäännöt ovat vaativammat kuin elintarvikelainsäädännön mukaiset jäljitettävyyssäännöt. Valvontaviranomaiset ovat tähän asti neuvoneet ja valmentaneet yrityksiä YKP-sääntöjen noudattamisessa. Kunnal­liset elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat sääntöjen noudattamista Ruokaviraston ohjaamana ja tukemana. Havainnot YKP-sääntöjen vastaisista toimista johtavat jatkossa Ruokaviraston määräämiin rikkomusmaksuihin.

Kuluttajille annettava tiedot myös sisävesikalastuksen tuotteista

Kalastus- ja vesiviljelytuotteita saa myydä loppukuluttajalle tai suurtaloudelle ainoastaan, jos asianmukaisesti ilmoitetaan lajin hyväksytty kauppanimi ja tieteellinen nimi, tuotantomenetelmä, alue, jolla tuote on pyydetty tai viljelty, kalastuksessa käytetty pyydystyyppi, onko tuote sulatettu sekä vähimmäissäilyvyysaika. Tämä vaatimus koskee muista jäljitettävyysvaatimuksista poiketen myös sisävesikalastuksesta saatuja tuotteita. 

Laiminlyönnistä rikkomusmaksu

Ruokavirasto määrää jäljitettävyyssääntöjen, joihin sisältyy myös kuluttajille kyseisistä tuotteista annettava informaatio, noudattamisen laiminlyönnistä 100─10 000 euron suuruisen hallinnollisen rikkomusmaksun yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 1188/2014 49 § ja 50 §:n mukaisesti.

Ruokavirasto järjestää loppukesästä perehdytyksen toimijoille ja sidosryhmille. Tarkemmat tiedot koulutuksesta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa:
Lisätietoa Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan määräämistä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitet­tä­vyys- ja kuluttajatietovaatimuksista.

MMM: Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysvaatimukset
Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 (erityisesti 58 artikla)
Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011 (erityisesti 66 ja 67 artiklat)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013 (35-39 artiklat)
Kooste kalastustuotteiden jäljitettävyyteen liittyvistä tietovaatimuksista pdf

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jussi Peusa, Ruokavirasto, p. 050 379 2862 (jäljitettävyys)
ylitarkastaja Tuulikki Lehto, Ruokavirasto, p. 050 558 2696 (kuluttajavaatimukset)
sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi