Usein kysyttyä

Saanko tiedon, kun asiani on käsitelty loppuun?

Ruokavirasto lähettää ratkaisun eläinlääkärille kotiosoitteeseen. Myös kantelijalle lähetetään tieto asian ratkaisusta.

Kauanko asian käsittelyn kestää?

Käsittelyaika riippuu muun muassa asian laajuudesta. Keskimääräinen käsittelyaika on 9 - 15 kuukautta. Käsittelyajasta saa tarkempia tietoja asian esittelijältä.

Onko minulla oikeus saada eläinlääkäriltä eläimeni potilasasiakirjat?

Eläimen omistajalla on oikeus saada kaikki omistamaansa eläintä koskevat potilastiedot. Eläimen omistajalla on oikeus saada potilasasiakirjat myös edellisen omistajan ajalta.

Tarvitseeko minun toimittaa potilasasiakirjoja Ruokavirastoon?

Ruokavirasto pyytää, että kanteluun liitetään eläimen potilasasiakirjat. Tämä nopeuttaa asian käsittelyä. Mikäli kantelijalla ei kuitenkaan ole eläimen potilasasiakirjoja, voi Ruokavirasto pyytää ne tarvittaessa suoraan eläinlääkäriltä.

Voinko kannella tuttavani eläimen hoidossa tapahtuneista virheistä Ruokavirastoon?

Kantelun saa tehdä kuka tahansa.

Voiko Ruokavirasto määrätä eläinlääkärin maksamaan vahingonkorvauksia? Mitä teen, jos olen tyytymätön eläinlääkärinaseman laskutukseen?

Ruokavirasto ei ota kantaa eläinlääkärin velvollisuuteen maksaa vahingonkorvausta. Ruokavirasto ei myöskään käsittele laskutusta koskevia riitoja. Suosittelemme, että asiakas keskustelee tästä asiasta suoraan eläinlääkäriaseman kanssa. Tarvittaessa apua voi saada kuluttajaneuvonnasta tai kuluttajariitalautakunnalta.

Mihin mennessä minun täytyy tehdä kantelu Ruokavirastolle?

Asian selvittämistä edesauttaa se, että kantelu tehdään mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Kantelu tulisi kuitenkin tehdä viimeistään kahden vuoden kuluttua tapahtumista. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Maksaako kantelun käsittely?

Kanteluiden käsittelystä ei peritä maksua.

Saako kantelun kautta asiaan lopullisen ratkaisun tai selvyyden?

Kantelumenettelyssä pyritään selvittämään asia ja antamaan viranomaisen näkemys oikeasta menettelystä. Osa asioista voi olla kuitenkin laadultaan sellaista, ettei niitä voida jälkikäteen selvittää viranomaisteitse.  

Voiko kanteluratkaisusta valittaa jonnekin?

Kantelijalla ei ole valitusoikeutta Ruokaviraston antamasta ratkaisusta, koska kantelija ei ole valvonta-asian asianosainen. Eläinlääkäri voi valittaa häneen kohdistetusta päätöksestä, jossa Ruokavirasto ei katso pelkän hallinnollisen ohjauksen olevan riittävää. Tällaisia valituskelpoisia päätöksiä ovat muun muassa päätökset, joilla rajoitetaan eläinlääkärin ammatinharjoittamisoikeutta.

Voiko Ruokavirasto kumota tai muuttaa eläinsuojelupäätöstä?

Ruokavirasto ei voi ratkaista uudelleen eläinsuojelupäätöstä. Sen sijaan eläinsuojelupäätöksestä voi valittaa hallintotuomioistuimeen päätökseen sisältyvään valitusohjeen mukaisesti. Eläinsuojelupäätösten osalta Ruokavirasto voi kantelumenettelyssä lähinnä tutkia sitä, onko valvontaeläinlääkäri menetellyt asiallisesti. Ruokavirasto voi myös antaa valvontaeläinlääkärille ohjausta, mikäli lainsäädäntöä on sovellettu selvästi virheellisesti. Ruokaviraston kanteluun antama ratkaisu ei kuitenkaan kumoa tai muuta annettua eläinsuojelupäätöstä.

Mitä teen, jos eläinlääkäri on mielestäni syyllistynyt rikokseen?

Asiasta tulisi tehdä rikosilmoitus poliisille. Ruokavirasto toivoo, että se saisi tiedon siitä, jos asiassa epäillään laitonta ammatinharjoittamista. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin todeta, että eläinlääkärille tapahtunut hoitovirhe tai vastaava virhe työssään ei aiheuta syytä viedä asiaa poliisille. Julkisesta tietopalvelusta voi kuka tahansa käydä itse tarkistamassa, onko eläinlääkärillä oikeudet harjoittaa ammattiaan.