Hygieniapassitesti

Kaikki hygieniapassitestit suoritetaan hygieniapassitestaajan valvomassa testitilassa. Hygieniapassitestiä ei voi suorittaa sähköisesti tai etänä. 

Kaikki hygieniapassitestit suoritetaan kirjallisesti ja kaikki merkinnät tehdään suomen-, ruotsin- tai englanninkieliseen Ruokaviraston testilomakkeeseen.

Kaikilla hygieniapassitestaajilla on mahdollisuus järjestää normaaleja hygieniapassitestejä ja myös niin sanottuja erityistilannetestejä. Hygieniapassitestaaja voi yksittäisissä tapauksissa järjestää hygieniapassitestin jollain muulla tavalla (erityistilannetesti) kuin normaalin hygieniapassitestin. Erityistilannetestejä voi järjestää esimerkiksi sanakirjan avulla, pistekirjoituksella, viittomakielellä tai niin, että testaaja lukee testiväittämät ääneen tai käännättää testiväittämät muulle kuin suomen-, ruotsin- tai englannin kielelle.

Testin valvonta

Hygieniapassitesti suoritetaan aina hygieniapassitestaajan valvonnassa ja itsenäisesti.

Testitila

Hygieniapassitestaajan velvollisuus on varmistaa tila- ja testijärjestelyin, että jokainen testin suorittaja saa mahdollisuuden rauhalliseen ja itsenäiseen vastaamiseen.

Testiaika

Vastausaikaa on normaalissa hygieniapassitestissä 45 minuuttia. Erityistilannetestin vastausaikaa ei ole rajoitettu. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin jälkeen testin alkamisesta.

Testilomake

Kaikki tausta- ja vastausmerkinnät tulee kirjoittaa Ruokaviraston paperiseen testilomakkeeseen. Testattavien tulee itse selkeästi kirjoittaa nimi- ja syntymäaikatiedot sekä vastausmerkintänsä testilomakkeeseen. Niiden tietojen perusteella testaaja myöntää hygieniapassin.

Testiväittämät

Hygieniapassitesti koostuu 40:stä oikein/väärin väittämästä. Väittämät koskevat eri elintarvikehygienian osa-alueita. Väittämät on rakennettu siten, että testi edellyttää jokaisen väittämän huolellista lukemista ja vastauksen miettimistä elintarvikehygieeniseltä kannalta elintarvikehuoneistossa tapahtuvassa toiminnassa.

Jokaiseen väittämään ei löydy oikeaa vastausta lainsäädännöstä tai tietystä määräyksestä, vaan vastaukset voivat perustua myös esimerkiksi hyviin hygieenisiin käytäntöihin. Näin ollen osassa väittämiä ei ole absoluuttista totuutta olemassa, mutta toinen vastaus on selkeästi elintarvikehygieeniseltä kannalta parempi vaihtoehto kuin toinen. Tätä osaamista ja ymmärrystä testissä haetaan, sitä tarvitaan myös käytännön työskentelyssä.

Testin suorittaminen

  • Testiin osallistuja merkitsee rastin "oikein" tai "väärin" ruutuun sen mukaan onko hän samaa vai eri mieltä väittämän kanssa.
  • Vastausmerkinnät tehdään Ruokaviraston testilomakkeelle muun värisellä kuin mustalla kuulakärkikynällä tai muulla vastaavalla välineellä, jolla varmistetaan, ettei tuloksia voi muuttaa jälkikäteen ja että alkuperäinen testilomake arkistoidaan määräysten mukaan.
  • Läpäistäkseen testin pisteitä on saatava vähintään 34/40. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, virheellisistä vastauksista ei saa miinuspisteitä, joten vielä kuudella virheellisellä vastauksella läpäisee testin. Tyhjäksi jätetty vastausruutu tai epäselvästi tehty vastausmerkintä (josta hygieniapassitestaaja ei saa selvää kumpaa vaihtoehtoa vastaaja tarkoittaa) tulkitaan virheelliseksi vastaukseksi.

Testilomakkeen palauttaminen ja henkilöllisyyden tarkastaminen 

Testiajan loputtua hygieniapassitestaaja ottaa vastaan testilomakkeet ja tarkastaa samalla testattavien henkilöiden henkilöllisyydet. Testiin osallistuvalla tulee olla mukana alkuperäinen, kuvallinen, voimassa oleva ja virallinen henkilöllisyystodistus testitilaisuudessa. Testaaja myöntää hygieniapassit niillä nimi- ja syntymäaikatiedoilla, jotka testattava on kirjoittanut testilomakkeeseen ja jotka testaaja on varmistanut henkilöllisyystodistuksesta testilomakkeen palautuksen yhteydessä. Henkilöllisyystodistuksessa ei voi olla eri nimi tai syntymäaika, kuin mitkä on kirjoitettu testilomakkeeseen. Nimi- ja syntymäaikatietoja ei voi muuttaa jälkikäteen.

Testitulos ja testilomakkeiden arkistointi

Hygieniapassitestaaja tarkistaa ja arkistoi testilomakkeet. Testaaja tiedottaa testiin osallistuneita testin tuloksesta viimeistään silloin, kun testistä on kulunut yksi kuukausi. Testaaja arkistoi hyväksytyt testilomakkeet viisi vuotta ja hylätyt testilomakkeet kolme kuukautta testipäivämäärästä eteenpäin. Jos kyseessä on hygieniapassin uusintatilaus, arkistoi testaaja kaikki hygieniapassin myöntämisen perusteena olevat asiakirjat uudesta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä viisi vuotta eteenpäin.

Jos haluat keskustella omasta testituloksesta oman hygieniapassitestaajan kanssa, ota testaajaan yhteyttä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet saanut tietää testituloksen. Selvitä asia aina ensin testaajan kanssa yhdessä. Jos olet saanut hylätyn testituloksen ja haluat testaajan kanssa keskusteltuasi edelleen pyytää asiaan oikaisua Ruokavirastosta, tee oikaisuvaatimus Ruokavirastoon (pdf). Noudata oikaisuvaatimusohjeessa olevia ohjeita tai ota tarvittaessa yhteyttä Ruokavirastoon hygieniapassi@ruokavirasto.fi. Huomioitavaa on, että siitä hetkestä, kun olet saanut tietää testituloksen ja olet saanut tilaisuuden nähdä arvostellun testilomakkeesi, on sinulla 30 vuorokautta aikaa vaatia oikaisua asiaan Ruokavirastosta. Oma hygieniapassitestaajasi toimittaa alkuperäisen hylätyn testilomakkeesi Ruokaviraston kirjaamoon oikaisuvaatimusta varten. Ruokavirasto käsittelee oikaisuvaatimuksen 30 vuorokauden kuluttua siitä hetkestä, kun vaatimus on saapunut Ruokavirastoon. Ruokavirasto tekee asiasta päätöksen ja antaa samalla siihen kuuluvan valitusosoituksen.

Huomaa, että oikaisuvaatimuksen tulee kohdistua hygieniapassitestaajan tekemään virheeseen, joka on tapahtunut testilomakkeen tarkastamisessa, tai virheeseen, joka on testiväittämässä. Testitulosta ei oikaista, ellei siinä ole testilomakkeen tarkastamisen yhteydessä tapahtunut tai testiväittämässä oleva virhe. Näin ollen oikaisuvaatimuksen perusteluksi ei kelpaa, että saadut yhteispisteet ovat lähellä hyväksyttyä testitulosta tai että saamasi pisteet eivät vastaa oikeaa osaamistasoasi. Ruokavirasto päättää, mitkä ovat testiväittämien oikeat vastaukset. Hygieniapassitestaajat tarkastavat testitulokset Ruokaviraston mallitestilomakkeen mukaisesti.

Mitä tapahtuu, jos ei läpäise hygieniapassitestiä hyväksytysti?

Hygieniapassitestin voi suorittaa uudestaan.

Mallitesti

Sivun alareunasta löytyy mallitesti tulostettavassa pdf -muodossa suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Mallitestiä voi kokeilla myös sähköisessä muodossa. Mallitestillä ei voi järjestää oikeaa hygieniapassitestiä, eikä mallitestin perusteella saa hygieniapassia. Oikea hygieniapassitesti on aina hygieniapassitestaajan järjestämä kirjallinen Ruokaviraston paperiselle testilomakkeelle tehtävä testi. Oikeaa hygieniapassitestiä ei voi suorittaa sähköisesti, verkossa tai etänä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022