Hygieniaosaaminen

Elintarvikealan hygieeninen osaaminen tarkoittaa sitä, että henkilö

  • osaa elintarvikealan hygienian perusteet 

  • ylläpitää ja päivittää elintarvikealan hygieniaan liittyviä tietojaan ja taitojaan

  • osaa ottaa ajankohtaiset alaa tai toimipaikkaa tai sen toimintaa koskevat
    muutokset huomioon yrityksen toiminnassa niin, että nämä muutokset
    otetaan huomioon yrityksen omavalvonnassa

Omavalvonta on toimintaa, jolla työpaikalla itse seurataan ja varmistetaan
toiminnan turvallisuus ja hygieenisyys.

Jos henkilö on töissä elintarvikealalla, hänen täytyy osata käsitellä elintarvikkeita
oikein. Työssä täytyy varmistaa erityisesti, että elintarvikkeet ovat turvallisia
asiakkaille. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota elintarvikkeiden, toiminnan ja tilojen
hygieniaan ja puhtauteen. Hyvä elintarvikehygienia pienentää myös yrityksen
hävikkiä, kun elintarvikkeita ei joudu turhaan jätteisiin.

Käytännön hygieniaosaaminen on sitä, että työntekijä käyttää jokapäiväisessä
työssään niitä tietoja ja taitoja, jotka hän on hankkinut tai osoittanut todistuksella.
Työpaikalla asioiden osaaminen teoriassa ei riitä. On tärkeää, että yrityksen
työntekijät ja johto sitoutuvat noudattamaan hyviä hygieniakäytäntöjä myös
käytännön työssä.

Hygieniaosaamisesta on säädetty laissa. Työnantajan velvollisuus on tarkistaa ja
huolehtia siitä, että työntekijällä on riittävät taidot hygieniaosaamisessa. Työnantaja
antaa myös lisäohjeita ja valvoo, että työntekijä noudattaa ohjeita. Tarkemmat
tähän liittyvät säädökset ovat yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa
(852/2004/EU) ja elintarvikelaissa (297/2021).

Lisäksi työnantajan tai elintarvikealan toimijan täytyy varmistua siitä, että
pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä henkilöillä on
hygieniapassi. Se on osoitus siitä, että henkilöllä on riittävä
hygieniaosaaminen.

Miten työntekijä osoittaa hygieniaosaamisensa?

Työntekijä osoittaa hygieniaosaamisensa Ruokaviraston mallin mukaisella hygieniapassilla. Sen voi hankkia suorittamalla hygieniapassitestin. 

Hygieniapassissa on kaksi osaa:

  1. paperinen todistus
  2. muovinen kortti 

Molemmat osat ovat tärkeitä, ja ne täytyy säilyttää huolellisesti.

Hygieniapassi myönnetään hakijan nimellä. Se on aina henkilökohtainen riippumatta
siitä, kuka testin ja hygieniapassin on maksanut. 

Työntekijä näyttää työnantajalle aina alkuperäisen hygieniapassin. Hän voi näyttää
joko muovisen kortin tai paperisen todistuksen. Työnantajan velvollisuus on
pitää kirjaa siitä, että työntekijä on esittänyt hygieniapassin. Hygieniapassia ei
anneta työnantajalle, mutta työnantaja voi ottaa kopion siitä.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022