Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus julkaisivat ennakkosatotilaston vuoden 2022 viljasadon laadusta ja määrästä

24. marraskuuta 2022

Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus julkaisivat tietoa vuoden 2022 viljasadon laadusta ja määrästä

Viljasato 2022 on laadultaan hyvää. Hehtopainot ovat korkeita ja satotasot nousivat viime vuodesta. Tiedot viljasadon laadusta ja määrästä vuonna 2022 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja.

Taulukko (excel 24.11.2022)

Leipäviljojen laatu hyvä

Syksyn 715 miljoonan kilon kevätvehnäsadosta 430 miljoonaa kiloa eli 60 prosenttia ja 125 miljoonan kilon syysvehnäsadosta 21 miljoonaa kiloa eli 17 prosenttia on hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa, sakoluvultaan 180 sekuntia ja valkuaispitoisuudeltaan 12,5 prosenttia. Jos valkuaispitoisuutta lasketaan 11,0 prosenttiin, täyttää kevätvehnäsadosta 90 ja syysvehnäsadosta 50 prosenttia oheisen vaatimuksen. Vehnän valkuainen on yleisimmin liian alhainen, jos oheinen laatutavoite ei täyty.

Kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino on 82,3 kiloa ja syysvehnällä 81,0 kiloa. Edellisen kerran kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino ylitti 82 kiloa vuonna 2006. Sakoluvut ovat myös korkeita, 96 prosentissa tutkituista vehnänäytteistä sakoluku on yli 220. Syysvehnän keskimääräinen proteiinipitoisuus on 11,7 prosenttia ja kevätvehnän 12,9 prosenttia. Vehnän proteiinipitoisuus laski viime vuodesta. Kevätvehnänäytteissä DON (deoksinivalenoli) –hometoksiinipitoisuus on pikamenetelmällä mitattuna alle elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetetun raja-arvon (1250 mikrogrammaa kilossa) yksittäistä näytettä lukuun ottamatta.

Rukiin keskimääräinen sakoluku on 218 sekuntia ja hehtopaino 77,6 kiloa. Rukiin 64 miljoonan kilon sadosta 90 prosenttia on hehtolitrapainoltaan yli 71 kiloa ja sakoluvultaan yli 120.

Kaurasta hyvä sato

Kauran keskimääräinen hehtopaino 55,3 kiloa on noin kaksi kiloa viime vuoden erittäin matalaa hehtopainoa korkeampi. Hehtopaino vastaa nyt jälleen pidemmän ajan keskiarvoa. Myös kauran jyväkoko on vuotta 2021 parempi. Pienten jyvien määrä on tutkituissa näytteissä keskimäärin 6,4 prosenttia. Kauran keskimääräinen valkuaispitoisuus on 12,5 prosenttia.

Kaurasadosta 90 prosenttia eli 1 195 miljoonaa kiloa on hehtopainoltaan vähintään 52 kiloa, mikä on lähes 2 kertaa enemmän kuin 2021. Elintarvikekauran yleisen 58 kilon hehtopainovaatimuksen täytti noin 20 prosenttia sadosta eli 237 miljoonaa kiloa. Kaurasadosta lähes puolet on hehtopainoltaan vähintään 54 kiloa ja pieniä jyviä on enintään 7 prosenttia. Kauralla satoarvion mediaani on näytteillä 3 900 kiloa hehtaarilta, kun vastaava arvio viime vuonna oli 2 500 kiloa hehtaarilta.  

Tutkituista kauranäytteistä kaksi prosenttia ylittää pikamenetelmällä mitattuna DON raja-arvon 1 750 µg/kg, joka on elintarvikekauralle EU-lainsäädännössä asetettu raja-arvo. Puintien edetessä keskimääräiset DON-pitoisuudet ovat nousseet jonkin verran ja myös alueellista vaihtelua esiintyy. Korkeimmat keskimääräiset DON-pitoisuudet on mitattu Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.

Ohran proteiinipitoisuus alhainen

Rehuohrasadosta 78 prosenttia eli 925 miljoonaa kiloa on hehtopainoltaan vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen hehtopaino on 65,6 kiloa. Ohran hehtopaino on noussut yli kaksi kiloa vuodesta 2021 ja hehtopaino on noin kilon korkeampi kuin pidemmän ajan keskiarvo. Rehuohran keskimääräinen proteiinipitoisuus on 12,1 ja tärkkelyspitoisuus 59,8 prosenttia. Ohran jyväkoko on suurempi kuin vuonna 2021. 

Mallasohran keskimääräinen valkuaispitoisuus on 11,3 ja lajittelutulos 92,4 prosenttia. Mallasohrasadosta 69 prosenttia eli noin 171 miljoonaa kiloa täyttää mallasteollisuuden valkuaispitoisuuden ja lajitteluasteen vaatimukset. Ruokaviraston laatuseurannassa ei määritetä itävyyttä.

Tietojen taustaa

Viljan laatu ja satotiedot on koostettu yhdistämällä Ruokaviraston kasvianalytiikan viljasadon laatu- ja turvallisuusseurannan tiedot ja Luonnonvarakeskuksen keräämät satotiedot. Laatu- ja turvallisuusseuranta on otostutkimus, jossa näytepyyntö lähetettiin noin 1500 viljelijälle. Otoksessa on edustettuna koko Suomi ja eri kokoisia maatiloja.

Viljasadon määrästä tietoa Luonnonvarakeskuksen sivuilta.

Ruokaviraston Avoin tieto -sivustolla ajantasaista viljan laatutietoa (linkki

imagebxv1.png

Kuva 1. Ruokavirasto Avoin tieto -sivustolta löydät esim. kevätvehnän laatutietoa useammalta vuodelta.

24.11.2022

Yhteystiedot:
yksikönjohtaja Elina Sieviläinen, puhelin 040 848 6094, elina.sievilainen@ruokavirasto.fi