Viljasadon laadun 2023 ennakkotiedot tarkentuneet

3. marraskuuta 2023

Keskiarvotiedot viljasadon laadusta perustuvat noin 1000 tähän mennessä tutkittuun näytteeseen.  Ruokaviraston viljasadon laatu- ja turvallisuusseuranta päivittyy säännöllisesti Avoin tieto -sivustolla, joka tarjoaa ajantasaista tietoa viljasadon tilanteesta. 

Kaurasato: DON- hometoksiineja löytyy

Kauran keskimääräinen hehtopaino on tähän mennessä tutkituissa näytteissä 54,3 kiloa, mikä on noin kilon pidemmän ajan keskiarvoa matalampi.  Kuitenkin 78 prosenttia näytteistä täyttää rehukäyttöä kuvaavan vähintään 52 kilon hehtopainon tavoitteen. Elintarvikekäyttöä kuvaavan mittarin mukaan 13 prosenttia näytteistä täyttää vähintään 58 kilon hehtopainon tavoitteen.  Kauran jyväkoko on myös parempi kuin pidemmän ajan keskiarvo, kun pienten jyvien määrä on keskimäärin 5,5 prosenttia.

Kauralla satoarvion mediaani on laatuseurantaan tähän mennessä kirjattujen näytteiden osalta 3 400 kiloa hehtaarilta, kun vastaava arvio viime vuonna oli 3 900 kiloa hehtaarilta. 

DON (deoksinivalenoli) –hometoksiinit heikentävät kaurasadon laatua tänä vuonna. Noin 15 prosenttia tutkituista näytteistä ylittää pika-analyysillä mitattuna EU-lainsäädännön DON raja-arvon elintarvikekauralle (1750 µg/kg). DON-pitoisuuksissa on ollut nousua puintiajankohdan edetessä. Myös alueellista vaihtelua esiintyy. Satakunnassa, Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa on tutkittujen näytteiden perusteella suurin riski, että elintarvikekäytön raja-arvo ylittyy.

Tänä syksynä kauranäytteistä on mitattu myös hyvin korkeita DON-tuloksia, jolloin pitoisuus ylittää rehukäytön suositusarvon (8000 µg/kg). Tämän vuoksi kotieläintiloilla olisi tärkeää tietää kauran hometoksiinipitoisuus ennen rehukäyttöä. Viljan hometoksiinianalyysejä tekevät mm. teollisuuden ja viljakaupan vastaanotto sekä kaupalliset laboratoriot.

Kevätvehnällä korkea proteiinipitoisuus, mutta matalia sakolukuja sekä rukiilla että kevätvehnällä

Tähän mennessä tutkituista kevätvehnänäytteistä noin kolmannes (37 %) on proteiinipitoisuudeltaan vähintään 12,5 prosenttia, sakoluvultaan vähintään 180 sekuntia ja hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa. Kevätvehnällä lähes puolet näytteistä on sakoluvultaan alle 180, minkä lisäksi matala hehtopaino on myös syynä ettei oheinen laatutavoite ei tänä vuonna täyty. Kevätvehnän keskimääräinen sakoluku on 194 ja syysvehnän 308 sekuntia. Syysvehnän sakoluvut ovat korkeita, 90 prosentissa tutkituista syysvehnänäytteistä sakoluku on yli 220.

Kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino on 78,8 kiloa ja syysvehnän 80,9 kiloa.
Valkuaispitoisuus on kaikissa tutkituissa kevätvehnänäytteissä hyvä. Kevätvehnän keskimääräinen proteiinipitoisuus on korkea (15,0 prosenttia), mutta syysvehnällä jäädään alle pidemmän ajan keskiarvon keskimääräisen proteiinipitoisuuden ollessa 11,1 prosenttia.

Tänä vuonna myös kevätvehnällä on mitattu aiempaa useammin DON-hometoksiinipitoisuuksia. Elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetettu DON raja-arvo (1250 µg/kg) on ylittynyt pikamenetelmällä mitattuna näytteissä noin viidenneksessä tutkituista näytteistä. 

Rukiin keskimääräinen sakoluku on 133 sekuntia ja hehtopaino 77,3 kiloa. Noin puolessa tutkituista ruisnäytteistä on sakoluku alle 120.

Ohran hehtopaino kevyt

Rehuohran keskimääräinen hehtopaino on 63,2 kiloa. Rehukäyttöä kuvaavan vähintään 64 kilon hehtopainon laadun täyttää noin 40 prosenttia tutkituista näytteistä, mikä on tällä mittarilla matalin tulos vuosikymmenen aikana. Vuonna 2022 vastaavasti 70 prosenttia täytti tämän laatutavoitteen. Rehuohran keskimääräinen proteiinipitoisuus on 12,6 ja tärkkelyspitoisuus 59,6 prosenttia. Ohran jyväkoko on pienempi kuin vuonna 2022, kun pieniä jyviä (alle 2,2 mm seulan) on keskimäärin 6,9 prosenttia. 

Ruokaviraston toteuttama viljasadon laatu- ja turvallisuusseuranta on otostutkimus

Ruokaviraston toteuttama viljasadon laatu- ja turvallisuusseuranta on otostutkimus, jossa on edustettuna koko Suomi, eri tuotantosuunnat ja eri kokoisia maatiloja. Otoksen noin 1000 maatilalle on heinäkuussa lähetetty näytepyyntö. Otosta on pienennetty vuonna 2023. Ruokavirasto kiittää kaikkia viljelijöitä yhteistyöstä viljasadon laadun seuraamisessa. Tähän seurantaan ei laboratorio enää ota vastaan uusia näytteitä satokaudelta 2023.

Seurantaan osallistuvat viljelijät saavat omien näytteiden tulokset postitse. Viljasadon laatu- ja turvallisuusseuranta päivittyy säännöllisesti Ruokaviraston Avoin tieto -sivustolla, joka tarjoaa ajantasaista tietoa viljasadon tilanteesta.

Lisätietoja:

https://avointieto.ruokavirasto.fi/#/kasvi/viljasadon-laatu

Tiedote julkaistu 10.10.2023, tiedot päivitetty 3.11.2023.