Viljan laatu ja turvallisuus

Ajankohtaista viljasadon laadusta 2021

Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus julkaisivat ennakkosatotilastot vuoden 2021 viljasadon laadusta ja määrästä.

Taulukko (25.11.2021)

 

Sadon 2021 leipävilja on laadultaan hyvää, mutta satotasot laskivat viime vuodesta. Rehuviljan hehtopainot ovat matalia ja pieniä jyviä on paljon. DON-hometoksiineja on vähän vehnällä ja kauralla.

Tiedot viljasadon laadusta vuonna 2021 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja. Keskiarvotiedot perustuvat noin 850 analysoituun näytteeseen. Laatutiedot tarkentuvat vielä tulevien viikkojen aikana, kun näytteitä saadaan lisää. Otokseen kuuluvilla viljelijöillä on lokakuun loppuun asti aikaa lähettää näytteitä.

Leipäviljojen laatu hyvä

Laatuseurannassa noin kolmasosa tähän mennessä tutkituista kevätvehnänäytteistä on proteiinipitoisuudeltaan vähintään 12,5 prosenttia, sakoluvultaan vähintään 180 sekuntia ja hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa. Puintien edetessä joka kolmannessa tutkituista näytteistä sakoluvut ovat laskeneet alle 180 sekunnin. Kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino on 79,3 kiloa ja syysvehnällä 80,0 kiloa. Tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on kevätvehnällä 13,7 prosenttia ja syysvehnällä 11,6 prosenttia. Tutkituissa kevätvehnänäytteissä on 97 prosentissa DON (deoksinivalenoli) –hometoksiinipitoisuus on pikamenetelmällä mitattuna alle elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetetun raja-arvon (1250 mikrogrammaa/kilo).

Rukiin tutkituista näytteistä 93 prosenttia on sakoluvultaan yli 120 ja hehtopainoltaan yli 71 kiloa. Rukiin keskimääräinen sakoluku on 250 sekuntia ja hehtopaino 77,5 kiloa.

Kauran jyväkoko kärsi kasvukauden kuivuudesta

Kauran keskimääräinen hehtopaino 53,0 kiloa on yli kaksi kiloa matalampi kuin vuonna 2020.  Pieniä jyviä on kauralla paljon. Kauran pienten jyvien keskimääräinen pitoisuus on korkein 10 vuoden seurantajaksolla. Kauralla satoarvion mediaani on tutkituilla näytteillä vain 2 500 kiloa hehtaarilta, kun vastaava arvio viime vuonna oli 3900 kiloa hehtaarilta.  DON–hometoksiinipitoisuudet ovat tutkituissa kauranäytteissä pysyneet matalina. Pikamenetelmällä mitattuna yhdenkään näytteen DON-hometoksiinipitoisuus ei ole ylittänyt elintarvikekauran EU-lainsäädännön raja-arvoa (1750 mikrogrammaa/kilo).

Ohran hehtopaino laski

Edelliseen vuoteen nähden ohra on hehtopainoltaan kevyempää. Tutkituissa rehuohranäytteissä noin puolet  on hehtopainoltaan vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen hehtopaino on 63,8 kiloa. Rehuohran keskimääräinen valkuaispitoisuus 13,0 prosenttia on viime vuotta parempi. Ohran jyväkoko on pienempi kuin vuonna 2020. Ohran satoarvion mediaani on tutkituilla näytteillä vain 3 000 kiloa hehtaarilta, kun vastaava arvio viime vuonna oli 3 900 kiloa hehtaarilta.  

Mallasohran keskimääräinen proteiinipitoisuus on korkeampi ja jyväkoko lajittelun perusteella pienempi kuin vuonna 2020. Tässä vaiheessa tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on 12,8 prosenttia ja lajittelutulos 88,4 prosenttia. 

Avoin tieto

Julkaisemme Ruokaviraston Avoin tieto -sivustolla ajantasaista viljan laatutietoa (linkki Avoin tieto- sivustolle).  Käy kokeilemassa avoimen tiedon eri sivuja. Tietoa on viljalajeittain, lajikkeittain ja alueittain vuodesta 2011 lähtien. Syksyisin sivustolle päivittyy kuluvan satokauden uunituoreita laboratorion analyysituloksia joka yö. Kaikki sivuston taulukot ovat aktiivisia taulukoita, joten voit lajitella tietoja sarakkeittain esim. hehtolitrapainon, valkuaisen tai viljelijän ilmoittaman satoarvion mukaan suurimmasta pienimpään tai päin vastoin.

Lajikkeet ja alueet välilehtien tiedoissa voit valita alasvetovalikosta yhden tai useamman vuoden tai vaikka kaikki 10 vuotta, joiden keskiarvot tulevan taulukkoon.  Kartta-sivulla lasketaan eri laatutekijät huomioiden, kuinka suuri osa näytteistä on täyttänyt laatuseurannan käyttämät laatutavoitteet eri viljalajeilla. Laatutavoitteet ovat yleisiä peruslaadun tavoitteita, jotka pidetään seurantatutkimuksessa vakiona, jotta voidaan vertailla vuosien välistä vaihtelua. Vilja-alan yritykset voivat käyttää muitakin laatutavoitteita.

Näytepyynnön saaneiden viljelijöiden toivotaan lokakuun loppuun mennessä lähettävän viljanäytteitä Ruokavirastoon. Marraskuun ensimmäisellä viikolla saapuneet näytteet analysoidaa vielä laatuseurannassa. Tietoa tarvitaan myöhäisemmistä puinneista viljoilla, öljykasveilla ja härkäpavulla. Omien viljanäytteiden tulokset lähetetään tutkimustodistuksena viljelijöille. Laatu- ja turvallisuusseuranta on otostutkimus, jossa näytepyyntö lähetettiin heinäkuussa noin 1500 viljelijälle, jotka ilmoittaneet tukihaussa kasvulohkoja viljalle, härkäpavulle tai öljykasveille. Otoksessa on edustettuna koko Suomi ja eri kokoisia maatiloja.

tekstit päivitetty 27.10.2021

(27.9.2021)

Näytepyynnöt on postitettu viljelijöille heinäkuun lopussa

Ruokaviraston kasvianalytiikkayksikkö lähetti näytepyynnöt satunnaisotannalla valitulle noin 1500 viljelijälle viljasadon laatu- ja turvallisuusseurantaa varten. Toivomme, että viljelijät lähettävät vilja-, öljykasvi- ja härkäpapunäytteitä mahdollisimman pian sadonkorjuun käynnistyttyä, pian kuivauksen jälkeen. 

Näytteistä tutkitaan jokaiselle viljalajille tärkeimpiä käyttölaatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, kosteus, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, sakoluku ja hometoksiinien esiintyminen.

29.7.2021 

Viljaseula 2020

Viljaseula-julkaisuun on koottu kotimaisen viljasadon käyttölaadun ja turvallisuuden keskeiset tiedot, jotka perustuvat Ruokaviraston kasvianalytiikan laboratorion tekemään seurantaan.

Julkaisussa on tietoa yli kymmenen viimeisen vuoden viljasadosta. Julkaisussa esitetään sekä alueelliset ja lajikekohtaiset tiedot vuodelta 2020. Lajikkeiden laatutieto perustuu tilatason näytteisiin, joten tulokset edustavat käytännön viljelyksiä eri puolilta maata. Tietoa esitetty lyhyissä viljalajikohtaisissa teksteissä sekä taulukoilla, graafeilla ja kartoilla. Julkaisussa esitetty viljelijöiden satoarviot kaikilta viljalajeilta.

Viljan laatuseurantaa on tehty vuodesta 1966 lähtien. Pitkäaikaisen seurannan etuna on hyvä vertailtavuus vuosien välillä. Oma viljantuotanto on välttämätön osa huoltovarmuuttamme. Koska kahta samanlaista kasvukautta ei ole, on tärkeää tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa viljasadon laadusta, määrästä ja turvallisuudesta.

(julkaistu 8.4.2021)

Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus julkaisivat lopulliset satotilastot vuoden 2020 viljasadon laadusta ja määrästä.

Satokauden 2020 viljan määrä ja sadon käyttökelpoiset osuudet viljalajeittain olivat edellisvuotta pienempiä. Ruokaviraston kasvianalytiikan ja Luken julkaisema taulukko on iso tietopaketti kotimaisen viljan viljelyaloista, sadosta ja sadon laadusta suhteutettuna määrään. Taulukossa on alueelliset tiedot vuodelta 2020, keskilaadun tiedot vuosilta 2005 – 2020 ja erikseen luomuviljasta vuosilta tiedot 2013 – 2020. 

Vehnän laatu ja rukiin määrä ovat edellisvuotta matalampia

Kotimainen vehnäsato oli vuonna 2020 noin 677 miljoonaa kiloa, josta noin 300 miljoonaa kiloa täytti ne laatutavoitteet, joita laatuseuranta käyttää elintarvikekäytön vähimmäistavoitteina. Vähimmäistavoitteina on suuri hehtolitrapaino (vähintään 78 kiloa), riittävän korkea proteiinipitoisuus (vähintään 12,5 prosenttia) ja hyvä sakoluku (vähintään 180 sekuntia). Kevätvehnäsadosta lähes puolet (noin 279 miljoonaa kiloa) täytti laatuseurannan käyttämät kaikki vähimmäistavoitteet. Syysvehnällä noin neljännes (26 miljoonaa kiloa) täytti nämä laatutavoitteet.

Kevätvehnän keskimääräinen proteiinipitoisuus oli 14,2 prosenttia, hehtolitrapaino 79,2 kiloa ja sakoluku 236 sekuntia. Luomukevätvehnän vastaavat keskiarvot olivat 13,4 prosenttia proteiinipitoisuus, 79,7 kiloa hehtolitrapaino ja 231 sekuntia sakoluku. Syysvehnällä keskimääräinen proteiinipitoisuus oli 11,5 prosenttia, hehtolitrapaino 82,0 kiloa ja sakoluku 339 sekuntia.

Ruissato oli vuoden 2019 huippusatoa pienempi, 67,4 miljoonaa kiloa, josta kuitenkin lähes 90 prosenttia (noin 58 miljoonaa kiloa) oli hehtopainoltaan vähintään 71 kiloa ja sakoluvultaan 120 sekuntia. Rukiin keskimääräinen hehtolitrapaino oli 77,5 kiloa ja keskimääräinen sakoluku 188 sekuntia.

DON (deoksinivalenoli) –hometoksiinipitoisuus oli pikamenetelmällä mitattuna alle elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetetun raja-arvon lähes kaikissa näytteissä (vehnän raja-arvo 1 250 mikrogrammaa kilossa käsittelemätöntä viljaa).

Kaurasadossa hometoksiineja oli vain vähän

Kasvukausi 2020 oli vaikea, mutta kaura selvisi siitä odotuksiin nähden hyvin. Kauran keskimääräinen hehtolitrapaino oli 55,6 kiloa, joka oli alle kilon pienempi kuin vuonna 2019. Kaurasadosta noin 90 prosenttia eli 1 091 miljoonaa kiloa täytti laatuseurannan käyttämän 52 kilon hehtopainotavoitteen, mikä on lähes samaa luokkaa kuin 2019 sadossa. Elintarvikekauran yleisen 58 kilon hehtopainovaatimuksen täytti vajaa kolmannes sadosta (327 miljoonaa kiloa). Pieniä jyviä oli edellisvuotta enemmän ja pieniin jyviin luetaan mukaan vihreät jyvät, joita oli vuonna 2020 paljon. Kauran keskimääräinen proteiinipitoisuus oli 12,6 prosenttia. 

Vuonna 2020 DON –hometoksiinit eivät aiheuttaneet ongelmia kauralla. Tutkituista näytteistä vain noin kaksi prosenttia ylittää pikamenetelmällä mitattuna DON raja-arvon 1 750 mikrogrammaa/kilo, joka on elintarvikekauralle EU-lainsäädännössä asetettu raja-arvo.

Rehuohra hehtolitrapainoltaan edellisvuotta kevyempää

Rehuohrasato oli 1,1 miljardia kiloa, josta 65 prosenttia (noin 720 miljoonaa kiloa) oli hehtopainoltaan vähintään 64 kiloa. Rehuohran keskimääräinen hehtolitrapaino oli 64,2 kiloa ja proteiinipitoisuus oli 12,4 prosenttia. Rehuohrassa pieniä jyviä oli keskimäärin 2,1 prosenttia.

Mallasohrasadosta noin puolet täytti mallasteollisuuden laatutavoitteista proteiinipitoisuuden ja lajitteluasteen vaatimukset (jyväkoko 2,5 mm lajittelussa ≥85 %). Mallasohralla keskimääräinen lajitteluaste oli 91,1 prosenttia ja keskimääräinen proteiinipitoisuus 11,7 prosenttia. Ruokaviraston laatuseurannassa ei määritetä mallasohran itävyyttä.

Viljan laatu ja satotiedot on koostettu yhdistämällä Ruokaviraston kasvianalytiikan viljasadon laatu- ja turvallisuusseurannan tiedot ja Luken keräämät satotiedot.

Viljasadon määrästä tietoa Luken sivuilta. Viljasadon laadusta on tietoa Ruokaviraston Avoimessa tiedossa.

Avoin tieto

Viljan laatutiedot päivittyvät syksyisin joka yö Ruokaviraston Avoimeen tietoon (linkki). Avoimeen tietoon julkaistiin 6.10.2020 päivitys, jossa aikaisempaa kattavammat tiedot mm. pienten jyvien ja DON-hometoksiinitulosten osalta eri määritysmenetelmillä. Käy kokeilemassa avoimen tiedon eri sivuja alueellisen ja lajikekohtaisen tiedon löytämiseksi.

Laatu- ja turvallisuusseuranta on otostutkimus, jossa näytepyyntö lähetettiin heinäkuussa noin 1500 viljelijälle, jotka ilmoittaneet tukihaussa kasvulohkoja viljalle, härkäpavulle tai öljykasveille. Otoksessa on edustettuna koko Suomi ja eri kokoisia maatiloja.

Julkaistu 24.11.2020

---------------------------------------------

Tutkimuksen taustaa

Miten viljan laatu muuttuu kuuman ja kuivan kesän seurauksena? Entä märän ja viileän? Entä missä osassa Suomea vaikutus on ollut suurin?

Sadon laatu määrittää voiko viljaa käyttää rehuksi tai elintarvikkeeksi ja vaikuttaa voimakkaasti viljelijän talouteen. Viljan laatu kiinnostaa erityisesti viljelijöitä ja viljaa käyttäviä yrityksiä, elintarvike- ja rehuteollisuutta. Aineistoa hyödynnetään viljan laatua ja turvallisuutta seurattaessa, tietohauissa, EU-raportoinnissa ja tutkimuksessa. 

Ruokaviraston viljalaboratorio lähetti näytepyynnön noin 1500 viljelijälle viljasadon laatuseurantaa varten. Näytteistä tutkittiin jokaiselle viljalajille tärkeimpiä käyttölaatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, kosteus, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, sakoluku ja hometoksiinien esiintyminen. Keskilaadun tuloksia on julkaistu Ruokaviraston Avoin tieto -portaalissa. Viljan laadusta on tietoa viljalajeittain, alueittain ja lajikkeittain.  Linkki Avoin tieto -sivustolle

Viljanäytteet edustavat sekä viljamarkkinoilla elintarvike- ja rehuteollisuuteen myytävää viljaa että tilojen välisessä kaupassa myytävää viljaa tai tilojen omaan käyttöön jäävää viljaa. 

Yhteyshenkilö

Sivu on viimeksi päivitetty 25.11.2021