Anvisning för identifiering och registrering av hundar

1 Allmänt

I denna anvisning beskrivs de krav som lagstiftningen ställer på identifiering och registrering av djur för aktörer som innehar hundar samt praktiska anvisningar om hur kraven uppfylls.

Identifieringsmärkningen och registreringen av hundar baserar sig på den nationella lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av hundar (68/2022). Enligt nationell lagstiftning är varje hundinnehavare skyldig att identifiera sina djur med hjälp av ett mikrochip och att föra in uppgifter i registret om de hundar som han eller hon innehar.

Lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021) reglerar användningen av hundregistret och utlämnandet av uppgifter. Livsmedelsverket har fastställt att personuppgifter som direkt eller indirekt beskriver innehavet av en hund och som ska föras in i hundregistret ska vara sekretessbelagda med stöd av 24.1 § 32 punkten i offentlighetslagen. Sekretessbelagda är dock inte sådana uppgifter om hållande av hundar som ingår i hundregistret och som hänför sig till näringsverksamhet. Förutsättningarna för utlämnande av uppgifter ur hundregistret bedöms från fall till fall i enlighet med Livsmedelverkets normala praxis för utlämnande av uppgifter.

1.1 Definitioner

I denna anvisning avses med

 • hund djur av underarten Canis lupus familiaris;
 • hundinnehavare en fysisk eller juridisk person som äger eller innehar hunden. Innehavaren kan vara en person eller solidariskt flera personer eller instanser, men endast en av innehavarna ansvarar för märkningen av hunden och anmälan till registret;
 • mikrochip en elektronisk identifierare enligt standarden ISO 11784 med radiofrekvensidentifiering:
 • person som placerar mikrochipet som är behörig att placera ett mikrochip och som har i djurskyddslagen (247/1996) avsedd behörighet att placera ett mikrochip på en hund;
 • identifieringsintyg ett intyg som den som placerar mikrochipet har utfärdat till hundinnehavaren och vars datainnehåll har stadgats genom förordning 68/2022;
 • register myndighetens hundregister;
 • ras den ras som hundinnehavaren anmält till registret och som grundar sig på uppgifter om hundras som framgår av det register som förs av en avelsorganisation eller av ett separat intyg som utfärdats av den;

2 Identifiering av hundar

Hundinnehavaren ska ansvara för identifieringen av hunden med hjälp av ett mikrochip som innehåller hundens unika identifieringskod. Placera i första hand mikrochipet mellan hundens skulderblad och i andra hand på hals- eller nackområdet. Mikrochipet får placeras av en veterinär eller annan person som är behörig att placera mikrochipet.

Mikrochip som uppfyller standarden ISO 11784 används som mikrochip för hundar. Det är möjligt att använda mikrochip som innehåller en landskod endast om Livsmedelsverket beviljar identifieringskoden för det identifieringsmärke som omfattar djuret. I Finland används för närvarande inte mikrochip med landskod för hundar. Hundar som importeras från utlandet kan vara märkta med mikrochip med landskod.

En hund ska ha märkts med mikrochip och anmälts till registret senast tre (3) månader efter födseln eller innan den överlåts till den nya innehavaren, om hunden överlåts före tre månaders ålder.

Hundar som är födda före 1.1.2023 och som inte tidigare har märkts med mikrochip ska märkas med mikrochip och anmälas till registret före utgången av 2023.

En hund som anländer till Finland från en annan stat ska ha identifieringsmärke med mikrochip innan den anländer till Finland. Om importhunden inte har ett mikrochip utan har märkts med tatuering före 3.7.2011, ska den förses med ett chipp innan den anmäls till registret, dvs. senast inom fyra veckor från ankomsten till landet.

Hundar utan identifieringsmärkning får inte överlåtas vidare.

Identifieringsmärkning av hundar är affärsverksamhet mellan den som placerar mikrochipet och hundinnehavaren. Den som placerar mikrochipet fakturerar för identifieringsmärkningen enligt sin prislista.

2.1 Ersättning av ett mikrochip som inte fungerar

Ett mikrochip som inte fungerar ska utan dröjsmål ersättas med ett nytt mikrochip. Byte av mikrochip och den nya mikrochip koden ska registreras inom en månad efter bytet.

3 Identifieringsintyg

I samband med identifieringsmärkningen av hunden utfärdar den som placerar chippet ett identifieringsintyg för hunden med de uppgifter som behövs för att föra in hunden i registret.

Identifieringsintyget kan utfärdas ifyllt på en blankett, varvid hundinnehavaren själv för uppgifterna från blanketten in i registret eller lämnar in en blankett med identifieringsintyg som kompletterats med hundinnehavarens egna uppgifter för registrering i kundtjänsten.

3.1. Innehållet i identifieringsintyget

Identifieringsintyget ska innehålla följande uppgifter:

 1. hundinnehavarens kontaktuppgifter (innehavarens namn, personbeteckning, gatuadress, e-postadress och telefonnummer)
 2.  identifieringskod för det mikrochip som placerats på hunden
 3. hundens födelsedatum eller, om födelsedatum saknas, en uppskattning av födelsedatum
 4. hundens ras eller, om det inte finns någon ras, en verbal beskrivning av de yttre kännetecknen på hunden.
 5. kön
 6. färg
 7. hundens namn såsom hundinnehavaren har anmält det,
 8. hundens födelseland, om något annat land än Finland
 9. namn på och adress till den som placerat mikrochipet
 10. datum då mikrochipet placerades.

4 Anmälan av hund till registret

Hundinnehavaren ansvarar för att uppgifter om hunden anmäls till hundregistret. Tidsfristerna för anmälan är desamma som för identifieringsmärkningen av hundar.

Uppgifterna om hunden ska anmälas till registret senast tre (3) månader efter födseln eller innan hunden överlåts till den nya innehavaren, om hunden överlåts före tre månaders ålder. För hundar som är födda före 1.1.2023 ska anmälan till registret göras före utgången av 2023.

Uppgifter om hundar som stadigvarande kommer till Finland från en annan stat ska anmälas till registret senast fyra veckor efter ankomsten. Också hundar som tillfälligt vistas i Finland i över tre månader ska anmälas till registret inom motsvarande tid.

4.1 Information och händelser som ska anmälas

4.1.1 Anmälan av hund till registret

Hunden anmäls till registret och i registret införs uppgifter om det identifieringsintyg som den som placerat mikrochipet har utfärdat (se punkt 3.1), antingen elektroniskt i hundregistret eller på en blankett.

Hundar som är födda före 1.1.2023 eller importhundar saknar identifieringsintyg. I fråga om dem registrerar djurhållaren uppgifterna i registret på basis av eventuella andra dokument om hunden eller annars enligt sin bästa kännedom.

Uppgifter om innehavaren

Med hundinnehavare avses en fysisk eller juridisk person som äger eller innehar hunden. Innehavaren kan vara en person eller solidariskt flera personer eller instanser, men endast en av innehavarna ansvarar för märkningen av hunden och anmälan till registret.

Innehavaren identifieras antingen med personbeteckning, FO-nummer eller rf-nummer. Vid elektronisk kommunikation söks innehavarens adressuppgifter automatiskt för registret ur Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgifter samt i företags- och organisationsdatasystemet (FODS). I kontaktuppgifterna lagras dessutom den e-post och det telefonnummer som innehavaren uppgett.

Ras

Om en hund har ett av en avelsorganisation utfärdat separat intyg över hundras och härstamning, ska den uppgift om ras som anges i intyget anges som hundens ras. I hundregistret används följande avelsorganisationers listor över raser för att anmäla raser:

 • FCI (Internationella kennelfederationen)
 • Finska Kennelklubben
 • NKU (Nordiska Kennelunionen)

Rasuppgiften baserar sig på innehavarens egen anmälan. Rasuppgifter som sparas i hundregistret är avsedda endast för myndighetsbruk som hjälp vid övervakningen, och de garanterar inte att hunden faktiskt företräder rasen i fråga eller att de är införda i ett register som förs av någon avelsorganisation.

Som ras kan också uppges till exempel blandrashund. I detta fall ska de yttre kännetecknen på hunden beskrivas verbalt och en uppskattning av hundens storlek anges.

Färg

Hundens färg anges med hjälp av den färgkod som används i hundregistret. I fråga om färgen ska åtminstone hundens huvudfärg som vuxen anges. Färgkoder som används i hundregistret: brun, vit/gräddfärgad, grå/blå, svart, röd, gul/gyllene.

Hundens namn

Namnet ska föras in i registret på det sätt som innehavaren anmäler det. I registret kan också införas det namn som hunduppfödaren gett.

Uppgifter om den som placerat mikrochipet

I denna punkt anges namn och adress på den som placerat mikrochipet och datum för placeringen av mikrochipet.

En hund som är född före 1.1.2023 kan föras in i registret utan uppgifter om den som den placerat mikrochipet. Detsamma gäller importerade hundar om det inte finns några tillgängliga uppgifter.

4.1.2 Byte av innehavare

Byte av innehavare ska anmälas till hundregistret inom en månad från händelsen. Anmälan behöver inte göras om en tillfällig ändring som varar kortare tid än tre månader.

Anmälan via e-tjänst

Byte av innehavare inleds alltid av den tidigare hundinnehavaren genom att till registret göra en anmälan om överlåtelse av hund. Den tidigare innehavare som gör en anmälan om överlåtelse i det elektroniska systemet får ett certifikat över bytet som gör det möjligt för nästa innehavare att göra sin egen anmälan i registret elektroniskt. Den tidigare innehavaren ger certifikat över bytet till den nya innehavaren. När den nya innehavaren använder ett certifikat över byte i hundregistrets e-tjänst och betalar registreringsavgiften, övergår hunden i registret till den nya innehavaren.

Anmälan på pappersblankett

Vid byte av innehavare behövs en anmälan om ändringen av både den tidigare och den nya innehavaren. Den nya och den tidigare innehavaren anmäler bytet genom att tillsammans fylla i blanketten om byte av innehavare och genom att skicka blanketten till hundregistrets kundtjänst.

Uppgifter som ska lämnas vid byte av innehavare:

 • kontaktuppgifter till den nya innehavaren (innehavarens namn, personbeteckning, gatuadress, e-postadress och telefonnummer)
 • datum för byte av innehavare

4.1.3 Ändring i uppgifter om hunden

Uppgifter om hunden kan vid behov uppdateras i registret. Ändringarna kan anmälas via e-tjänsten eller på en blankett.

När en hund dör, avlivas eller försvinner ska hundinnehavaren anmäla detta till registret senast en månad efter händelsen. I fråga om dessa anges uppgift om händelsen samt datum för händelsen.

I registret kan dessutom anmälas att en försvunnen hund har hittats eller att hunden förflyttats utomlands. En tillfällig förflyttning av en hund till utlandet behöver inte anmälas om hunden vistas utomlands i mindre än tre månader.

4.1.4 Ändring i uppgifter om innehavaren

Vid inloggning hämtar systemet automatiskt innehavarnas adressuppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (DVV) system. Innehavarens kontaktuppgifter kan inte ändras eller uppdateras i hundregistret, utan uppgifterna ska alltid uppdateras direkt i DVV:s uppgifter. Ytterligare information: https://dvv.fi/omien-tietojen-tarkastus-palvelu

Om du inte använder det elektroniska registret, anmäl adressändringar till kundtjänst med hjälp av formuläret.

Telefonnumret sparas inte i DVV:s befolkningsdatasystem, varför ändringar i telefonnumret vid behov ska anmälas direkt till hundregistret. Om en e-postadress saknas i DVV:s befolkningsdatasystem, kan den införas direkt i hundregistret.

4.1.5 Ändring i uppgifter om mikrochipet

Om ett mikrochip som funnits på hunden upphör att fungera ska ett nytt mikrochip placeras på hunden. Om placeringen av ett nytt mikrochip och den nya koden i mikrochipet ska anmälas till registret inom en månad efter händelsen.

I registret införs:

 • identifieringskoden i det nya mikrochipet
 • namn på och adress till den som placerade mikrochipet
 • datum då mikrochipet placerades

4.2 Anmälningskanaler

Anmälan av hundar till registret och eventuella ändringar i de anmälda uppgifterna görs via följande anmälningsvägar:

 • Livsmedelsverkets hundregister på webbplatsen https://koirarekisteri.ruokavirasto.fi
 • Kundtjänsten (sparande av anmälningar på blankett, rådgivning, särskilda situationer)
 • tfn 020690500, öppet 8.15–16.00
 • e-post: koirarekisteri@ruokavirasto.fi
 • adress: Hundregistret, PL 120, 78201 VARKAUS
 • Blanketter kan skrivas ut på Livsmedelsverkets webbplats: Livsmedelsverket.fi > Om oss > Tjänster > Guider och blanketter > Jordbrukare > Djurhållning > Märkning och registrering av djur.

4.3. Registreringsavgift

Kostnaderna för hundregistret täcks med registreringsavgifter, dvs. registreringspriset bestäms så att de motsvarar kostnaderna för de faktiska kostnaderna för att upprätthålla registret och därtill hörande tjänster. Om registreringspriset föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelverkets avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en uppdaterad prislista på Livsmedelsverkets webbplats Livsmedelsverket.fi> Om oss > Tjänster > Prislista.

Registreringsavgifterna för hundar samlas in innehavarspecifikt i form av avgifter för registreringsanmälningar. Varje ny innehavare av en hund betalar registreringsavgiften för egen del. Den första registreringsavgiften för hunden betalas av den innehavare under vars innehav hunden föds eller som för hunden in i landet. För hundar som är födda före 1.1.2023 betalas registreringen av hundinnehavaren vid tidpunkten för registreringen. I samband med byte av hundinnehavare betalar den nya hundinnehavaren registreringsavgift för hunden. Vid anmälning genom e-tjänsten betalas registreringsavgiften genast i samband med anmälan till registret. De som anmäler med blankett faktureras i efterhand av Livsmedelsverket på basis av de registreringsanmälningar som registrerats av hundregistrets kundtjänst. Priserna för registreringsavgiften är följande: 10 euro för e-tjänstanmälning och 19 euro för blankettanmälning.

Alla andra anmälningar till registret om ändringar i uppgifterna (ändringar i mikrochipet, avlägsnande från innehavaren, hund som försvunnit, hund som avlivats eller dött) är avgiftsfria.

5 Övervakning av märkning och registrering

Efterlevnaden av bestämmelserna om identifiering och registrering av hundar, liksom av andra djur, övervakas av de behöriga myndigheter som föreskrivs i lagen om identifiering och registrering av djur. Myndigheter som övervakar identifieringen av hundar är kommunala tillsynsveterinärer och andra kommunalveterinärer samt länsveterinärer vid regionförvaltningsverken. Även inspektörerna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna samt tullen har rätt att övervaka förflyttningar av djur mellan medlemsstaterna. I lokaler som används för boende av permanent natur, dvs. inom ramen för den s.k. hemfriden, kan identifiering och registrering av djur övervakas endast om de stränga villkor som särskilt föreskrivs i lagen uppfylls. Exempelvis kennelbyggnader eller inhägnad utomhus inom bostadens gårdsområde anses dock i regel inte omfattas av hemfriden. I praktiken kommer efterlevnaden av bestämmelserna om identifiering och registrering av hundar i huvudsak att övervakas i samband med annan övervakning, till exempel djurskyddskontroller.

Underlåtenhet att följa lagstiftningen om identifiering och registrering kan medföra administrativa påföljder för djurhållaren. De brister som upptäckts vid övervakningen ska avhjälpas till den nivå som lagstiftningen kräver.

Tvångsmedel enligt lagen om identifiering och registrering av djur är bland annat en bestämmelse om att missförhållandet ska undanröjas. Föreläggandet kan förenas med vite och hot om tvångsutförande. Vid försummelse av identifieringsmärkning av hundar kan också en påföljdsavgift påföras för kontroll av identifiering och registrering av djur.