Dataskydd

Dataskyddsmeddelande

Livsmedelsverket har förbundit sig att skydda de registrerades integritet och personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter iakttar Livsmedelsverket EU:s dataskyddsförordning (679/2016), dataskyddslagen (1050/2018) och andra relevanta bestämmelser som hänför sig till behandling av personuppgifter och dataskydd.

Syftet med denna dataskyddsbeskrivning är att berätta hur Livsmedelsverket behandlar personuppgifter i sina arbetsuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET
Kontakt: Registratorskontoret, kirjaamo@ruokavirasto.fi

Syftet med och grunderna för behandlingen av personuppgifter

Livsmedelsverket behandlar personuppgifter huvudsakligen för att utöva den offentliga makt som tillfaller verket och för att sköta sina lagstadgade uppgifter. Livsmedelsverkets register bygger på uppgifter som föreskrivits i lag (uppgifter som utbetalande organ, stöd- och finansieringsuppgifter, tillsyns- och riskvärderingsuppgifter jämte uppgifter inom forsknings- och referenslaboratorieverksamhet). Personuppgifterna i registren behandlas i samband med dessa uppgifter. Uppgifterna behandlas och utnyttjas förutom av Livsmedelsverket också av andra myndigheter och kommunalt anställda som inom sina områden sköter lagstadgade uppgifter inom Livsmedelsverkets kompetensområde.

Livsmedelsverket erbjuder också avgiftsbelagda, affärsmässigt prissatta laboratorietjänster. Kundernas personuppgifter behandlas då enligt användningsvillkoren för beställningarna och utgående från ett avtal med kunden.

Livsmedelsverket behandlar personuppgifter även då man skickar vinster åt personer som vunnit i lottdragning. Behandlingen av uppgifter grundar sig härmed på personens samtycke.

Livsmedelsverkets uppgifter regleras av lagen om Livsmedelsverket (371/2018, 2 §).

Registrets uppgiftsinnehåll och specificering av förvaringstiden för uppgifterna

Uppgiftsinnehållet i registren regleras ofta av de lagar i vilka registerföringen föreskrivs. Registren innehåller specificerande uppgifter om individer som i regel består av den registrerades kontaktuppgifter, tillsynsobjektens identifikationsuppgifter (bl.a. lokalkoden, EU-koden för nötkreatur), tillsynsuppgifter, uppgifter om utbetalade stöd och prov- och resultatuppgifter. Uppgifterna förvaras i enlighet med Livsmedelsverkets informationsstyrningsplan och så lång tid som det finns en laglig grund för behandlingen av dem. Förvaringstiden för respektive register specificeras i en mer detaljerad beskrivning av behandlingen av uppgifter i registret i fråga. Uppgifterna raderas efter att förvaringstiden löpt ut.

Regelmässiga uppgiftskällor

De registrerade lämnar eller sparar själva uppgifterna i Livsmedelsverkets register. Registeruppgifter uppstår också i samband med tillsynsmyndighetens åtgärder som hänför sig till skötseln av Livsmedelsverkets uppgifter. I vissa register har den registrerade en möjlighet att själv upprätthålla sina uppgifter. Information om den registrerade erhålls också från personregister hos andra myndigheter, Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem (VTJ) och Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).

Överlåtelse av uppgifter

Utöver Livsmedelsverkets anställda är NTM-centralerna, samarbetsområdena och de anställda på Regionförvaltningsverken (RFV) och andra instanser som sköter myndighetsuppgifter inom Livsmedelsverkets kompetensområde också behandlare av uppgifterna och gemensamt personuppgiftsansvariga.

Överlåtelser av uppgifter till andra myndigheter och instanser bygger på lagstiftningen. I egenskap av offentlig myndighetsinformation kan personuppgifter överlåtas med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) till exempel för historisk och vetenskaplig forskning eller upprättande av statistik.

För direktreklam och annan direkt marknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar eller annan med dessa jämförbar verksamhet kan namn- och adressuppgifter överlåtas med den aktuella personens samtycke.

Livsmedelsverket överlåter inte personuppgiftsmaterial till tredje parter utan ett särskilt beslut. Om beslut om överlåtelse av uppgifter bes hos Livsmedelsverket som hos mottagaren av överlåtelsen noggrant utreder alla faktorer som hänför sig till utnyttjandet och skyddandet av uppgifterna jämte dataskyddet.

Principerna för skyddet av registret

Livsmedelsverket skyddar uppgifterna om de registrerade med relevanta åtgärder beaktande de ifrågavarande personuppgifternas karaktär. Sådana åtgärder är, allt efter behov, passerkontroll, brandväggar, skydd och kontroll av datakommunikationen, behörighetshantering, kontroll av utnyttjandet av registeruppgifter (logginformationen), omsorgsfullt val och utbildning och vägledning av personerna som behandlar uppgifterna och andra rimliga åtgärder med vilka personuppgifterna ändamålsenligt kan skyddas mot olovligt utnyttjande eller avslöjande. Livsmedelsverket tar också nödvändiga säkerhetskopior och använder sig av andra liknande metoder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt skadas eller raderas. Med dessa metoder vill man också säkerställa att Livsmedelsverkets tjänster fungerar på påkallat sätt.

Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Registeruppgifter överlåts inte till länder utanför EU eller EES. Vid behov kan enskilda exportintyg och andra nödvändiga dokument utarbetas/förmedlas/utarbetas för förmedling ur registren till en aktör för förmedling eller till utländska myndigheter även i länder utanför EU och EES.

Den registrerades rättigheter

En registrerad har under vissa i lag föreskrivna omständigheter följande rättigheter i fråga om behandlingen av personuppgifter:

  • Rätt till insyn: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Livsmedelsverket har om dig i sina register och på vilka grunder uppgifterna behandlas.
  • Rätt att be om rättelse eller radering av uppgifter: Du har vid behov rätt att be att Livsmedelsverket rättar eller raderar sådana personuppgifter om dig som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller på något annat sätt inexakta.
  • Rätt att förbjuda behandling av uppgifter: Du har under vissa i lag föreskrivna omständigheter rätt att förbjuda Livsmedelsverket att behandla dina personuppgifter. Kontroll av dataskyddetNoggrannare registerspecifika uppgifter 
  • En förteckning över Livsmedelsverkets personuppgiftsregister, deras rättsliga grund, deras informationsinnehåll och andra faktorer som hänför sig till behandlingen finner du på sidan Livsmedelsverkets register.
  • Livsmedelsverkets generaldirektör har högsta ansvaret för Livsmedelsverkets dataskydd. Livsmedelsverket har en dataskyddsorganisation som övervakar att dataskyddsvägledningen internt iakttas. Du kan vid behov kontakta Livsmedelsverkets dataskyddsombud (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).
  • Du kan utöva dina rättigheter genom att fylla i följande blankett och returnera den till Livsmedelsverkets registratorkontor på adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi. Personer som deltagit i hygienkompetenstester borde kontakta den hygienkompetenstestare som arrangerat testet för att kunna utöva rättigheterna.
Sidan har senast uppdaterats 3.8.2020