Dataskydd

Dataskydd

Livsmedelsverket har förbundit sig att skydda de registrerades integritet och personuppgifter. Vid behandlingen av personuppgifter följer Livsmedelsverket EU:s dataskyddsförordning (679/2016), dataskyddslagen (1050/2018) samt andra tillämpliga bestämmelser om behandling av personuppgifter och dataskydd.

Syftet med detta dataskyddsmeddelande är att berätta hur Livsmedelsverket behandlar personuppgifter i sina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket
PL 100
00027 LIVSMEDELSVERKET
Kontakt: Registratorskontoret, kirjaamo@ruokavirasto.fi

Syftet med behandlingen av uppgifter och grunderna för behandlingen

Livsmedelsverket behandlar personuppgifter huvudsakligen för att utöva den offentliga makt som hör till dem samt sköta sina lagstadgade uppgifter. Förandet av Livsmedelsverkets register grundar sig på lagstadgade uppgifter (uppgifter som utbetalande organ samt andra stöd- och finansieringsuppgifter, tillsyns- och riskbedömningsuppgifter samt uppgifter inom forsknings- och referenslaboratorieverksamhet).

Livsmedelsverket använder de uppgifter som samlats in för tillsynen över livsmedelskedjan för att utföra och styra tillsynen, samt för att rikta och effektivisera tillsynen. Vid urvalsbaserad tillsyn planeras valet av tillsynsobjekt utifrån en riskbedömning och det innebär att uppgifterna kombineras och behandlas med analysmetoder. Analysen omfattar inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Livsmedelsverket, regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen är gemensamt personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens datalager. Livsmedelsverket svarar för registrens allmänna funktion och användbarhet, för integriteten, skyddet och förvaringen av uppgifterna samt för det tekniska genomförandet av de tjänster som anknyter till registren.

Livsmedelsverket erbjuder också avgiftsbelagda laboratorietjänster som prissätts företagsekonomiskt. Då behandlas kundernas personuppgifter i enlighet med beställningarnas användarvillkor och utifrån kundavtalet.

Livsmedelsverket behandlar också personuppgifter för dem som vunnit priser vid lotterier. Då grundar sig behandlingen av uppgifterna på personens samtycke. Samtycket grundar sig också på kommunikationens och Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev samt analys av besök på webbplatsen.

Bestämmelser om Livsmedelsverkets uppgifter finns i lagen om Livsmedelsverket (371/2018, 2 §).

Registrets informationsinnehåll och fastställande av förvaringstiden

Informationsinnehållet i registren regleras ofta uttryckligen genom lag. Dessutom har Livsmedelsverket annat personuppgiftsmaterial som behövs för skötseln av myndighetsuppgifter. Registren och informationsmaterialet innehåller uppgifter som identifierar personer. Dessa är i regel den registrerades kontaktuppgifter, tillsynsobjektets identifikationsuppgifter (bl.a. lägenhetssignum, EU-signum för nötkreatur), tillsynsuppgifter, uppgifter om utbetalningar av stöd samt provuppgifter och resultatuppgifter. Uppgifterna förvaras i enlighet med Livsmedelsverkets plan för informationsstyrning och så länge det finns laglig grund för behandlingen av dem. Registerspecifika förvaringstider finns i dataskyddsmeddelandena för respektive informationsmaterial. Uppgifterna förstörs när förvaringstiden har löpt ut.

Lagenliga informationskällor

Uppgifter till Livsmedelsverkets register och informationsmaterial fås från de registrerade själva. Dessutom sparar Livsmedelsverkets anställda i registren och informationsmaterialen uppgifter som behövs för skötseln av verkets uppgifter och som lagstiftningen förutsätter. I vissa register har den registrerade möjlighet att själv kontrollera och uppdatera sina uppgifter. Uppgifter om den registrerade fås också från andra myndigheter, i synnerhet från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem (BDS) och patent- och registerstyrelsens företagsdatasystem (FODS).

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter och instanser grundar sig på lagstiftningen.  Personuppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) till exempel för historisk och vetenskaplig forskning samt för framställning av statistik.

Livsmedelsverket lämnar inte ut personuppgiftsmaterial till tredje parter utan separat beslut. Utlämning av uppgifter söks hos Livsmedelsverket, som noggrant utreder omständigheterna i anslutning till användningen och skyddet av uppgifter samt informationssäkerheten.

Principerna för skydd av registret

Livsmedelsverket skyddar de registrerades uppgifter genom ändamålsenliga åtgärder med beaktande av personuppgifternas art. Sådana åtgärder är vid behov passerkontroll, brandväggar, skydd och övervakning av datakommunikation, hantering av användarrättigheter, övervakning av användningen av registeruppgifter (logguppgifter), omsorgsfullt val av uppgiftsbiträden, utbildning och anvisningar samt andra rimliga åtgärder genom vilka personuppgifter kan skyddas på behörigt sätt mot olovlig användning eller avslöjande. Livsmedelsverket tar också nödvändiga säkerhetskopior och använder andra motsvarande metoder för att förhindra att personuppgifter skadas eller förstörs oavsiktligt. Med dessa metoder vill man också säkerställa att Livsmedelsverkets tjänster fungerar korrekt.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Registeruppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES. Vid behov kan man ur registren producera/förmedla/producera enskilda exportintyg och andra nödvändiga handlingar för förmedling till aktören eller till utländska myndigheter även utanför EU och EES.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Ämbetsverket fattar helt och hållet automatiska beslut i mycket begränsade ärenden, och om det automatiska beslutsfattandet nämns separat i anmälningarna om informationsmaterial om sådana finns.

Registrerades rättigheter

Den registrerade har inom lagens ramar följande rättigheter gällande behandlingen av personuppgifter:

  • Rätt att begära rättelse eller radering av uppgifter: Vid behov har du rätt att be Livsmedelsverket rätta eller radera felaktiga, onödiga, bristfälliga eller på annat sätt inexakta personuppgifter som gäller dig. Begäran kan göras genom att fylla i följande blanket.
  • Rätt att förbjuda behandling av uppgifter: Du har inte rätt att få dina uppgifter raderade när behandlingen av uppgifterna grundar sig på lag.
  • Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning har begränsats i lagen om livsmedelsförvaltningens datalager (560/2021, 2.2 §).

Om du har deltagit i hygienkompetenstestet och vill kontrollera dina uppgifter i anslutning till det, begära att uppgifterna korrigeras eller raderas eller utnyttja andra ovan nämnda rättigheter, kontakta hygienkompetenstestaren.

Övervakning av dataskyddet

Livsmedelsverkets generaldirektör har det högsta ansvaret för Livsmedelsverkets dataskydd. Livsmedelsverket har en dataskyddsorganisation som övervakar att dataskyddsanvisningarna följs internt. Vid behov kan du kontakta Livsmedelsverkets dataskyddsombud (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Närmare registerspecifika uppgifter

Förteckningar över Livsmedelsverkets personregister och personuppgiftsmaterial, deras rättsliga grund, datainnehåll samt andra frågor som gäller behandlingen finns på sidan Livsmedelsverkets register.

Sidan har senast uppdaterats 25.3.2024