Tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsen livsmedelsverket.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det krävs att offentliga webbtjänster är tillgängliga. Det innebär att webbplatsen ska uppfylla kravnivåerna A och AA i kriteriesamlingen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Livsmedelsverket.fi offentliggjordes 1.1.2019. Det här tillgänglighetsutlåtandet offentliggjordes 20.9.2019. Webbplatsens tillgänglighet har utvärderats av Livsmedelsverket i samarbete med den tekniska tjänsteleverantören.

Status för livsmedelsverket.fi:s tillgänglighet

Webbplatsen livsmedelsverket.fi är till stor del förenlig med de krav som ställs i lagen.

Icke tillgängligt innehåll

De största bristerna gäller bifogade filers tillgänglighet. De flesta av de bifogade filerna på webbplatsen offentliggjordes före 23.9.2018, så för deras del gäller tillgänglighetskraven endast sådana filer som är centrala för skötseln av ärenden. Vi utarbetar en plan och tidtabell för omarbetning av de för skötseln av ärenden centrala filerna så att de blir tillgängliga. Dessutom utbildar vi personalen i att producera innehåll som är tillgängligt. Vi ger hela tiden också akt på webbplatsens tillgänglighetsstatus.

Det finns en del tabeller i CSV-format på livsmedelsverket.fi. Kontrastvärdet för ikonerna som används för sortering av kolumner i dem uppfyller inte WCAG 2.1-kriteriet 1.4.11.

Respons och kontaktuppgifter

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på vår webbplats? Berätta om den för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den. Vi svarar på responsen inom 14 dagar.

Du har rätt att av grundad anledning få i tillgänglig form sådan information som du behöver för att utreda dina intressen, rättigheter eller skyldigheter eller för att få dina intressen eller rättigheter tillgodosedda eller för att fullgöra dina skyldigheter. Om du inte får de här uppgifterna i tillgänglig form i vår webbtjänst kan du lämna en begäran via responsblanketten här nedan eller via e-post som du sänder till e-postadressen här nedan. Vi svarar på din begäran inom 14 dagar. Om din begäran gäller ett omfattande innehåll, kan vi förlänga svarstiden med högst två veckor. Vi meddelar dig om svarstiden förlängs. Om vi inte lämnar informationen i tillgänglig form, upprättar vi ett skriftligt motiverat intyg över detta för dig.

Responsblankett

E-post: info@ruokavirasto.fi

Du kan anföra tillgänglighetsklagan eller begära utredning av tillgängligheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, sänd då först respons till oss.
Om du inte är nöjd med svaret som du får, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland och begära utredning av tillgängligheten. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har tillsyn över att tillgänglighetskraven iakttas i Finland.

Regionförvaltningsverkets kontaktinformation:

Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi 
webblankett
telefonnummer: växel 0295 016 000

Du har rätt att anföra tillgänglighetsklagan hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, om vi inte iakttar de krav eller fullgör de skyldigheter som anges i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Så här anför du klagan.