Antibiotikaresistensuppgifter tillgängliga i portalen Öppen information

25. mars 2021

Förekomsten av antibiotikaresistens hos djur har följts upp länge i Finland. I uppföljningsprogrammet FINRES-Vet för resistens undersöks årligen antibiotikaresistensen för zoonos- och indikatorbakterier samt sjukdomsalstrande bakterier hos djur. Resultaten från uppföljningsprogrammet har publicerats i FINRES-Vet-rapporter, men kan nu även granskas i analysportalen Öppen information (på finska).

I analysportalen ingår när det gäller sjukdomsalstrande bakterier i detta skede bakterier som orsakar luftvägsinfektioner hos svin och nötkreatur samt enterotoxiska Escherichia coli-bakterier som orsakar tarminfektioner hos svin. De sjukdomsalstrande bakterierna har isolerats från prover som skickats in till Livsmedelsverket för undersökning. I portalen Öppen information finns dessutom de zoonotiska bakterierna salmonella och campylobakter och E. coli-indikatorbakterierna som ingår i resistensuppföljningen av livsmedelskedjan och som isolerats från friska produktionsdjur. Utöver antibiotikaspecifika resistensresultat finns för varje bakterie även uppgift om hur stor andel av de undersökta bakterierna som har varit fullt känsliga för de undersökta antibiotika samt resistenta mot ett eller flera antibiotika.

Uppgifterna om bakterier som är sjukdomsalstrande för djur uppdateras i realtid i portalen Öppen information. Resultaten för bakterier som isolerats från friska djur uppdateras en gång per år när resultaten för hela året är klara.

Ytterligare information:

specialforskare Suvi Nykäsenoja, suvi.nykasenoja@ruokavirasto.fi