Aqua Dragons-produkter bör inte marknadsföras som leksaker

30. april 2019

Många har kontaktat Livsmedelsverket angående Aqua Dragons-produkter som säljs som leksaker. Det är fråga om att vilande ägg av gälbladfoting (Artemia salina) föds upp till levande djur. 

Enligt Livsmedelsverkets uppfattning bör varken levande djur eller ägg ur vilka det kläcks levande djur marknadsföras som leksaker, trots att inget direkt förbud mot det här finns i djurskyddslagstiftningen. Alla som säljer de här produkterna bör tydligt upplysa köparna om att det är fråga om ägg ur vilka levande djur kläcks, och inte om livlösa föremål.

Försäljning av djurägg som leksaker kan vilseleda människor så att de inte förstår att det handlar om levande djur, även om avsikten är att äggen ska utvecklas till levande djur medan skötseln pågår. Dessutom gäller det att lägga märke till att barn inte kan förväntas ha tillräckliga kunskaper om djurarten, dess livsförhållanden och föda och om den skötsel som den behöver. Inte heller kan det förväntas att barn har tillräckliga färdigheter att se till att djurarten i fråga mår bra. Djurskyddslagen ålägger därför vuxna en uppsiktsskyldighet. Det innebär att vårdnadshavare och andra som har uppsikt över barn som inte har fyllt 15 år ska se till att barnet behandlar djur väl och att de lagstadgade djurhållningskraven uppfylls.

Djurskyddslagen tillämpas på alla djur, även ryggradslösa. Djuren ska behandlas väl och de får inte åsamkas onödigt lidande. Det är förbjudet att åsamka djur onödig smärta eller plåga. Vid djurhållningen ska dessutom djurens hälsa främjas, och hänsyn ska tas till djurens fysiologiska och beteendemässiga behov. Ett förvaringsutrymme för djur ska vara tillräckligt rymligt, skyddande, ljust, rent och tryggt samt även i övrigt ändamålsenligt med hänsyn till djurartens behov. Det är förbjudet att hålla djur på ett sätt som åsamkar onödigt lidande. Djur som tagits om hand får inte lämnas utan skötsel eller överges. Djuren ska få tillräckligt med lämplig föda, dryck och annan behövlig skötsel. Djur som insjuknat ska få ändamålsenlig vård. Djurens välbefinnande och miljö ska kontrolleras tillräckligt ofta.

Bestämmelser om förvaringsutrymmen för ryggradsdjur och om skötseln av djur finns förutom i djurskyddslagen också i djurskyddsförordningen och i en förordning av statsrådet som gäller krav på djurskydd vid hållning av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby. Bestämmelserna i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen är allmänt hållna och gäller hållande och skötsel av alla djur. I statsrådets förordning om skydd av sällskapsdjur finns allmänna krav på förvaringsutrymmet och förhållandena samt krav på omsorgen om djurens välbefinnande. Statsrådsförordningen innehåller krav på förhållandena för ryggradslösa djur som hålls annanstans än i vatten och krav som gäller fiskar, och de här kraven kan betraktas som vägledande vid bedömning av hållandet av vattenlevande ryggradslösa djur.

Mer information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Sari Salminen
040 489 3358
sari.salminen@ruokavirasto.fi