Renskadenämnden

Renskadenämnden är ett oberoende sakkunnigorgan och har till uppgift att på begäran ge utlåtanden om:

1) renbeteslagets skyldighet enligt renskötsellagen 32 § att uppföra gärden.
2) huruvida en i 34 § avsedd skada som ska ersättas har orsakats av renar och skadans storlek specificerad enligt skadans art,
3) det i 43 § 4 mom. avsedda gängse priset för renar i vissa situationer där renbeteslaget använder sin förköpsrätt.

På renskadenämnden ankommer också medling i tvistemål som gäller de omständigheter som nämnts ovan.
Medlemmarna i nämnden har uppdraget som bisyssla och handlar under tjänsteansvar. Livsmedelsverket sörjer för nämndens administrativa tjänster.

ren

Bild: Juha Järvenpää

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2022