Sällskapsdjurexport

Från Finland kan till länder utanför EU exporteras endast sådana sällskapsdjur, vilkas ursprung man på ett tillräckligt sätt kan försäkra sig om. Sällskapsdjuren ska vara märkta (försedda med tatuering eller chips) så att det är möjligt att identifiera djuret.Koira kentällä.

Författningarna om transport av djur ska likaså följas. Man ska sörja för djurens välbefinnnade under transporten. Syftet med författningarna är att under och i samband med transport skydda djuren mot skador och sjukdomar och all smärta, all plåga och allt lidande som kan undvikas.

Mottagarländerna och eventuella transitoländer ställer i regel alltid upp villkor för import/transitering av sällskapsdjur. En person eller instans som exporterar ett sällskapsdjur från Finland till länder utanför EU svarar enligt 52 § i vår nationella lag 76/2021 om djursjukdomar för att villkoren som mottagarlandet och ett eventuellt transitoland ställer utreds och uppfylls.

Mottagar- och transitoländerna försöker i regel hindra att skadliga djursjukdomar sprids till deras område. Villkoren hänför sig också oftast till djursjukdomar. För att hindra att djursjukdomar sprider sig har EU på motsvarande sätt ställt upp villkor för import av levande djur till EU:s område, såsom Finland.

För att myndigheten i mottagarlandet i samband med import ska kunna försäkra sig om att ett sällskapsdjur som importeras uppfyller kraven som ställts, ska sällskapsdjuret så gott som undantagslöst åtföljas av ett intyg över djurets hälsa. Intyget kan vara fritt formulerat eller noggrant följa en modell som mottagarlandet fastställt. Den som beviljar intyget kan allt enligt mottagarlandets krav vara en officiell veterinär eller en privat veterinär. Ett officiellt intyg beviljas alltid av en kommunal veterinär eller stadsveterinär. För att kunna bevilja ett officiellt intyg måste den kommunala veterinären eller stadsveterinären kunna försäkra sig om sällskapsdjurets ursprung och känna till de villkor, på vilka sällskapsdjuret kan exporteras till mottagarlandet. Villkoren som ett transitoland utanför EU uppställt ska också utredas. Några mottagarländer godkänner också ett EU-pass för sällskapsdjur som ett intyg över djurets hälsa. Vi rekommenderar att ett EU-pass för sällskapsdjur skaffas till alla resande sällskapsdjur (katter, hundar, illrar).

Om villkoren som ett mottagar- och/eller transitoland ställt inte följs, kan man allt enligt mottagar- eller transitolandet bli tvungen att returnera sällskapsdjuret till Finland, isolera det för en viss tid eller avliva det. För kostnaderna som dessa åtgärder medför svarar från fall till fall den person eller instans, med vilken sällskapsdjuret reser eller den som tar emot djuret i mottagarlandet. Samma principer följs vid import av ett sällskapsdjur till Finland eller till en annan medlemsstat i EU.

För att eventuella överraskningar ska kunna undvikas är det skäl att lära känna villkoren i tillräckligt god tid så, att bland annat alla vaccinationer som krävs med karenstider blir gjorda före resan.

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2022