Vetportti

Vetportti är Livsmedelsverkets webbaserade e-tjänst för veterinärer.

I Vetportti kan veterinärer

  • lämna uppgifter om antimikrobiella läkemedel som använts, överlåtits eller överlåtits i reserv, ifall veterinären inte har ett patientdatasystem som är kompatibelt med Livsmedelsverkets system.
  • lämna uppgifter om antimikrobiella läkemedel som förskrivits på veterinärrecept för foder.
  • redigera och radera anteckningar om antimikrobiella läkemedel under 30 dagar efter inlämnandet av uppgifter.
  • granska sin användning av antimikrobiella läkemedel och jämföra den med medeltalet i landet.

Livsmedelsverkets e-tjänst Vetportti finns på vetportti.ruokavirasto.fi.

Inloggning i tjänsten sker med suomi.fi-identifiering. Vetportti har testats och fungerar i de senaste versionerna av Mozilla Firefox och Google Chrome. Applikationen fungerar i alla operativsystem som stödjer dessa webbläsare.

Insamling och rapportering av uppgifter om användningen av antimikrobiella läkemedel efter djurslag utgår från artikel 57 i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel ((EU) 2019/6) samt lagen om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur (16/2022). Närmare information om de uppgifter som ska insamlas finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/578 och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om rapportering av uppgifter om användningen av antimikrobiella läkemedel (104/2022).

Att använda Vetportti

Veterinären meddelar uppgifterna om användningen av antimikrobiella läkemedel efter djurslag via Vetportti, om hens patientdatasystem inte är kompatibelt med Livsmedelsverkets system. Fråga patientdatasystemets leverantör om kompatibiliteten.

Eventuella frågor och problem vid användningen av tjänsten kan skickas per e-post till vetportti@ruokavirasto.fi.

Befullmäktigad användare

Veterinären kan om hen så önskar ge en annan person fullmakt i tjänsten suomi.fi att använda Vetportti på sina vägnar. Det är möjligt att befullmäktiga flera personer på en gång. Dessutom kan en befullmäktigad person ha fullmakt från flera veterinärer. Befullmäktigade personer har samma behörigheter och tillgång till samma uppgifter som veterinärerna. Veterinären ansvarar för de uppgifter som inlämnas av en befullmäktigad person.

Utlämnande av uppgifter

Livsmedelsverket offentliggör rapporter om användningen av antimikrobiella läkemedel efter djurslag från och med 2024. Mer information och anvisningar om utlämnande av uppgifter i övrigt finns på Livsmedelsverkets webbsida Begäran om uppgifter.

Sidan har senast uppdaterats 31.8.2023