Brexit och följderna för erkännande av yrkeskvalifikationer i Finland

Med brexit avses Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen. Förenade kungariket (UK, nedan också Storbritannien) anmälde 29.3.2017 sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Det betyder att om inget separat utträdesavtal nås före 30.3.2019 eller om dagen för utträde ur EU inte senareläggs så tillämpas unionens primär- och sekundärlagstiftning inte på UK från och med 30.3.2019 (00:00 CET). Detta gäller även direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG, det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet), enligt vilket en veterinärmedicinsk examen kan erkännas i ett annat EU/EES-land.

EU-ländernas ledare beslutade i april 2019 att senarelägga dagen för Storbritanniens utträde ur EU. Den nya utträdesdagen är för närvarande den 31 oktober 2019. Om det brittiska parlamentet godkänner utträdesavtalet kan utträdet dock ske redan tidigare. Aktuell information om situationen finns här: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

Yttrligare information på svenska finns på utrikesministeriets webbplats. 

Livsmedelsverket rekommenderar generellt alla veterinärer som avlagt sin examen i UK eller som inom kort kommer att avlägga sin examen där och som vill ha rätten att utöva veterinäryrket också i Finland att ansöka om legitimation i Finland senast 31.10.2019. Du kan sända ansökan till Livsmedelsverkets registratur (kirjaamo@ruokavirasto.fi) och vid behov komplettera ansökan senare. 

Närmare information om hur brexit inverkar på erkännandet av yrkeskvalifikationer som förvärvats i UK hittar du bland standardfrågorna nedan:

1. Jag är finsk medborgare. Jag har avlagt veterinärexamen i UK och beviljats legitimation som veterinär i UK före 31.10.2019. Kan jag få min examen automatiskt erkänd i Finland?

Livsmedelsverket rekommenderar att du ansöker om legitimation i Finland före 30.10.2019. On du är finsk medborgare eller medborgare i någon annan EU/EES-medlemsstat än Storbritannien kan du dock även efter 31.10.2019 få legitimation utan tilläggskrav i Finland, om du har påbörjat och slutfört din veterinärexamen före 31.10.2019. Livsmedelsverket konstaterar att det avgörande är vilken ställning det land där du avlagt examen hade när yrkeskvalifikationen förvärvades. Om din examen har påbörjats och slutförts före 31.10.2019 så har examen i sin helhet avlagts medan UK ännu var en EU-medlemsstat, och du kan fortfarande dra nytta av automatiskt erkännande av examen. Detta gäller oavsett när du ansöker om legitimation i Finland.

2. Jag är brittisk medborgare. Jag har avlagt veterinärexamen i UK och beviljats legitimation som veterinär i UK före 31.10.2019. Kan jag få min examen automatiskt erkänd i Finland om jag ansöker om legitimation i Finland före 31.10.2019? Hur är det om jag ansöker om legitimation i Finland efter 31.10.2019?

2.1. Ansökan om erkännande av examen har lämnats in senast 30.10.2019

Om du är brittisk medborgare så är du ännu EU-medborgare vid tidpunkten för ansökan. Eftersom din veterinärexamen i sin helhet har avlagts medan UK ännu var en EU-medlemsstat kan du fortfarande få din examen automatiskt erkänd utan krav på kompletterande studier och utan språkkrav.

2.2. Ansökan om erkännande av examen har lämnats in 30.10.2019 eller senare

Automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer i ett annat EU-land, till exempel Finland, gäller endast examina som har avlagts i en annan EU/EES-medlemsstat medan denna var medlem. Dessutom gäller automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer i princip endast medborgare i EU-medlemsstater.
Även om din examen i sin helhet är avlagd medan UK ännu var en EU-medlemsstat har du som sökande inte längre status som EU-medborgare och kan följaktligen i princip inte dra nytta av automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer. Det finns några undantag från denna regel. Om du exempelvis har vistats en lång tid i Finland kan du på basis av din långvariga vistelse komma i åtnjutande av automatiskt erkännande.

3. Jag håller på att avlägga veterinärexamen i UK och får mitt examensbetyg först efter 31.10.2019. Kan jag få min examen erkänd i Finland utan krav på kompletterande studier?

Om UK:s utträde ur EU blir verklighet 31.10.2019 är landet därefter inte längre en EU-medlemsstat utan ett så kallat tredjeland. Det betyder att de som avlägger sin veterinärexamen i UK efter 31.10.2019 inte längre kan få automatiskt erkännande i Finland, utan en veterinärexamen som avlagts i UK efter 31.10.2019 räknas som en examen som avlagts i ett så kallat tredjeland.