Vaccininjektion som av misstag träffar människa

Om en vaccininjektion av misstag träffar en människa bör man söka medicinsk rådgivning.

Om en vaccininjektion av misstag träffar en människa kan det leda till komplikationer i synnerhet om det sker upprepade gånger. Komplikationernas grad beror på vaccinet och injektionsstället. Komplikationen kan bero på vaccinets antigen, adjuvant eller annat hjälpämne i vaccinet. Komplikationerna kan indelas enligt följande: lokal vävnadsretning, allergisk reaktion samt sår- och allmäninfektion.

Lokal vävnadsretning orsakas i synnerhet av adjuvanterna som vissa vaccin innehåller. Vacciner som innehåller aluminiumsalter (-hydroxid, -fosfat) orsakar i regel ingen större lokalreaktion. Vacciner som innehåller oljebaserade adjuvanter orsakar däremot en kraftig reaktion.

Om en oljebaserad vaccininjektion (till exempel vissa fisk- och fjäderfävaccin) av misstag träffar en människa bör man söka läkarvård samma dag. Man ska tala om för vårdpersonalen att vaccinet innehåller oljeadjuvant. I vaccin som innehåller inaktiverade gramnegativa bakterier (till exempel fiskvaccin) finns det endotoxin som orsakar smärta, svullnad och stelhet vid injektionsstället. Upprepade vaccinationskador kan leda till överkänslighet och starkare reaktioner.

En injektion som träffar den som ger vaccinationen kan orsaka allergisk reaktion, i värsta fall anafylaktisk chock, som alltid kräver läkarvård och omedelbar första hjälp (adrenalininjektion i muskel). Allergiska symtom utvecklas ofta inom några minuter. Om symtomen är illamående (magsmärtor, uppkastning, diarré), kraftlös och rastlös känsla samt klåda på huden, i ögonen eller munnen (s.k. nässelutslag) är risken för anafylaktisk chock uppenbar. Vid anafylaktisk chock har patienten andnöd och snabb puls samt kallsvettas. Patienten bör omedelbart få läkarvård.

Symtom på anafylaktisk chock hos människa (framträder i regel inom 15 minuter)

  • Bronkospasm (astma)
  • Andnöd
  • Kallsvettning
  • Hudsymtom (klåda, urtikaria, svullnad)
  • Sänkt blodtryck
  • Blekhet
  • Snabb puls
  • Rastlöshet
  • Försvagat medvetande
  • Chock

Injektion som träffar fingrarna eller handen kan orsaka lokal inflammationsreaktion och/eller kraftig sammandragning av blodkärlen, vilket kan leda till kallbrand. Om injektionsstället är ömt, rött och svullet eller de lokala lymfkörtlarna reagerar, är det skäl att uppsöka läkarvård. Infektion på grund av injektionsskada kan orsakas av mikrob från huden eller vaccinet. Infektionen kan vara lokal eller utvecklas till allmäninfektion.

Vid hantering av vaccin som innehåller levande mikrober ska man alltid vara speciellt försiktig. Kontrollera att din tetanusvaccination är i kraft, eftersom sticksår alltid innebär en risk för stelkramp.

Speciellt försiktig bör man vara vid hantering av oljebaserade bakterievaccin för fisk. Redan en första injektionsskada kräver alltid åtgärder. Om du av misstag injicerar dig själv med vaccin, ta dig genast till närmaste förstahjälpstation och visa meddelandet nedan för vårdpersonalen. Ta också med instruktionerna som följer med vaccinet.

Information till vårdpersonalen

Det oljebaserade vaccinet som träffat vaccineraren själv kan orsaka kraftig sammandragning av blodkärlen vilket kan leda till exempelvis förlust av ett finger. Olyckan kräver omedelbar läkarundersökning och eventuellt kirurgiska ingrepp. Öppning och sköljning av injektionsstället behövs i synnerhet om injektionen har träffat fingertopparna eller senskidorna.

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018