EFSA Focal Point

Samarbetet mellan Livsmedelsverket och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA intensifierades ytterligare då samarbetsavtalet Focal Point undertecknades mellan Livsmedelsverket och EFSA.

Syftet med Focal Point är att intensifiera samarbetet mellan en medlemsstat och EFSA, utveckla verksamheten i nätverk och främja vetenskapligt informationsutbyte. Focal Point stöder också verksamheten inom EFSA:s Advisory Forum. Verksamheten inriktar sig helt allmänt på livsmedelssäkerheten, djurens och växternas hälsa, djurens välfärd och det vetenskapliga samarbetet i fråga om näring och främjandet av detta samarbete.

En viktig uppgift för Focal Point är att bygga upp ett nationellt nätverk av experter i avsikt att säkerställa att finsk expertis är representerad i EFSA:s vetenskapliga paneler och arbetsgrupper. Insamling av riskvärderingar och riskprofiler från Finland till EFSA utgör också en viktig del av verksamheten inom nätverket.

En av de grundläggande idéerna i programmet är också att förmedla information från EFSA till experter inom olika sektorer och vid behov även till medborgarna.

För igångkörning och koordinering av verksamheten svarar forskare Kirsi-Maarit Siekkinen.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.10.2022