EFSAn neuvoa-antavan ryhmän jäsenten julkilausuma sitoumuksestaan EFSAn työhön

Johdanto

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) neuvoa-antava ryhmä on olennainen osa EFSAa. Se on tärkein yhteys EFSAn ja jäsenvaltioiden samanlaisia tehtäviä hoitavien elintarviketurvallisuusvirastojen välillä ja yksi neljästä peruselimestä, joista säädetään perustamisasetuksessa (EY) N:o 178/2002.

Ryhmän kokouksiin osallistuu edustajia jäsenvaltioista, ehdokasmaista ja komissiosta sekä EFSAsta. Kokousten puheenjohtajana toimii EFSAn toiminnanjohtaja.

Neuvoa-antava ryhmä on maaliskuussa 2003 pidetystä järjestäytymiskokouksestaan lähtien tehnyt työtä jäsenvaltioiden elintarviketurvallisuusvirastojen ja EFSAn välisten yhteyksien tiivistämiseksi, jotta tieteellistä tietoa voitaisiin jakaa mahdollisimman tehokkaasti Euroopan kansalaisten suojelemiseksi. Tämä on saatu aikaan parantamalla riskinarviointia, tehostamalla yhteistyötä, välttämällä päällekkäisyyttä, osallistumalla eriäviä tieteellisiä lausuntoja koskevien ratkaisujen tekemiseen ja viestimällä niistä avoimesti, tunnistamalla ajoissa mahdolliset tai kehittymässä olevat riskit ja lisäämällä riskiviestinnän johdonmukaisuutta.

Neuvoa-antavan ryhmän jäsenet tekevät yhteistyötä riskinarvioinnin eri aloja koskevien tietojen tarjoamisessa EFSAn työohjelmaa varten, tieteellisen tiedon vaihdossa, tieteellisten verkostojen kehittämisessä ja viestinnässä.

Tehokkuutensa lisäämiseksi ja EFSAn tavoitteiden ja tuotosten jakamiseksi entistä paremmin neuvoa-antava ryhmä on nimittänyt kansallisia yhteyskoordinaattoreita (Focal Points) ja perustanut riskiviestintää käsittelevän työryhmän.

Neuvoa-antava ryhmä tunnustaa yhteistyön ja yhteisten toimenpiteiden ansiot ja merkityksen ja toteaa, että sillä on oikeudellinen vastuu perustamisasetuksessa säädetyistä tehtävistä.

Neuvoa-antavan ryhmän jäsenet allekirjoittivat vuonna 2006 aiejulistuksen tieteellisten tietojen vaihdon tehostamisesta ryhmän jäsenten ja EFSAn välillä. 

Vuonna 2012 neuvoa-antavan ryhmän jäsenet myös ilmoittivat luottavansa EFSAn riippumattomuuteen ja tieteelliseen päätöksentekoprosessiin ja sitoutuvansa vahvistamaan tieteeseen perustuvaa päätöksentekoa.

Neuvoa-antava ryhmä haluaa vahvistaa nämä julistukset ja saattaa ne ajan tasalle.

Ottaen huomioon edellä mainitun, elintarviketurvallisuusalan alati muuttuvat haasteet ja jatkuvan tarpeen parantaa toimintaansa neuvoa-antavan ryhmän jäsenet antavat seuraavan julkilausuman sitoumuksestaan, joka heijastaa yhteistä jatkuvaa tavoitetta suojella Euroopan kuluttajia ja tuoda samalla osansa elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuudesta annettaviin maailmanlaajuisiin raportteihin. 

Julkilausuma 

Neuvoa-antavan ryhmän jäsenet sitoutuvat

 1. toimimaan riippumattomasti yleisen edun puolesta
 2. vahvistamaan EFSAn ja jäsenvaltioiden elintarviketurvallisuusvirastojen välisiä suhteita
 3. jakamaan tietoa suunnitteilla olevista tai tehdyistä riskinarvioinneista
 4. tiedottamaan toisilleen ripeästi ilmoituksista yleisölle annettavista viesteistä, jotka koskevat erittäin tärkeitä asioita, ja antamaan niistä mahdollisuuksien mukaan etukäteisilmoituksen
 5. jakamaan riskinarvioinnin kannalta hyödyllistä tietoa, myös epävarmuustasosta
 6. yhdistämään tietoja mahdollisista tai kehittymässä olevista elintarviketurvallisuutta koskevista riskeistä
 7. levittämään EFSAn työohjelmia ja riskinarviointeja
 8. antamaan varhaisvaroituksia tieteellisten lausuntojen mahdollisista eroavuuksista
 9. tekemään työtä jäsenvaltioiden välisten tai jäsenvaltioiden ja EFSAn välisten tieteellisten lausuntojen todellisten tai mahdollisten eroavuuksien tarkastelemiseksi ja ratkaisemiseksi
 10. edistämään tieteellistä asiantuntemusta ja tieteellistä verkostoitumista
 11. edistämään kansallisten laitosten aktiivista sitoutumista EFSAn toiminta-ajatuksen tukemiseksi, kuten perustamisasetuksen 36 artiklassa säädetään
 12. varmistamaan jäsenvaltioiden ja EFSAn yhdenmukaisen lähestymistavan tiedettä ja riskinarviointia koskevaan viestintään
 13. edistämään EU:n riskinarviointiohjelmaa
 14. määrittämään avustus- ja hankintamahdollisuudet riskinarvioinnin parantamiseksi koko Euroopassa
 15. edistämään elinikäisen oppimisen aloitteita, joilla voidaan vahvistaa riskinarvioinnin ja riskiviestinnän valmiuksia jäsenvaltioissa
 16. tukemaan yhteistä kansainvälistä yhteistyötä elintarviketurvallisuuden ja riskiviestinnän parantamiseksi
 17. määrittämään elintarviketurvallisuuden tutkimusaloja ja niihin liittyviä yhteistyömahdollisuuksia
 18. antamaan toiminnanjohtajalle neuvontaa EFSAn työohjelmista ja tutkimustarpeista
 19. tukemaan EFSAn ja jäsenvaltioiden tehtävää ja strategisten tavoitteiden yhteensovittamista, jotta elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta koskeviin haasteisiin voitaisiin vastata kaikissa muodoissaan.

 

Allekirjoittajat:

 

Neuvoa-antavan ryhmän jäsenet

 

EFSAn toiminnanjohtaja

 

Seuraavien läsnä ollessa:

 

Euroopan komissio

 

EU:n ehdokasmaat

Sivu on viimeksi päivitetty 14.11.2018