Riskinarvioinnin terminologiaa

Vaara

Elintarvikkeessa oleva kemiallinen aine, fysikaalinen tai biologinen tekijä tai elintarvikkeen tila, joka saattaa vaikuttaa haitallisesti terveyteen.

Riski

Elintarvikkeeseen liittyvän vaaran aiheuttaman terveydellisen vaikutuksen todennäköisyys ja voimakkuus.

Riskianalyysi

Kolmiosainen prosessi, joka käsittää riskinarvioinnin, riskinhallinnan ja riskiviestinnän.

Riskinarviointi

Tieteellinen prosessi, joka koostuu seuraavista neljästä vaiheesta: vaaran tunnistaminen, vaaran kuvaaminen, altistuksen arviointi ja riskin kuvaaminen. Riskinarviointi voi olla määrällinen (kvantitatiivinen) tai laadullinen (kvalitatiivinen) arviointi.

Vaaran tunnistaminen

Sellaisten elintarvikkeessa tai elintarvikeryhmässä mahdollisesti esiintyvien biologisten, kemiallisten tai fysikaalisten vaikuttavien aineiden tai tekijöiden yksilöiminen, joilla saattaa olla terveydellisiä haittavaikutuksia. 

Vaaran kuvaaminen

Elintarvikkeessa mahdollisesti esiintyviin biologisiin, kemiallisiin tai fysikaalisiin vaikuttaviin aineisiin tai tekijöihin liittyvien terveydellisten haittavaikutusten ominaisuuksien laadullinen ja/tai määrällinen selvittäminen. Kemiallisille aineille on suoritettava annosvasteen arviointi. Biologisille tai fysikaalisille tekijöille on suoritettava annosvasteen arviointi, mikäli riittävät tiedot ovat saatavilla.

Annosvasteen arviointi

Biologisten, kemiallisten tai fysikaalisten aineiden ja tekijöiden altistumisannoksen ja altistukseen liittyvien terveyshaittojen voimakkuuden ja/tai esiintymistiheyden välisen suhteen määrittäminen.

Altistuksen arviointi

Elintarvikkeen tai muun merkittävän altistuslähteen kautta saatavien biologisten, kemiallisten tai fysikaalisten vaikuttavien aineiden tai tekijöiden todennäköisen saannin laadullinen ja/tai määrällinen arviointi.

Riskin kuvaaminen

Tunnettujen tai mahdollisten tietyssä väestönosassa esiintyvien haittavaikutusten esiintymistodennäköisyyden ja voimakkuuden laadullinen ja/tai määrällinen arviointi, joka perustuu vaaran tunnistamiseen, vaaran kuvaamiseen sekä altistuksen arviointiin, ja jossa on otettu huomioon epävarmuustekijät.

Riskinhallinta

Toimenpidevaihtoehtojen vertaaminen ja valinta ottaen huomioon riskinarvioinnin tulokset sekä valvonnan suorittaminen sisältäen myös määräysten mukaiset valvontatoimenpiteet. Riskinhallinnassa valitaan ja sovelletaan keinoja, joilla riskiä vähennetään.

Riskinarvioinnin toimintaperiaatteet

Riskinhallinnan osa, jossa luodaan toimintaperiaatteet riskinarvioinnissa tehtävää päätöksentekoa varten.

Riskin yleiskuva

Elintarviketurvallisuuteen liittyvän ongelmakentän kuvaaminen.

Riskin kokonaisarviointi

Elintarvikkeen turvallisuuteen liittyvän ongelman tunnistaminen, riskin yleiskuvan määrittely, vaarojen keskinäinen suhteuttaminen riskinarviointia ja riskinhallintaa varten, riskinarvioinnin toimintaperiaatteiden määrittäminen, riskinarvioinnin teettäminen sekä riskinarvioinnin tuloksen tarkastelu.

Vaihtoehtojen arviointi

Mahdollisten riskinhallintavaihtoehtojen tunnistaminen, arviointi sekä lopullinen valinta ottaen huomioon riittävä turvallisuustaso.

Vaihtoehtojen soveltaminen

Valitun riskinhallintavaihtoehdon käytännön toteuttaminen.

Seuranta ja uudelleenarviointi

Suoritettujen toimenpiteiden tehokkuuden arviointi sekä tarvittaessa riskinarvioinnin ja/tai riskinhallinnan uudelleenarviointi.

Riskiviestintä

Riskiin liittyvien tietojen ja mielipiteiden vastavuoroinen välittäminen riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta vastaavien, kuluttajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.10.2018