Ruokaviraston professoripolitiikka

Nykytila

Ruokavirastossa on kolmenlaisia professoreita:

1) virkaan kuuluvia professorin arvonimiä
2) tutkimusprofessoreita ja
3) yhteisprofessori yhdessä yliopiston kanssa.

Nykyisin Ruokavirastossa on kaksi virkaan liitettyä professuuria: laboratorio- ja tutkimuslinjan ylijohtaja sekä tutkimusjohtaja. Yhteistyösopimukseen Helsingin yliopiston kanssa perustuu yksi yhteisprofessuuri. Tutkimusprofessorinimikettä käyttää tehtävässään tällä hetkellä määräaikaisena neljä tutkimusprofessoria: kaksi eläinterveystutkimuksen yksikössä, yksi riskinarvioinnin yksikössä ja yksi kemian tutkimusyksikössä.

Tavoite

Yleisen tutkimuskentässä tapahtuvan muutoksen myötä on tarvetta ylläpitää korkeata ulkopuolista rahoitusta. Tutkimusprofessorit ovat avaintehtävässä Ruokaviraston tieteellisen kompetenssin, näkyvyyden ja vaikuttavuuden kannalta. Tutkimusprofessorin urapolun perustamisen tavoitteena on varmistaa huipputason tutkimus strategisilla osaamisalueilla, säilyttää Ruokaviraston korkeatasoinen tutkimus sekä varmistaa tutkimuksen hyödynnettävyys. Tutkimusprofessuurit ovat määräaikaisia ja ne evaluoidaan järjestelmällisesti kauden aikana ja sen jälkeen.

Ruokaviraston tutkimuskentän laajentuessa (tutkimusohjelman 2020-2024 painopisteet) ja tutkimusprofessorien eläköityessä on tutkimustoiminnan ylläpidon ja kehittämisen varmistamiseksi tarve linjata tutkimusprofessorien nimittämiskäytännöstä ja tehtävistä Ruokaviraston strategiaa tukeville aihealueille. Myös yhteisprofessorien tehtävät arvioidaan strategiaa vasten.

Ruokaviraston tavoitetta kehittää laaja-alaista tieteellistä osaamista luomalla vaihtoehtopolkuja, kannustamalla jatko-opintoihin ja vahvistamalla osaamispoolia rekrytoinneilla tukee tutkimus-professorien akateeminen urapolku, tenure track -ohjelma. Tenure track -toimien avulla voidaan täydentää viraston strategian toteuttamista. Tenure track -ohjelman tavoitteena on varmistaa organisaation osaamisen kehittyminen yhteiskunnallisesti tärkeillä tutkimusalueilla määräaikai-sen professuurin avulla. Nykyisin tenure track -ohjelmassa on Ruokaviraston yksi yhteisprofessori.

Professoripolitiikan kautta varmistetaan prosessien läpinäkyvyys, laatu ja yhdenmukaisuus muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Pyrkimyksenä on kiinnittää tutkimusprofessorin valinnassa huomiota tieteellisiin ansioihin ja meritoitumiskehitykseen, tutkimuksen kansainväliseen kilpailukykyyn ja vaikuttavuuteen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöön.

Tutkimusprofessorien nimittäminen

Tutkimusprofessorin arvonimeä haetaan Ruokavirastossa avoimen sisäisen ilmoittautuminen kautta. Ilmoitukset käsitellään ja arvioidaan alla esitettyjen kriteerien perusteella paneelissa, jossa on vähintään kolme jäsentä, joista yhtenä tutkimusjohtaja, huomioiden hallinnollinen ja aka-teeminen riippumattomuus. Mikäli hakijalta puuttuu dosentuuri tai muuten riittävä tieteellinen pätevyys haetulta tehtäväalueelta, arviointia täydennetään hakijalta saadun luvan jälkeen ulkopuolisella arviolla/lausunnolla Yliopistolta. Ennen pätevyyden arviointia linjan johdon kanssa selvitetään tarve tutkimusprofessuuriin esitetylle alueelle. Paneelin nimitysehdotukset käsitellään strategisessa johtoryhmässä tutkimusjohtajan esittelystä, minkä jälkeen pääjohtaja vahvistaa valinnat.

Tieteelliset ja tutkimukselliset ansiot sekä soveltuvuus tehtävään arvioidaan paneelin toimesta seuraavilla kriteereillä huomioiden 5-10 vuoden aikajänne sekä virastolle strategisesti tärkeät tutkimusaihealueet ja niissä havaitut tarpeet ja puutteet tutkimuksen kehittämisessä ja johtamisessa.

Tieteellinen pätevyys:
• Tieteellinen julkaisutoiminta (julkaisuluettelo)
• Tutkimusrahoituksen hakeminen ja rooli: Tutkimushankkeiden johtaminen ja hanketiimien osaamisen kehittäminen ja ohjaaminen (esim. väitöskirja- ja opinnäytetyöt)

Yhteistyö ja vaikuttaminen:
• Tieteenalan tutkijaverkostot ja sidosryhmäyhteistyö sekä muut tutkimusaktiviteetit ja ansiot

Tehtävään liittyvät tavoitteet:
• Tutkimussuunnitelma sisältäen tavoitteet yleisellä tasolla viiden vuoden kauden ajaksi

Tutkimusprofessorin tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi. Määräaikaisia kausia voi olla kaksi. Ensimmäisen kauden aikana seurataan tehtävän suoriutumista väliarvion kautta ja kauden lopussa teetetään sisäinen arvio tutkimusprofessorin tehtävästä suoriutumisesta sekä tieteellisten ja tutkimuksellisten ansioiden kehittymisestä tehtävän hoitamisen aikana yllä olevien päte-vyyskriteerien mukaisesti. Lisäksi arvioidaan tutkimusprofessorin edustaman tutkimusalan tärkeys Ruokavirastolle sekä aihepiirin jo valmiiksi kuuluvien tutkimusprofessorien määrä. Tarvittaessa voidaan pyytää tieteellisten ansioiden arviointiin ulkopuolinen arvio/lausunto riippumattomalta taholta. Toisen kauden jälkeen tutkimusprofessorin tehtävä päättyy.

Yhteisprofessuurit yliopistojen kanssa

Ruokavirastossa voidaan valita myös strategisten kumppaneiden kanssa yhteisiä tutkimusprofessoreita. Lähtökohtana on, että yhteisprofessuurien taustalla on asianosaisten organisaatioiden strategisen kumppanuuden vahvistaminen yhteisillä tutkimusalueilla.

Aloite yhteisprofessuuriin voi tulla kumppanilta tai Ruokaviraston puolelta. Tavoitteena on kumppanuuksien vahvistaminen akateemiseen tutkimukseen panostaen. Yhteisprofessoreiden osalta on vaatimuksena, että Ruokavirasto näkyy aina yhteisprofessorin affiliaationa niin julkaisupolitiikassa kuin rahoituksen hakemisessa.

Yhteisprofessuurista laaditaan erillinen sopimus toimipaikan yliopiston kanssa, lähtökohtaisesti niin, että tehtävät ja työaika jakaantuvat periaatteella 50-50 %. Yhteisprofessoreilla opetus on lähtökohtaisesti osa yliopiston tehtävänkuvaa. Yhteisprofessorien kohdalla arviointikriteerit, -rytmi ja –järjestely sovitetaan tarvittaessa yhteen yliopistojen käytäntöjen kanssa.

Ruokavirasto arvioi aina sisäisen riippumattoman paneelin avulla tieteellisten ansioiden lisäksi myös yhteensopivuutta Ruokaviraston strategiaan. Ensimmäisen kauden jälkeen tehtävässä arvioinnissa myös suoriutumista Ruokaviraston tutkimusprofessorin tai apulaisprofessorin tehtävässä.

Aseman ja tehtävän perusteella nimetyt professorit

Asetuksessa Ruokavirastossa 31.5.2018/420 säädetään tieteellisistä kelpoisuusvaatimuksista ja arvonimistä. Kelpoisuusvaatimuksena pääjohtajan välittömässä alaisuudessa olevalla tutkimuksesta vastaavan linjan tai muun vastaavan toimintayksikön johtajalla on tohtorin tutkinto ja tie-teellinen perehtyneisyys vastuualueeseen. Henkilöllä on professorin arvonimi. Kelpoisuusvaatimuksena tutkimusjohtajalla ja tutkimusprofessorilla on tohtorin tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä tutkimustoiminnan johtamistaito. Tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

Tutkimus- ja yhteisprofessorin tehtävät

Professorin tehtävänä on vastata oman tutkimusalansa sisällön ja osaamisen kehittämisestä kansainvälisesti kilpailukykyiseksi sekä tutkimusalan ulkopuolisen rahoituksen vahvistamisesta ja julkaisutoiminnasta. Tehtävään kuuluu EU-rahoituksen hyödyntäminen (tulevana kautena Horisontti Eurooppa 2021-2027). Tutkimusprofessori johtaa kansainvälisiä ja kansallisia hankkeita ja projekteja, kehittää alan sidosryhmäsuhteita, kehittää alansa osaamista sekä edistää alansa kansainvälistä julkaisutoimintaa ja vaikuttavuutta. Tutkimusprofessorilla voi olla myös esimiestehtäviä. Tutkimusprofessori on Ruokaviraston tieteellisen tutkimuksen yhteistyöryhmän (Tietu) jäsen. Yliopiston kanssa yhteisesti rahoitettu yhteisprofessori voi olla myös apulaisprofessori, joka har-joittaa oman alansa tutkimusta ja johtaa keskisuuria kansainvälisiä tai kotimaisia hankkeita tai osahankkeita, kehittää alansa osaamista sekä edistää alansa kansainvälistä julkaisutoimintaa ja vaikuttavuutta.

Tenure track -professori

Tenure track -rekrytointipolitiikka perustuu aina hakijan aiempiin tieteellisiin ansioihin, kehittymispotentiaaliin, kykyyn ja näkemyksiin kehittää tutkimusalaa sekä riippumattomiin asiantuntija-arviointeihin. Ohjelmassa palkataan tutkimusprofessoriksi henkilö, joka on väitellyt noin viisi vuotta sitten.

Vieraileva professori

Ruokavirastoon voidaan kutsua määräajaksi vierailevia professoreita Ruokaviraston keskeisille tutkimusalueille. Vierailevan professorin tarkoituksena on vahvistaa Ruokaviraston osaamista tai rakentaa kokonaan uutta osaamista strategian mukaisesti. Vierailevalla professorilla tulee olla (tutkimus)professuuri tutkimuslaitoksessa tai yliopistossa, ja hänellä tulee olla näyttöjä tieteellisestä toiminnasta, tutkimushankkeiden johtamisesta ja yhteistyösuhteiden hoitamisesta. Pääjohtaja nimittää vierailevan professorin tutkimusjohtajan esityksestä.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.9.2022