Tutkimus

Tieteellinen tutkimus on yksi Ruokaviraston lakisääteisistä tehtävistä ja se liittyy viraston yhteiskunnalliseen tehtävään ja vaikuttavuuteen.

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä korkeatasoista tutkimusta alueilla, jotka ovat viraston strategisten tavoitteiden mukaisia. Tätä tukee Ruokaviraston tutkimusohjelma (pdf). Tiivistelmän Ruokaviraston tieteellisestä tutkimustoiminnasta löydät tutkimusesitteestämme (pdf).

Tutkimustuloksia hyödynnetään valvonnan suuntaamisessa, säädösvalmistelussa sekä kansainvälisten standardien ja ohjeiden kehittämisessä, riskinarvioinneissa sekä eri toimialoilla muun muassa maataloudessa, elintarviketeollisuudessa ja eläinten hyvinvoinnin parantamisessa.

Ruokaviraston tutkimusohjelmassa on kolme laajempaa, toisiinsa nivoutuvaa painopistekokonaisuutta, jotka palvelevat Ruokaviraston strategisia vaikuttavuuspäämääriä.

  • Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys
  • Elintarviketurvallisuus
  • Ruoantuotanto ja maaseudun elinvoimaisuus

Tutkimus- ja riskinarviointihankkeet liittyvät näihin kokonaisuuksiin.

Video: Tutkimuslinjan esittely. Voit katsoa videon DreamBrokerissa.

Tieteellisen tutkimuksen tietopolitiikka

Ruokaviraston tieteellisen tutkimuksen tietopolitiikassa linjataan, miten Ruokavirastossa käsitellään, hallinnoidaan, jaetaan ja julkaistaan tutkimushankkeiden dataa ja tuloksia.

Tavoitteenamme on, että aineistomme ja tuloksemme löydetään ja saavutetaan – huomioiden silti mahdolliset rajoitukset. Politiikka koskee ulkopuolisesti rahoitettuja tai yhteistyösopimukseen nojaavia tutkimus- ja kehitysprojektejamme. Sen sijaan viranomais- ja asiantuntijatehtävissä syntyneistä aineistoista linjataan erikseen.

Tieteellisen tutkimuksen tietopolitiikka (pdf)

Tieteellinen tutkimus on verkostoitunutta

Ruokavirasto on mukana yhteistutkimushankkeissa muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tärkeimpiä kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat yliopistot ja sektoritutkimuslaitokset, etenkin tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet. Ruokavirasto on mukana myös kansainvälisissä tutkimusverkostoissa, joissa yhteistyökumppaneina ovat yliopistot ja alan tutkimuslaitokset ja -laboratoriot.

Tieteellinen tutkimusetiikka

Tieteellisessä tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja se on eettisesti hyväksyttävää, luotettavaa ja tulokset uskottavia. 

Ruokaviraston tutkimusetiikan ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) yhteyshenkilö on tutkimusprofessori Antti Oksanen, jonka kanssa voi keskustella tutkimuseettisistä ja hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvistä kysymyksistä.

Ruokaviraston professoripolitiikka

Ruokaviraston professoripolitiikassa on linjattu tutkimusprofessorien arviointiprosessi, kriteerit sekä tehtävät. Professoripolitiikan kautta varmistetaan prosessien läpinäkyvyys, laatu ja yhdenmukaisuus muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Pyrkimyksenä on kiinnittää tutkimusprofessorin valinnassa huomiota tieteellisiin ansioihin ja meritoitumiskehitykseen, tutkimuksen kansainväliseen kilpailukykyyn ja vaikuttavuuteen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöön.

Ruokaviraston professoripolitiikka (pdf)

Ruokaviraston tutkimusneuvosto

Ruokaviraston tutkimusneuvoston tehtävänä on edistää ja tukea viraston toimialaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta, tukea tieteellisen työn strategista johtamista ja tutkimusyhteistyötä. Neuvoston toimikausi on 1.1.2024 - 31.12.2026. Neuvosto kokoontuu pääasiassa kerran vuodessa.

Uutisia tieteellisestä tutkimuksesta

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2024