Katemateriaalien mikromuovit kuormittavat maatalousmaata

30. kesäkuuta 2023

MicrAgri: Mikromuovit maatalousmaassa – päästöt, vaikutukset ja vähentäminen hankkeessa selvitettiin maatalousmaan muovikuormitusta. Samalla tutkittiin, miten perinteiset ja biohajoavat mikromuovit vaikuttavat maaperään, kasveihin ja maaperäeliöihin.

Tutkimuksissa selvisi, että maatalousmaahan päätyy mikromuoveja viljelyssä käytetyistä katemateriaaleista. Lisäksi havaittiin, että biohajoaviksi luokiteltujen muovien kappaleet hajosivat viileässä peltomaassa hyvin hitaasti. Muovikuorman vähentämiseksi biohajoaville muoveille tulisikin kehittää uudet Suomen pohjoisiin olosuhteisiin sopivat hajoamisvaatimukset ja maatalousmuovijätteen lajittelua ja keräämistä pois maatiloilta tulisi tehostaa.

Hankkeessa kerättiin havaintoja maaperän muoviesiintymistä ja ehdotuksia muovikuorman vähentämiseksi suoraan viljelijöiltä. Toimenpiteitä pohdittiin myös alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. MicrAgri-hankkeen suositukset toimenpiteiksi on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen raportteja -sarjassa sekä Toimintasuositukset-julkaisussa.

MicrAgri: Mikromuovit maatalousmaassa – päästöt, vaikutukset ja vähentäminen hanketta rahoitti Maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera) ja se toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen (Syke), Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Ruokaviraston yhteistyönä.

Lue lisää hankkeesta Syken tiedotteesta.