Lannoitteiden tuonti

Lannoitteen ja lannoitevalmisteiden tuontiehdot on lueteltu Komission asetuksen 142/2011 Liitteen XIV luvun II jakson 1 taulukossa 2. Tässä ohjeessa on käytetty esimerkkinä kanoista saatavaa lannoitetta Venäjältä.

Tuote - Käsitelty lanta, käsitellystä lannasta johdetut tuotteet ja lepakoiden guano

Raaka-aineet (viittaus asetuksen (EY)N:o 1069/2009 säännöksiin) - 9 artiklan a) alakohdassa tarkoitettu luokkaan 2 kuuluva aines

Tuonti- ja kauttakuljetus -edellytykset - Käsitellyn lannan, käsitellystä lannasta johdettujen  tuotteiden ja lepakoiden guanon on oltava tuotettu asetuksen 142/2011 liitteessä XI olevan I luvun 2 jakson mukaisesti.

Kolmansien maiden luettelo - kolmannet maat, jotka luetellaan a) asetuksen (EU) 206/2010 liitteessä II olevassa1 osassa (kaikki 206/2010 mukaiset eläimet: nauta, sika jne); b) päätöksen 2004/211/EY liitteessä I (hevoseläimistä saatava); tai c) asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa (siipikarjasta saatava)

Todistukset/asiakirjamallit - asetuksen 142/2011 Liitteessä XV oleva 17 luku.

Hyväksytyt tuontimaat ja laitokset

Kanoista saatavan lannoitevalmisteen hyväksytyt tuontimaat löytyvät komission asetuksesta 798/2008 liite 1, osa I (linkki taulukossa), joten Venäjä on sallittu. Lannoitteen tulee olla tuotettu Venäjän toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä laitoksessa, linkki hyväksyttyjen laitosten listaan.

Terveystodistus

Erää on seurattava rajatarkastusasemalle komission asetuksen 142/2011, liite XV, luku 17, mukainen alkuperäinen toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittama  terveystodistus. Todistuksessa on kuumennusvaatimus (70 celsiusastetta tms.)

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Erälle tehdään maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus sen saapuessa EUn alueelle. Erä voi saapua EUn alueelle vain sellaisen rajanylityspaikan kautta, missä sijaitsee eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema (Venäjältä tuotaessa Vaalimaa). Ennakkoilmoitus rajatarkastukseen on tehtävä sähköisellä Traces-järjestelmällä (Vaalimaalla kuitenkin rajaeläinlääkäri voi tehdä Traces-ilmoituksen maksullisena - ongelmatilanteissa auttaa tarkastaja marko.saarikoski(at)ruokavirasto.fi, p. 040 146 7551, Mahdollisia suojapäätöksiä on noudatettava.

Muut vaatimukset

Tuojan tulee olla yhteydessä myös Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikön lannoitevalmistejaostoon. Lannoite tulee kuljettaa Suomessa hyväksyttyyn laitokseen.

(Ohje 18138U)

Sivu on viimeksi päivitetty 23.3.2022